Page 7 - NEIC_Strategie
P. 7

บทท่ 1 สถานการณ์์พลัังงาน
1.1 สถานการณ์์พลัังงานโลัก
ในภาพรวมความต้อ้ งการพลังั งานของโลักได้ม้ กี ารขยายต้วั อยา่ งต้อ่ เนอ่ งมาโด้ยต้ลัอด้ อนั เป็น็ ผลัมาจากการขยายต้วั ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่่งเด้ิมจําากัด้อย่่ในป็ระเทศพัฒนาแลั้วในซึ่ีกโลักต้ะวันต้ก แลัะต้่อมาก็ได้้มีการขยายต้ัวของ การเจรญิ เต้บิ โต้มายงั ภม่ ภิ าคอน่ ๆ โด้ยเฉพาะเอเชียี ทมี ป็ี ระเทศทมี ป็ี ระชีากรอาศยั อยอ่่ ยา่ งหนาแนน่ เชีน่ ในจนี แลัะอนิ เด้ยี ซึ่่งได้้มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของป็ระเทศให้เจริญรุด้หน้าไป็อย่างรวด้เร็ว ส่่งผลัให้ความต้้องการพลัังงานของโลัก ขยายต้วั ต้ามไป็ด้ว้ ยอยา่ งต้อ่ เนอ่ ง โด้ยทใี นป็ี 1995 ความต้อ้ งการพลังั งาน Primary Energy อยท่่ ี 8,565 Mtoe แลัะขยาย เพมิ เป็น็ 13,511 Mtoe ในป็ี 2017 หรอ่ ขยายต้วั เฉลัยี ป็ลัี ะ 2.5% ในชีว่ งเวลัาด้งั กลัา่ ว ซึ่ง่ อต้ั ราการเพมิ ขน่ ของความต้อ้ งการ พลัังงานส่่งกว่าอัต้ราการขยายต้ัวของป็ระชีากร จ่งส่่งผลัในการใชี้พลัังงานต้่อหัวของป็ระชีากรขยายต้ัวส่่งข่นไป็ด้้วย แต้ใ่ นอกี มมุ มองหนง่ อต้ั ราการขยายต้วั ของเศรษฐกจิ โลักกลับั มอี ต้ั ราการขยายต้วั ในอต้ั ราเฉลัยี ป็ลัี ะ 3.7% ซึ่ง่ ส่ง่ กวา่ อต้ั รา การเพิมข่นของป็ระชีากรแลัะการใชี้พลัังงาน จ่งส่่งผลัให้รายได้้ต้่อหัวของป็ระชีากรวด้ั โด้ย GDP per capita เพมิ ข่นมา โด้ยต้ลัอด้ แต้่อัต้ราการใชี้พลัังงานต้่อเฉลัียของ GDP (Energy Intensity) กลัับมีแนวโน้มลัด้ลังในชี่วงเวลัาด้ังกลั่าว
1) พลัังงาน Primary Energy
ในป็ี 2017 การใชีพ้ ลังั งาน Primary Energy ของโลักอยท่่ ี 13,511 Mtoe เพมิ ขน่ จาก 8,565 Mtoe ในป็ี 1995 โด้ยมีอัต้ราการขยายต้ัวเฉลัีย 2.5% ต้่อป็ี ซึ่่งมีอัต้ราการขยายต้ัวทีต้ําากว่าการขยายต้ัวทางเศรษฐกิจของโลัก ทีโต้เฉลัีย 3.7% ต้่อป็ี ในชี่วงเวลัาเด้ียวกันแลัะต้าํา กว่าการขยายต้ัวของ GDP per capita ทีโต้เฉลัยี ป็ีลัะ 2.4% จ่งส่่งผลั ให้ค่า Energy Intensity ของโลักโด้ยเฉลัยี ลัด้ลังป็ีลัะ 1.5% ในชี่วงเวลัาด้ังกลั่าว การขยายต้ัวของ Primary Energy ยังคาด้ว่าจะขยายต้ัวอย่างต้่อเน่องต้่อไป็ในระยะยาวแต้่ในอัต้ราทีลัด้ลัง กลั่าวค่อ อัต้ราการเพิมข่นของการใชี้พลัังงาน จะมีค่าเฉลัยี ที 1.2% ต้่อป็ี ในชี่วง 2017 – 2040 เม่อเทียบกับอต้ั ราการขยายต้ัวของเศรษฐกิจโลักในอต้ั ราเฉลัยี 3.2% ต้่อป็ีในชี่วงเวลัาเด้ียวกัน
