Page 87 - NEIC_Strategie
P. 87

แผนยทธศาสตรการพฒนาศนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต
2) วิธีการให้คะแนนความสําคัญ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
วิธีการให้คะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงานโดยวิธีการตัดเกรด (Grading
2) วิธีการให้คะแนนความสําคัญ
System) จะเริ่มจากการให้คะแนนแผนงานตามทั้ง 2 หลักเกณฑ์ จากนั้นนําคะแนนของทั้ง 2 หลักเกณฑ์มา
2) วีิธีก๊ารใหิ้คะแนนควีามสิ่าํา คัญ่
วิธีการให้คะแนนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงานโดยวิธีการตัดเกรด (Grading
คํานวณคะแนนเฉลี่ย (Average Score) ของแตล่ ะแผนงานโดยวิธีการตัดเกรดตามช่วงคะแนนเฉลี่ย (Grading
วธิ กี ารใหค้ ะแนนเพอ่ จด้ั ลัําาด้บั ความส่ําาคญั ของแต้ลั่ ะแผนงานโด้ยวธิ กี ารต้ด้ั เกรด้(GradingSystem)จะเรมิ จาก
System) จะเริ่มจากการให้คะแนนแผนงานตามทั้ง 2 หลักเกณฑ์ จากนั้นนําคะแนนของทั้ง 2 หลักเกณฑ์มา
การให้คะแนนแผนงานต้ามทัง2หลัักเกณฑ์์จากนันนําาคะแนนของทัง2หลัักเกณฑ์์มาคาํานวณคะแนนเฉลัยี (Average
Score) โดยรายละเอียดแต่ละประเด็นมีการคํานวณดังนี้
Score) ของแต้่ลัะแผนงานโด้ยวิธีการต้ัด้เกรด้ต้ามชี่วงคะแนนเฉลัยี (Grading Score) โด้ยรายลัะเอียด้แต้ลั่ ะป็ระเด้็นมี
คํานวณคะแนนเฉล่ีย (Average Score) ของแตล่ ะแผนงานโดยวิธีการตัดเกรดตามช่วงคะแนนเฉลี่ย (Grading
การคําานวณด้ังนี
1) การคํานวณคะแนนความสําคัญเชิงกลยุทธ์
Score) โดยรายละเอียดแต่ละประเด็นมีการคํานวณดังน้ี
(คะแนนความจําเป็นเชิงธุรกิจ + คะแนนผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร) 1) การคํานวณคะแนนความสําคัญเชิงกลยุทธ์
X5
1) การคาํา นวณคะแนนความส่ําาคัญเชีิงกลัยุทธ์
คะแนนเต็มความสําคัญเชิงกลยทธ์ (10 คะแนน)
 (คะแนนความจําเป็นเชิงธุรกิจ + คะแนนผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร) คะแนนเต็มความสําคัญเชิงกลยุทธ์ (10 คะแนน)
2)เทคโนโลยี ในการนําแผนงานไปใช
2) การคาํา นวณคะแนนระด้บั การเป็ลัยี นแป็ลังของกระบวนการ บคุ ลัากร แลัะเทคโนโลัยใี นการนาํา แผนงานไป็ใชี้
2ัี่นโลยี
 (คะแนนดานกระบวนการ + คะแนนดานบุคลากร + คะแนนดานเทคโนโลย)
X5
ก๊ารก๊ําาหินดช่วีงคะแนนเฉลัีย (Grading Score) ได้้กําาหนด้กรอบการกําาหนด้ชี่วงคะแนนเฉลัีย (Grading คะแนนเต็มระดับการเปลี่ยนแปลง (15 คะแนน)
การกําหนดช่วงคะแนนเฉล่ีย (Grading Score) ได้กําหนดกรอบการกําหนดช่วงคะแนน Score) ทไี ด้้จากการคําานวณแบ่งเป็็น 3 ชี่วง ป็ระกอบด้้วย
เฉลี่ย (Grading Scoreชี)ว่ งทที่ไดี 1้จแาผกนกางารนคทํานเี รวมิ ณด้แําาบเน่งนิ เปก็นาร3ในชป็่วงี งบปป็ระกมอาณบด2้ว5ย64 มชีี ว่ งคะแนนเฉลัยี (Grading Score) ระหวา่ งคะแนน 4.00 – 5.ก0า0รคกะําหแนนดช่วงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ได้กําหนดกรอบการกําหนดช่วงคะแนน
ช่วงที่ 1 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 มีช่วงคะแนนเฉล่ีย
ชี ว่ ง ท  ี 2 แ ผ น ง า น ท เ ี ร มิ  ด้ ํา า เ น นิ ก า ร ใ น ป็ งี บ ป็ ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 ม ชีี ว่ ง ค ะ แ น น เ ฉ ลั ย ี ( G r a d i n g S c o r e ) ร ะ ห ว า่ ง ค ะ แ น น
เฉลี่ย (Grading Score) ท่ีได้จากการคํานวณแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย
(Grading Score) ระหว่างคะแนน 4.00 – 5.00 คะแนน
3.00 – 3.99 คะแนน
ุ
   การคํานวณคะแนนระดับการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ บุคลากร และ ้
) การคํานวณคะแนนระดบการเปลยนแปลงของกระบวนการบุคลากรและเทคโ
ช่วงที่ 1 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 มีช่วงคะแนนเฉลี่ย
ช่วงที่ 2 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 มีช่วงคะแนนเฉล่ีย
ชี ว่ ง ท  ี 3 แ ผ น ง า น ท เ ี ร มิ  ด้ ํา า เ น นิ ก า ร ใ น ป็ งี บ ป็ ร ะ ม า ณ 2 5 6 6 ม ชีี ว่ ง ค ะ แ น น เ ฉ ลั ย ี ( G r a d i n g S c o r e ) ร ะ ห ว า่ ง ค ะ แ น น
(Grading Score) ระหว่างคะแนน 4.00 – 5.00 คะแนน
(Grading Score) ระหว่างคะแนน 3.00 – 3.99 คะแนน
2.00 – 2.99 คะแนน
ช่วงที่ 2 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 มีช่วงคะแนนเฉลี่ย
ช่วงที่ 3 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2566 มีช่วงคะแนนเฉล่ีย
(Grading Score) ระหว่างคะแนน 3.00 – 3.99 คะแนน
(GradingScore)ระห4ว.1่า.ง2คะผแลันก๊นาร2จั.0ัด0ลัาํา–ด2ับ.ค9วี9าคมะสิ่แาํานคนัญ่
ชผ่วลังกทาี่ร3จด้ัแลัผาํานด้งับาคนวทามี่เรส่ิ่มําาคดัญําเขนอินงกแต้ารลั่ ใะนแปผนีงบงาปนระแมส่ด้าณงใน2ต้5า6ร6างมทีชี4่ว-1งคแะลัแะนต้นารเฉางลที่ยี4-2
(Grading Score) ระหว่างคะแนน 2.00 – 2.99 คะแนน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-6 บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-6
NEIC Data Strategy
87
X5
 (คะแนนด้านกระบวนการ + คะแนนด้านบุคลากร + คะแนนด้านเทคโนโลยี)
 ในการนําแผนงานไปใช้
 คะแนนเต็มระดับการเปล่ียนแปลง (15 คะแนน)
้้้ี
X5
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   85   86   87   88   89