Page 90 - NEIC_Strategie
P. 90

  90
4.2 แผนปฏิิบัติิก๊าร (Action Plan)
จากผลัการจัด้ลัําาด้ับความส่ําาคัญของแต้่ลัะแผนงาน ส่ามารถุนําาผลัทีได้้มาแบ่งเป็็นชี่วงระยะ (Phasing) โด้ย ติารางที4.3-4.5แสิ่ดงแผนปฏิิบัติิก๊าร/โครงก๊ารทีจััดลัําาดับควีามสิ่าําคญ่ั ในปี2564-2566โด้ยมีรายลัะเอียด้ด้ังนี
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   88   89   90   91   92