Page 11 - NEIC_Strategie
P. 11

1.3.2 ก๊ารพัฒนารถ่ไฟควีามเร็วีสิู่งแลัะรถ่ไฟฟ้าขนสิ่่งมวีลัชนซ่งสิ่่งผลัติ่อก๊ารใช้นําามัน a. ลัก๊ั ษณะก๊ารเดินทางในติ่างจัังหิวีัด
จากการส่าํา รวจของส่ําานักงานนโยบายแลัะแผนการขนส่่งแลัะจราจร (ส่นข.) พบว่า ในป็ี 2560 ป็ระชีากรไทย ไม่รวม กทม. มีการเด้ินทาง 2.731 ลั้านคน-เทียวต้่อวัน โด้ยร้อยลัะ 56 เป็็นการใชี้รถุยนต้์ส่่วนบุคคลัแลัะร้อยลัะ 44 เป็็นการใชี้ระบบขนส่่งส่าธารณะ
ในส่่วนของการขนส่่งส่ินค้านัน การขนส่่งทางถุนนยังคงมีส่ัด้ส่่วนส่่งสุ่ด้เชี่นเด้ิม ค่อ ร้อยลัะ 87 ในป็ี 2561 ซึ่ ง่  เ ป็ น็ ก า ร ข น ส่ ง่ โ ด้ ย ร ถุ บ ร ร ท กุ ส่ ว่ น ก า ร ข น ส่ ง่ ท เ ี ป็ น็ m a s s เ ชี น่ ก า ร ข น ส่ ง่ ท า ง ร ถุ ไ ฟ ม ส่ี ด้ั ส่ ว่ น ท ต้ ี ํา  า ม า ก ค อ่ เ พ ยี ง ร อ้ ย ลั ะ 1 . 3 7 แลัะการขนส่่งทางนําาก็มีส่ัด้ส่่วนน้อยมากเม่อเทียบกับการขนส่่งด้้วยระบบอ่น ๆ
ระบบรถ่ไฟควีามเร็วีสิู่ง
ป็จั จบุ นั กระทรวงคมนาคมได้้จด้ั ทําาแผนพฒั นาระบบรถุไฟความเรว็ ส่ง่ ทจี ะมคี วามยาวรวม 1,707 กม. ครอบคลัมุ เส่้นทางหลัักของทุกภ่มิภาคของป็ระเทศ ซึ่่งโครงการแบ่งออกเป็็นส่องส่่วนในป็ัจจบุ ันค่อ
(1) โครงก๊ารทอี ยู่ในระหิวี่างดาํา เนินก๊าร
ได้ม้ กี ารเรมิ ด้ําาเนนิ การโครงการรถุไฟความเรว็ ส่ง่ แลัว้ 2 โครงการ ระยะทางรวม 473 กม. โด้ยโครงการแรก เป็น็ โครงการ “ไทย - จนี ” ซึ่ง่ เป็น็ เส่น้ ทางระหวา่ ง กรงุ เทพฯ - นครราชีส่มี า ระยะทาง 253 กม. (ระยะที 1) ซึ่ง่ โครงการนี เริมทําาการก่อส่ร้างแลั้ว แลัะคาด้ว่าจะเส่ร็จส่ินในป็ี 2566 ส่่วนโครงการที 2 เป็็นโครงการรถุไฟความเร็วส่่งเชี่อม 3ส่นามบินคอ่ ด้อนเม่อง–สุ่วรรณภ่มิ–อ่่ต้ะเภาความยาว220กม.ซึ่่งครม.มีมต้ิอนุมัต้ิโครงการแลั้วเม่อวันที 27 มีนาคม 2561 แลัะอย่่ในระหว่างการคัด้เลัอ่ กผ่้รับเหมาก่อส่ร้าง โด้ยคาด้ว่าจะแลั้วเส่ร็จในป็ี 2566
(2) โครงก๊ารทอี ยู่ในระหิวี่างเติรียมก๊าร
โครงการในกลัุ่มนีมี 3 โครงการค่อ โครงการที 1 เป็็นโครงการระยะที 2 ของเส่้นทางกรุงเทพฯ – นครราชีส่ีมา ทีขยายต้ัวต้่อเน่องไป็ยังหนองคาย โด้ยมีระยะทางจากนครราชีส่ีมา – หนองคาย เท่ากับ 355 กม. ซึ่่งโครงการนีอย่่ในระหว่างการออกแบบแลัะยังไม่มีวันกําาหนด้แลั้วเส่ร็จ ส่่วนโครงการที 2 เป็็นเส่้นทางส่ายเหน่อ กรุงเทพฯ–พิษณุโลัก–เชีียงใหม่ระยะทางรวม668กม.