Action Plan

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนปฏิบัติการจะให้ความสำคัญทั้งด้านการขับเคลื่อนและการสนับสนุนให้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่มั่นคงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประกอบด้วย 8 แผนงานได้แก่

กลุ่มแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ประกอบด้วย

  1. แผนงานธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน (Data Governance)
  2. แผนงานการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
  3. แผนงานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
  4. แผนงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure)

กลุ่มแผนปฏิบัติการสนับสนุน ประกอบด้วย

  1. แผนงานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)
  2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร (Organization Development
  3. แผนงานพัฒนากฏหมาย (Law & Compliance)
  4. แผนงานสื่อสารองค์กร (Corporate Affairs)

เนื่องจากการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมีระยะเวลาการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละแผนงาน รวมทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรภาครัฐ ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละแผนงานในแต่ละช่วงเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้กำหนดกรอบการพัฒนาโครงการให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แผนงาน / โครงการที่จัดลำดับความสำคัญในช่วงระยะที่ 1 (ปี 2564-2566)