Page 8 - NEIC_Strategie
P. 8

 8
ถ่่านหิิน การใชี้ถุ่านหิน (Coal) ของโลักคาด้ว่าได้้ผ่านจุด้ส่่งสุ่ด้ (peak) ไป็แลั้วทีป็ระมาณ 3,700 Mtoe โด้ยป็ระเทศทใี ชีถุ้ า่ นหนิ ส่ง่ ส่ดุ้ คอ่ จนี ซึ่ง่ ใชีถุ้ า่ นหนิ เกอ่ บครง่ หนง่ ของทใี ชีใ้ นโลัก แลัะยงั มกี ารใชีส่้ ง่ ในอนิ เด้ยี แลัะในป็ระเทศ ภม่ ภิ าคเอเชียี อน่ ๆ ซึ่ง่ โด้ยรวมแลัว้ ในเอเชียี มกี ารใชีถุ้ า่ นหนิ รวมกนั กวา่ ส่องในส่ามของทใี ชีใ้ นโลัก อยา่ งไรกต้็ ามผลักระทบ ทางด้้านส่ิงแวด้ลั้อมได้้มีส่่วนทําาให้การใชี้ถุ่านหินของโลักเริมลัด้ลังแลัะแทนทีด้้วยพลัังงานทีส่ะอาด้กว่าในร่ป็แบบอ่น ๆ เชี่น ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ หร่อนิวเคลัียร์ รวมทังพลัังงานหมุนเวียน จีนซึ่่งเป็็นป็ระเทศทใี ชี้ถุ่านหินส่่งสุ่ด้กม็ ีการใชี้ทีผ่าน peak มาแลั้ว แลัะการใชี้มีแนวโน้มลัด้ลังอย่างต้่อเน่อง ในขณะทีอินเด้ียยังคงมีนโยบายพ่งพาถุ่านหินอย่่ต้่อไป็แลัะการใชี้ยังมี แนวโน้มเพิมข่นอย่างไรก็ต้ามคาด้ว่าการใชี้ถุ่านหินในอินเด้ียอาจจะถุง่ peakป็ระมาณป็ี2030แลั้วจะค่อยๆลัด้ลัง ในระยะยาว
ก๊ารผลัิติไฟฟ้าแลัะบทบาทของพลัังงานหิมุนเวีียน
การผลัิต้ไฟฟ้าในป็ัจจุบันใชี้พลัังงานป็ระมาณคร่งหน่งของ Primary Energy ของโลัก แลัะในจําานวนนัน ป็ระมาณร้อยลัะ 80 มาจากการใชี้ของกลัุ่มป็ระเทศนอก OECD ซึ่่งรวมถุ่งจีน อินเด้ีย แลัะป็ระเทศกาํา ลัังพัฒนาอ่น ๆ แลัะป็ระเทศไทยด้้วย ในระยะยาวคาด้ว่าความต้้องการกระแส่ไฟฟ้าของโลักจะเพิมข่นอย่างต้่อเน่องส่่งผลัให้ส่ัด้ส่่วน ของพลังั งานเพอ่ ใชีผ้ ลัต้ิ ไฟฟา้ เพมิ ส่ด้ั ส่ว่ นส่ง่ ขน่ ไป็อกี โด้ยอาจส่ง่ ถุง่ รอ้ ยลัะ 75 ของการใชีพ้ ลังั งาน Primary Energy แลัะ ทังหมด้เป็็นการเพมิมาจากกลัมุ่นอกOECDเน่องจากการใชี้พลัังงานในกลัมุ่ OECDคาด้ว่าจะคงทใีนระยะยาว
2) Final Energy
ในอนาคต้ส่ด้ั ส่ว่ นของการใชีแ้ ต้ลั่ ะส่าขาเศรษฐกจิ อาจไมม่ กี ารเป็ลัยี นแป็ลังไป็จากป็จั จบุ นั มากนกั โด้ยส่าขาทมี ี การใชีพ้ ลังั งานส่ง่ ส่ดุ้ คอ่ ภาคอตุ้ ส่าหกรรมทมี ส่ี ด้ั ส่ว่ นรอ้ ยลัะ 32 ในป็จั จบุ นั แลัะเมอ่ รวมกบั การใชีเ้ ป็น็ วต้ั ถุดุ้ บิ อตุ้ ส่าหกรรมด้ว้ ย จะทําาใหม้ ส่ี ด้ั ส่ว่ นส่ง่ ถุง่ รอ้ ยลัะ 41 ในขณะทกี ารใชีใ้ นอาคารส่ําานกั งานรวมถุง่ ทอี ยอ่่ าศยั แลัะภาคขนส่ง่ มส่ี ด้ั ส่ว่ นใกลัเ้ คยี ง กันค่อ อย่่ทีป็ระมาณร้อยลัะ 30 ในระยะยาวส่ัด้ส่่วนข้างต้้นมีลัักษณะค่อนข้างคงที
ผลัก๊ระทบติ่อสิ่งิ แวีดลั้อม
