Page 92 - NEIC_Strategie
P. 92

  92
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ต้ารางที 4-3 แผนป็ฏิิบัต้ิการ / โครงการทีจัด้ลัาํา ด้ับความส่ําาคัญในป็ี 2564 (ต้่อ)
ตารางท่ี 4-3 แผนปฏิบัติการ / โครงการท่ีจัดลําดับความสําคัญในปี 2564 (ต่อ)
ตารางที่ 4-3 แผนปฏิบัติการ / โครงการท่ีจัดลําดับความสําคัญในปี 2564 (ต่อ)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางที่ 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ)
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-12 บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   90   91   92   93   94