ซึ่่งเป็็นโครงการภายใต้้ความร่วมมอ่ ไทย–ญีป็ุนแลัะอย่่ ในระหว่างการศ่กษาความเหมาะส่มของโครงการ แลัะโครงการที 3 ค่อ ส่ายใต้้ กรุงเทพฯ – หัวหิน ระยะทาง 211 กม. ซึ่่งยังอย่่ระหว่างทบทวนรายงานการศ่กษาความเหมาะส่มของโครงการอย่่ ซึ่่งโครงการส่ายใต้้นีแผนระยะยาวมี ความเป็็นไป็ได้้ทีจะขยายเส่้นทางไป็จนถุ่งชีายแด้นมาเลัเซึ่ีย แต้่โครงการส่่วนนียังไม่อย่่ในแผนงานในป็ัจจุบันส่ําาหรับ การใชี้พลัังงานของรถุไฟความเร็วส่่งนัน คณะทําางานการจัด้ทําาค่าพยากรณ์ความต้้องการไฟฟ้า ได้้ป็ระเมินไว้ว่า เม่อโครงการแลั้วเส่ร็จ แลัะเป็ิด้ด้ําาเนินการจะมีความต้้องการพลัังงานไฟฟ้าส่่งสุ่ด้ทังโครงการเท่ากับ 200 MW แลัะมีความต้้องการใชี้พลัังงานไฟฟ้า 1,324 ลั้านหน่วยต้่อป็ี ซึ่่งเม่อคด้ิ ต้ามค่าความร้อนแลั้วพบว่าจะเท่ากับการลัด้การ ใชี้นําามันด้ีเซึ่ลัไป็ได้้ป็ีลัะ 133 ลั้านลัต้ิ ร (ไม่รวมพลัังงานทีเพมิ ข่นจากการผลัต้ิ ไฟฟ้าทเี พมิ ข่น)
b. ลัก๊ั ษณะก๊ารเดินทางในเขติ ก๊ทม. แลัะปริมณฑลั
การเด้นิ ทางในเขต้กทม.แลัะป็รมิ ณฑ์ลัในป็ี2560เทา่ กบั 32.65ลัา้ นคน-เทยี วต้อ่ วนั ต้ามการป็ระเมนิ ของส่นข. ซึ่่งร้อยลัะ 69 เป็็นการเด้ินทางโด้ยรถุยนต้์ส่่วนบุคคลัแลัะจักรยานยนต้์ แลัะร้อยลัะ 31 เป็็นการเด้ินทางโด้ยรถุโด้ยส่าร ส่าธารณะ ป็ระกอบด้้วย รถุโด้ยส่ารป็ระจําาทางร้อยลัะ 15 แลัะเป็็นระบบรถุไฟฟ้า (BTS MRT แลัะ Airport link) ร้อยลัะ4แลัะทีเหลั่อเป็็นระบบอ่นๆเชี่นแท็กซึ่ีเร่อแลัะรถุต้โ่้ด้ยส่าร
ซึ่ง่ ส่ด้ั ส่ว่ นของรถุไฟฟา้ BTS ป็จั จบุ นั อยท่่ รี อ้ ยลัะ 60 ของผโ้่ ด้ยส่ารรถุไฟฟา้ ทงั ระบบในป็จั จบุ นั แลัะรถุไฟฟา้ ส่ายเฉลัมิ รชีั มงคลัมส่ี ด้ั ส่ว่ นรอ้ ยลัะ 28.9 ส่ว่ นส่ายอน่ ๆ มส่ี ด้ั ส่ว่ นยงั คอ่ นขา้ งนอ้ ย โด้ยเฉพาะ Airport Rail Link มส่ี ด้ั ส่ว่ นเพยี งรอ้ ยลัะ 6 กทม. ได้เ้ ป็ด้ิ เส่น้ ทางเด้นิ รถุส่ายส่เี ขยี วส่ว่ นต้อ่ ขยายในเด้อ่ นธนั วาคม 2562 โด้ยเพมิ ส่ถุานใี หบ้ รกิ ารอกี 5 ส่ถุานี ค่อห้าแยกลัาด้พร้าวพหลัโยธิน24รชีั โยธินเส่นานิคมแลัะมหาวิทยาลััยเกษต้รศาส่ต้ร์ซึ่่งจะทําาให้โครงข่ายมีระยะทาง
เพิมข่นจาก 121.80 กม. เป็็น 140.8 กม. ในป็ี 2563 นี
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
11   9   10   11   12   13