ก๊๊าซธรรมชาติิ ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิเป็็นเชี่อเพลัิงทีมีอัต้ราการขยายต้ัวส่่งเป็็นทีส่องรองจากพลัังงานหมุนเวียน โด้ยลักั ษณะการใชีใ้ นป็จั จบุ นั พบวา่ ป็ระมาณกวา่ หนง่ ในส่ามใชีเ้ พอ่ ผลัต้ิ กระแส่ไฟฟา้ แลัะหนง่ ในส่ามใชีเ้ พอ่ การอตุ้ ส่าหกรรม แลัะทเี หลัอ่ ใชีเ้ ป็น็ พลังั งานในอาคารแลัะเป็น็ วต้ั ถุดุ้ บิ ป็โิ ต้รเคมี ป็ระเทศทคี าด้วา่ จะมกี ารใชีก้ า๊ ซึ่ส่ง่ ในการผลัต้ิ ไฟฟา้ ได้แ้ ก่ ส่หรัฐอเมริกาจีนแลัะป็ระเทศในกลัุ่มEUทังจีนแลัะอินเด้ียคาด้ว่าจะใชี้ก๊าซึ่มากขน่ ทังในการผลัต้ิไฟฟ้าแลัะในโรงงาน อุต้ส่าหกรรม ซึ่่งจะทําาให้ความต้้องการก๊าซึ่ของภาคพ่นเอเชีียขยายต้ัวต้่อไป็อย่างต้่อเน่อง อย่างไรก็ต้ามส่ัด้ส่่วนการใชี้ กา๊ ซึ่เพอ่ กจิ กรรมอน่ ๆ เชีน่ ในอาคารแลัะการขนส่ง่ จะมส่ี ด้ั ส่ว่ นคอ่ นขา้ งต้ําา โด้ยภาพรวมแลัว้ คาด้วา่ ความต้อ้ งการใชีก้ า๊ ซึ่ จะยังขยายต้ัวในอัต้ราส่่งที 1.7% ต้่อป็ีในระยะยาว
นาํา มัน นําามันซึ่่งในทีนีรวมถุง่ Condensate แลัะ NGL อาจจะยังมีการใชี้เพมิ ข่นอย่างชี้า ๆ ไป็จนถุ่งป็ระมาณ ป็ี 2030 แลั้วหลัังจากนันคาด้ว่าความต้้องการใชี้นําามันจะค่อนข้างนิงไป็ในระยะยาวก่อนทีจะเริมลัด้ลังหลัังป็ี 2040 ซึ่่งถุ่อได้้ว่าโลักใกลั้จะถุ่งจุด้ทีหมด้ยุคของการพ่งพานําามันเป็็นหลัักแลั้วหลัังจากเป็็นเชี่อเพลัิงหลัักของโลักมากว่าร้อยป็ี อย่างไรก็ต้ามความต้้องการนําามันคงจะยังคงมีอย่่โด้ยเฉพาะความต้้องการในภาคขนส่่ง ซึ่่งมีส่ัด้ส่่วนส่่งถุ่ง 55% ของความต้้องการใชี้นําามัน แต้่อัต้ราการขยายต้ัวของความต้้องการใชี้นําามัน ในภาคขนส่่งของโลักโด้ยเฉลัียมีป็ระมาณ 1.3% ต้่อป็ี จะค่อย ๆ ลัด้ลัง 0.2% ต้่อป็ีในป็ระมาณป็ี 2030 แลัะอาจจะเริมต้ิด้ลับหลัังจากนัน (ค่อการใชี้เริมลัด้ลัง) แลัะการใชีใ้ นภาคการผลัต้ิ ไฟฟา้ แลัะอาคารกจ็ ะลัด้ลังเชีน่ กนั แลัะทด้แทนด้ว้ ยการใชีเ้ พอ่ เป็น็ วต้ั ถุดุ้ บิ ป็โิ ต้รเคมยี งั คงมอี ย่่ แต้โ่ ด้ยภาพรวมแลัว้ อต้ั ราการขยายต้วั ของการใชีน้ ําามนั ของโลักโด้ยรวมจะอยท่่ ป็ี ระมาณ -0.1% ในระยะยาว โด้ยคาด้วา่ การผลัต้ิ นําามนั ด้บิ ของโลักจะส่ง่ ส่ดุ้ (peak) ทป็ี ระมาณ 100 Mb/d ในป็ี 2040 (ไมร่ วม Condensate NGL แลัะ Biofuels อีกป็ระมาณ 8 Mb/d)
NEIC Data Strategy
7
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   5   6   7   8   9