Page 91 - NEIC_Strategie
P. 91

    กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
91
แผแนผยนุทยธุทศธาสศตาสร์กตารร์กพารัฒพนัฒานศูนาศยูน์สยาร์สสานรสเทนศเทพศลพังงลาังนงาแนหแ่งชหา่งตชิาติ สํานสําักนงาักนงานนโยนบโยาบยแายลแะลแะผแนผพนลพังงลาังนงาน
ต้ารางที 4-3 แผนป็ฏิิบัต้ิการ / โครงการทีจัด้ลัาํา ด้ับความส่ําาคัญในป็ี 2564
ตาตรางรทางี่ 4ท-ี่ 34-3แผแนผปนฏปิบฏัติบิกัตาริกา/รโ/ครโงคกรางรกทารี่จทัด่ีจลัดําดลับําดคับวคามวสามําคสัญําคใัญนปในี 2ป5ี 265464
บทบทที่ 4ที่ แ4ผนแปผนฏปิบฏัติกิบาัตริกศาูนรยศส์ูนายรส์ สานรเสทนศเพทศลพังงลาังนงแาหน่งแชหา่งตชิ าติ 4-141-11
   89   90   91   92   93