Roadmap

ทิศทางการพัฒนาศูนย์ฯ จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน เพื่อพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 | ปี 2564-2566

การจ้างที่ปรึกษาภายนอก / การพัฒนาบุคลากรภายใน

การใช้บริการ Gov Cloud

การจัดทำ Data Catalog และ Data Governance

ระยะที่ 2 | ปี 2567-2569

Predictive Analysis

การพัฒนา Private Cloud

การพัฒนารายงานที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน

ระยะที่ 3 | ปี 2570-2579

การผลักดันบุคลากรภายใน

Prescriptive Analysis

การให้บริการเชิงพาณิชย์