Page 94 - NEIC_Strategie
P. 94

   94
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
แผนยุทธศาสตรการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางที่ 4-5 แผนปฏิบัติการ / โครงการที่จัดลําดับความสําคัญในปี 2566 ต้ารางที 4-5 แผนป็ฏิิบัต้ิการ / โครงการทีจัด้ลัาํา ด้ับความส่ําาคัญในป็ี 2566
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-14

   92   93   94   95   96