Roadmap

ทิศทางการพัฒนาศูนย์ฯ จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน เพื่อพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1
ปี 2564-2566

การจ้างที่ปรึกษาภายนอก / การพัฒนาบุคลากรภายใน
การใช้บริการ Gov Cloud
การจัดทำ Data Catalog และ Data Governance

ระยะที่ 2
ปี 2567-2569

Predictive Analysis
การพัฒนา Private Cloud
การพัฒนารายงานที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน

ระยะที่ 3
ปี 2570-2579

การผลักดันบุคลากรภายใน
Prescriptive Analysis
การให้บริการเชิงพาณิชย์