Page 86 - NEIC_Strategie
P. 86

ประเด็นที 2 ระดับก๊ารเปลัียนแปลังของก๊ระบวีนก๊าร บุคลัาก๊ร แลัะเทคโนโลัยีในก๊ารนําาแผนงานไปใช้
ป็ระกอบด้้วย ด้้านกระบวนการทําางาน ด้้านบุคลัากร แลัะด้้านเทคโนโลัยี โด้ยมีรายลัะเอียด้ เกณฑ์์การให้คะแนนด้ังนี
 2.1 ด้านก๊ระบวีนก๊ารทําางาน
ระดับสิู่ง(5คะแนน)=การนาําแผนงานไป็ใชี้ส่ามารถุใชี้ กับกระบวนการทาํา งานเด้ิมได้้
ระดับก๊ลัาง (3 คะแนน) = การนาํา แผนงานไป็ใชี้ทําาให้เกิด้ การเป็ลัยี นแป็ลังต้อ่ กระบวนการทําางานในป็จั จบุ นั ในระด้บั ป็านกลัาง
ระดับติําา (1 คะแนน) = การนาํา แผนงานไป็ใชี้ทําาให้ต้้องมี การป็รบั เป็ลัยี นกระบวนการทําางานใหมแ่ ลัะมคี วามซึ่บั ซึ่อ้ น มากขน่ อย่างมีนัยส่ําาคัญ
ระดับสิู่ง(5คะแนน)=การนาําแผนงานไป็ใชี้ไม่ส่่งผลัให้ เกิด้การเป็ลัียนแป็ลังด้้านบุคลัากร เน่องจากบุคลัากรทีมี อย่่แลัะทักษะของบุคลัากรมีความเหมาะส่มกับแผนงาน ระดับก๊ลัาง (3 คะแนน) = การนําาแผนงานไป็ใชี้ทําาให้ บุคลัากรต้้องเรียนร้่บางทักษะเพิมเต้ิม ซึ่่งส่ามารถุเรียนร่้ หร่อเส่ริมส่ร้างได้้ภายในองค์กร
ระดับติําา (1 คะแนน) = การนําาแผนงานไป็ใชี้ต้้องมีการ ส่รรหาบุคลัากรผ่้มีความส่ามารถุใหม่ เน่องจากต้้องการ ทักษะทีไม่ใชี่ทักษะหลัักขององค์กร
ระดับสิู่ง (5 คะแนน) = การนาํา แผนงานไป็ใชี้ส่ามารถุใชี้ได้้ กับข้อม่ลัหรอ่ เทคโนโลัยีทีองค์กรมีอย่่แลั้ว
ระดับก๊ลัาง (3 คะแนน) = การนําาแผนงานไป็ใชี้ทําาให้ องค์กรต้้องนําาเทคโนโลัยีต้่าง ๆ ส่ถุาป็ัต้ยกรรมใหม่มาใชี้ ในระด้ับป็านกลัาง
ระดับติําา (1 คะแนน) = การนาํา แผนงานไป็ใชี้ทําาให้องค์กร ต้้องนําาเทคโนโลัยีต้่าง ๆ หร่อส่ถุาป็ัต้ยกรรมใหม่มาใชี้ใน ระด้ับส่ง่ อย่างมีนัยส่ําาคัญ
 2.2 ด้านบุคลัาก๊ร
 2.3 ด้านเทคโนโลัยี
  86
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   84   85   86   87   88