Page 10 - NEIC_Strategie
P. 10

  10
ส่าํา หรบั ในกรณขี องป็ระเทศไทย การใชีร้ ถุ EV ยงั ถุอ่ วา่ อยใ่่ นระด้บั ต้าํา แลัะในป็จั จบุ นั ทางภาครฐั ได้เ้ รมิ เขา้ มา ส่ง่ เส่รมิ อตุ้ ส่าหกรรมการผลัต้ิ รถุ EV ในป็ระเทศ โด้ยใหก้ ารส่ง่ เส่รมิ การลังทนุ แกผ่ ป็้่ ระกอบการอตุ้ ส่าหกรรมรถุยนต้เ์ พอ่ ผลัต้ิ รถุ EV แลัะส่าํา นกั งานมาต้รฐานผลัต้ิ ภณั ฑ์อ์ ตุ้ ส่าหกรรมอยใ่่ นระหวา่ งการกาํา หนด้มาต้รฐานของรถุ EV ส่าํา หรบั ขนส่ง่ ผโ้่ ด้ยส่ารซึ่ง่ คาด้วา่ จะแลัว้ เส่รจ็ ในป็ี2563นีซึ่ง่ จะเป็น็ จดุ้ เรมิ ของการส่ง่ เส่รมิ การใชีร้ ถุEVอยา่ งจรงิ จงั อยา่ งไรกต้็ ามคณะทาํา งานการจด้ั ทาํา คา่ พยากรณค์ วามต้อ้ งการไฟฟา้ ได้ม้ กี ารจด้ั ทาํา การป็ระเมนิ จาํา นวนรถุ EV ในอนาคต้ ซึ่ง่ คา่ พยากรณท์ ใี ชีอ้ ยใ่่ นป็จั จบุ นั จะมรี ถุ EV จาํา นวน 1.2 ลัา้ นคนั ในป็ี 2579 (2036) แลัะมคี วามต้อ้ งการพลังั ไฟฟา้ ส่ง่ ส่ดุ้ เพอ่ ชีารจ์ ไฟในชีว่ งหวั คาํา ทป็ี ระมาณ 2,466 MW
• EnergyStorage
จากการพัฒนาระบบไฟฟ้าในลัักษณะ Distributed Generation (DG) ซึ่่งรวมถุ่งการผลัิต้ไฟฟ้า จากระบบ Solar หร่อพลัังงานหมุนเวียนรวมถุ่งการพัฒนารถุ EV ทีกําาลัังขยายต้ัวเพมิ ข่น ทําาให้มีความจาํา เป็็นทีจะต้้องมี การพฒั นาระบบการจด้ั เกบ็ พลังั งานไฟฟา้ ควบคก่่ นั ไป็ด้ว้ ย โด้ยเฉพาะการใชีแ้ บต้เต้อรเี ป็น็ ต้วั จด้ั เกบ็ ซึ่ง่ เทคโนโลัยป็ี จั จบุ นั มีความก้าวหน้าไป็มาก โด้ยรถุ EV แลัะโครงการ Energy Storage ได้้หันไป็ใชี้แบต้เต้อรป็ี ระส่ิทธิภาพส่ง่ ทีมีนําาหนักเบา เมอ่ เทยี บกบั พลังั งานทเี กบ็ ได้้ แลัะมรี อบการชีารจ์ ได้ม้ ากครงั ซึ่ง่ เทคโนโลัยที นี ยิ มใชีโ้ ด้ยเฉพาะในรถุ EV คอ่ ลัเิ ทยี มไอออน หร่อ แบต้เต้อรี หร่อ ลัิเธียมโพลัีเมอร์แบต้เต้อรี แต้่ในป็ัจจุบันก็มีโครงการก่อส่ร้าง Energy Storage ขนาด้ใหญ่ เพ่อเก็บ ไฟฟ้าทผีลัิต้จากพลัังงานหมุนเวียนเชี่นSolarเกิด้ข่นในหลัายป็ระเทศด้ังนนั EnergyStorageจง่อาจจะแบ่งได้้เป็็น 2 กลัุ่มใหญ่ ๆ ต้ามป็ระเภทของแบต้เต้อรีค่อ
- Grid
- Vehicles
อย่างไรก็ต้ามป็ัญหาหลััก ๆ ของ Energy Storage นอกเหนอ่ จากด้้านเทคโนโลัยี คอ่ ป็ัญหาต้้นทุน
ของแบต้เต้อรีทียังมีราคาแพง โด้ยเฉพาะแบต้เต้อรีป็ระเภทลัิเทียมไอออน ซึ่่งเป็็นระบบทีมีป็ระส่ิทธิภาพแลัะนิยมใชี้ ในระบบจัด้เก็บเชีิงพาณิชีย์แลัะในรถุ EV ต้่าง ๆ ด้ังนัน ป็ัจจัยทางด้้านราคาค่าจัด้เก็บ (ซึ่่งวัด้ในร่ป็ $/kWh) จ่งถุ่อว่าเป็็น ข้อม่ลัในการต้ัด้ส่ินใจจ่งมีความคุ้มค่าหร่อไม่ในการส่ร้างระบบจัด้เก็บ แลัะต้้นทุนค่าการจัด้เก็บในอนาคต้จะมีแนวโน้ม ลัด้ลังหร่อไม่อย่างไร
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   8   9   10   11   12