Page 9 - NEIC_Strategie
P. 9

ร้อยลัะ 26.6 แลัะในป็ี 2560 ร้อยลัะ 2.1 ซึ่่งเป็็นการเพมิ ข่นจากการใชี้ถุ่านหินในภาคอุต้ส่าหกรรมทหี ันมาใชี้ถุ่านหิน มากขน่ เมอ่ เทยี บกบั เชีอ่ เพลังิ อน่ ๆ ในกรณขี องไฟฟา้ มกี ารขยายต้วั ในอต้ั ราคอ่ นขา้ งคงทอี ยท่่ รี อ้ ยลัะ 1.7 ต้อ่ ป็ี ซึ่ง่ ยงั ต้ําากวา่ การขยายต้ัวของนําา มันเชี่อเพลัิงทีขยายต้ัวร้อยลัะ 2.3 ในป็ี 2561 เพมิ จากร้อยลัะ 1.9 ในป็ี 2560 ส่่วนก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ มีอัต้ราการขยายต้ัวต้ําามากแลัะต้ําาสุ่ด้ อันเป็็นส่าเหตุ้มาจากการลัด้การใชี้ก๊าซึ่ในภาคขนส่่ง
ในกรณขี องพลังั งานหมนุ เวยี น (ทไี มใ่ ชีพ่ ลังั งานด้งั เด้มิ ) มส่ี ด้ั ส่ว่ นการใชีร้ อ้ ยลัะ 9.0 ในป็ี 2559 แลัะส่ด้ั ส่ว่ นเพมิ ขน่ เลั็กน้อยเป็็นร้อยลัะ 9.2 ในป็ี 2561 แต้่มีอัต้ราการขยายต้ัวค่อนข้างส่่งในป็ี 2561 ทีร้อยลัะ 4.7 ต้่อป็ี ในขณะทีพลัังงาน หมุนเวียนด้ังเด้ิมมีอัต้ราการขยายต้ัวต้ิด้ลับทงั ในป็ี 2561 แลัะป็ี 2560 ซึ่่งส่่งผลัให้ส่ัด้ส่่วนการใชี้ลัด้ลังจากร้อยลัะ 6.8 ในป็ี 2559 เป็็นร้อยลัะ 6.2 ในป็ี 2560
ก๊ารใช้พลัังงานเพ่อผลัิติก๊ระแสิ่ไฟฟ้า
ในส่่วนของการใชี้เชี่อเพลัิงเพ่อผลัิต้กระแส่ไฟฟ้า ในป็ี 2561 ป็ระเทศไทยพ่งพาก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิร้อยลัะ 60.2 ในการผลัต้ิ กระแส่ไฟฟา้ แลัะรอ้ ยลัะ 17.7 เป็น็ ถุา่ นหนิ /ลักิ ไนต้์ แลัะทส่ี ําาคญั คอ่ มกี ารใชีพ้ ลังั งานหมนุ เวยี นแลัะพลังั งานอน่ ๆ ส่่งถุ่งร้อยลัะ 22 ในการผลัต้ิ ไฟฟ้าของป็ระเทศ ป็ระเทศไทยมีการใชี้พลัังงานทด้แทนในระด้ับ 12,725 ktoe ในป็ี 2561 ซึ่ง่ รอ้ ยลัะ 60 เป็น็ การใชีเ้ พอ่ ความรอ้ น (Heating process) รองลังมาคอ่ รอ้ ยลัะ 23 เพอ่ การผลัต้ิ กระแส่ไฟฟา้ ซึ่ง่ พลังั งาน ด้ังกลั่าวป็ระกอบด้้วยพลัังงานแส่งอาทิต้ย์พลัังงานลัมพลัังงานนาํา ชีีวมวลัก๊าซึ่ชีีวภาพแลัะขยะ
ส่่วนอ่น ๆ ของพลัังงานหมุนเวียนอย่่ในร่ป็ของเชี่อเพลัิงชีีวภาพ อันได้้แก่ เอทานอลั แลัะไบโอด้ีเซึ่ลั ซึ่่งใชี้ในนําามัน เชี่อเพลัิงส่ําาหรับยานยนต้์ต้่าง ๆ โด้ยเชี่อเพลัิงชีีวภาพมส่ี ัด้ส่่วนเท่ากับร้อยลัะ 16.6 ของพลัังงานหมุนเวียน
1.3 แนวโน้มการพัฒนาพลัังงานในอนาคต
1.3.1 ก๊ารพัฒนารถ่ยนติ์ EV แลัะ Energy Storage • EV
ในป็ัจจบุ ันกว่า 90% ของพลัังงานทีใชี้ภาคขนส่่งยังคงเป็็นร่ป็นําามันป็ระเภทต้่าง ๆ ป็ลัี ะป็ระมาณ 2.9 billion toe พลังั งานทเี หลัอ่ อยใ่่ นรป็่ ของกา๊ ซึ่ธรรมชีาต้ิ ไฟฟา้ แลัะพลังั งานรป็่ แบบอน่ ๆ ในป็ี 2040 คาด้วา่ ความต้อ้ งการ ใชี้พลัังงานในภาคขนส่่งจะเพิมขน่ เป็็นป็ระมาณ 3.3 billion toe โด้ยส่ัด้ส่่วนของพลัังงานร่ป็แบบอ่น ๆ ทไี ม่ใชี่นําามัน จะเพิมข่นเป็็นร้อยลัะ15ซึ่่งเป็็นหน่งในส่ามของส่่วนพลัังงานทีเพมิ นีจะอย่่ในร่ป็ของไฟฟ้าพลัังงานส่่วนทีเพมิ ในร่ป็ของ ไฟฟ้าจะอย่่ทีป็ระมาณ 120 Mtoe แลัะพลัังงานไฟฟ้าจาํา นวนด้ังกลั่าวกว่าร้อยลัะ 90 จะใชี้ในรถุ EV ของการขนส่่งทาง ถุนน ส่่วนทีเหลั่อจะเป็็นการใชี้ในระบบราง
NEIC Data Strategy
9
  กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   7   8   9   10   11