Page 93 - NEIC_Strategie
P. 93

  กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
93
แผนยุทธศาสตรการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางที่ 4-4 แผนปฏิบัติการ / โครงการที่จัดลําดับความสําคัญในปี 2565 ต้ารางที 4-4 แผนป็ฏิิบัต้ิการ / โครงการทีจัด้ลัาํา ด้ับความส่ําาคัญในป็ี 2565
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-13
   91   92   93   94   95