จากข้อต้กลัง Paris Agreement ทีป็ระเทศผ่้ลังนามในส่นธิส่ัญญาเม่อเด้่อนธันวาคม 2015 ต้กลังจะลัด้ การป็ลั่อย Greenhouse Gas (GHG) โด้ยมีเป็้าหมายทีจะให้อุณหภ่มิเฉลัยี ของโลักส่่งข่นไม่เกิน 2๐C เม่อเทียบกับระด้ับ GHG ก่อนป็ีป็ฏิิวัต้ิอุต้ส่าหกรรม ซึ่่งข้อต้กลังด้ังกลั่าวส่่งผลัให้กลัุ่มป็ระเทศเหลั่านีต้่างด้ําาเนินการเป็ลัียนแป็ลังการใชี้ เชี่อเพลัิงทีมีผลักระทบต้่อส่ิงแวด้ลั้อมส่่ง เชี่น ลัด้การใชี้ถุ่านหินแลัะนาํา มัน แลัะเพมิ ส่ัด้ส่่วนการใชี้พลัังงานส่ะอาด้ต้่าง ๆ เชี่น ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิแลัะพลัังงานหมุนเวียนให้มากข่น ด้ังบทส่รุป็ทีแส่ด้งไว้แลั้วข้างต้้น ซึ่่งถุ้ากลัุ่มป็ระเทศเหลั่านีด้ําาเนิน การด้ังกลั่าวได้้ส่ําาเร็จต้ามวัต้ถุุป็ระส่งค์ของข้อต้กลังก็จะทําาให้อัต้ราการเพิมของ GHG ชี้าลังแลัะไป็ส่่งสุ่ด้หลัังป็ี 2020 แลัะเริมลัด้ลังโด้ยลัําาด้ับหลัังจากนัน แลัะอาจถุ่งจุด้ทีระด้ับ CO2 ทีป็ลั่อยออกมาจะเท่ากับป็ริมาณ CO2 ที “Sink” หร่อ ถุ่ก capture ส่่งผลัให้ส่ามารถุรักษาระด้ับ net-zero emissions ได้้ในระยะยาว หร่ออาจได้้ net-negative emissions ถุ้าส่ามารถุลัด้การป็ลั่อย CO2 ได้้อย่างต้่อเน่อง โด้ยคาด้ว่าจะส่ามารถุทาํา เป็้าหมายทีได้้หลัังจากป็ี 2050
1.2 สถานการณ์์พลัังงานไทย
ในป็ี 2561 การใชี้พลัังงานขันสุ่ด้ท้ายของป็ระเทศไทยอย่่ที 83,691 ktoe ซึ่่งขยายต้ัวจากการใชี้ในป็ี 2560 ในอัต้ราร้อยลัะ 3.6 ในป็ี 2562 (7 เด้่อน) อต้ั ราการขยายต้ัวเพมิ ข่นเลั็กน้อยเป็็นร้อยลัะ 3.9 ในป็ี 2561 การใชี้พลัังงาน ขนั ส่ดุ้ ทา้ ยเป็น็ การใชีพ้ ลังั งานเชีงิ พาณชีิ ยเ์ ทา่ กบั 70,811 ktoe คด้ิ เป็น็ รอ้ ยลัะ 84.6 ของการใชีพ้ ลังั งานขนั ส่ดุ้ ทา้ ยทงั หมด้ ของป็ระเทศ ซึ่่งส่ัด้ส่่วนนีได้้เพิมข่นเลั็กน้อยจากร้อยลัะ 84.2 ในป็ี 2559 โด้ยทีพลัังงานเชีิงพาณิชีย์ป็ระกอบด้้วยการ ใชี้นําามันเชี่อเพลัิง ไฟฟ้า ถุ่านหิน/ลัิกไนต้์ แลัะก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ เชี่อเพลัิงทีมีส่ัด้ส่่วนส่่งสุ่ด้ในพลัังงานเชีิงพาณิชีย์ของไทย ได้้แก่ นําามันเชี่อเพลัิง ซึ่่งคิด้เป็็นร้อยลัะ 58.4 ของพลัังงานเชีิงพาณิชีย์ทังหมด้หร่อส่่งกว่าคร่งหน่ง ต้ามมาด้้วยไฟฟ้า ร้อยลัะ 23.7 ถุ่านหิน/ลัิกไนต้ร์ ้อยลัะ 9.7 แลัะก๊าซึ่ธรรมชีาต้ริ ้อยลัะ 8.1 แต้ถุ่ ้าด้่ถุ่งอัต้ราการขยายต้ัวของการใชี้พลัังงาน กลัมุ่ นี พบวา่ ถุา่ นหนิ /ลักิ ไนต้์ กลับั มอี ต้ั ราการขยายต้วั ส่ง่ กวา่ เชีอ่ เพลังิ ชีนด้ิ อน่ ๆ คอ่ ในป็ี 2561 มอี ต้ั ราการขยายต้วั ส่ง่ ถุง่
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   6   7   8   9   10