Page 95 - NEIC_Strategie
P. 95

จากผลัการจัด้ทําาแผนป็ฏิิบัต้ิการแลัะการจัด้ลัําาด้ับความส่ําาคัญของแต้่ลัะโครงการ การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศ พลังั งานแหง่ ชีาต้ิ ทางทป็ี รก่ ษามขี อ้ เส่นอแนะเพมิ เต้มิ วา่ ในบางโครงการอาจจะมกี ารป็รบั ป็รงุ รายลัะเอยี ด้โครงการได้ต้้ าม ความเหมาะส่ม เนอ่ งจากขอ้ จําากด้ั ด้า้ นงบป็ระมาณแลัะระยะเวลัาในการด้ําาเนนิ งานทอี าจจะมกี ารเป็ลัยี นแป็ลัง รวมทงั ผลั การป็ระเมนิ โครงการทจี ะได้จ้ ากการด้ําาเนนิ งานในแต้ลั่ ะแผนงาน ส่ง่ ผลัใหก้ ารจด้ั ลัําาด้บั ความส่ําาคญั ส่ามารถุป็รบั เป็ลัยี นได้้ ต้ามความเหมาะส่ม เชีน่ แผนงานการวเิ คราะหข์ อ้ มลั่ ต้ามผลัการจด้ั ลัําาด้บั ความส่ําาคญั จะอยใ่่ นชีว่ งป็ี 2564-2566 แต้บ่ าง โครงการถุ้ามีข้อม่ลั ทีพร้อมส่ามารถุใชี้งานด้้านการวิเคราะห์เชีิงลั่กได้้ หร่อมีภารกิจเร่งด้่วน (Agenda Based) ส่ามารถุ ป็รับแผนงานโครงการให้ด้ําาเนินการได้้เร็วข่น หร่อแผนงานธรรมาภิบาลัข้อม่ลัด้้านพลัังงานมีความส่าํา คัญ เป็็นลัําาด้ับแรก แต้่อาจจะมีป็ัจจัยภายนอกทีมีผลัต้่อการด้าํา เนินงาน ซึ่่งอาจจะส่่งผลัให้การด้ําาเนินงานไม่เป็็นไป็ต้ามแผน เป็็นต้้น
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
95   93   94   95   96   97