Page 89 - NEIC_Strategie
P. 89

       กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
89
แผนยุทธศาสตรการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางที่ 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ) ต้ารางที 4-2 ผลัการให้คะแนนแลัะจัด้ลัาํา ด้ับความส่ําาคัญของแต้่ลัะแผนงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางที่ 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ)
บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ   87   88   89   90   91