Page 88 - NEIC_Strategie
P. 88

      88
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
แผนยุทธศาสตรการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต
แแผผนนยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ก์กาารรพพัฒัฒนนาาศศูนูนยย์ส์สาารรสสนนเทเทศศพพลลังังงาานนแแหห่ง่งชชาาตติิ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สสําํานนักักงงาานนนโโยยบบาายยแแลละะแแผผนนพพลลังังงาานน
ตารางที่ 4-1 ผลการให้คะแนนและจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงาน ต้ตตาารารางางทงทที่ี44ี่-41-1-1ผผลัผลกลกากราาใรหรใให้คหะ้ค้คแะะนแแนนแนนลัแแะลลจะัด้ะจลัจัดัดาําลด้ลําับําดดคับวับคาควมวาส่ามําามสคสําัญําคขคัญอัญขงขแออต้งงแ่ลัแตะตแ่ล่ลผะะนแแงผผานงงาานน
บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-8 บบททที่4ี่4แแผผนนปปฏฏิบิบัตัติกิกาารรศศูนูนยยส์ส์าารรสสนนเทเทศศพพลลังังงาานนแแหห่ง่งชชาาตติิ 44-8-8
   86   87   88   89   90