Page 85 - NEIC_Strategie
P. 85

1) หิลััก๊เก๊ณฑ์ก๊ารใหิ้คะแนนควีามสิ่าํา คัญ่
ประเดน็ ที 1 ควีามสิ่ําาคญ่ั เชงิ ก๊ลัยทุ ธ์ ป็ระกอบด้ว้ ย ความจําาเป็น็ เชีงิ ธรุ กจิ แลัะผลักระทบต้อ่ ภาพลักั ษณอ์ งคก์ ร
โด้ยมีรายลัะเอียด้เกณฑ์์การให้คะแนนด้ังนี
1.1 ควีามจัําาเปน็ เชงิ ธรุ ก๊จัิ เป็น็ ป็จั จยั ส่ําาคญั ในการป็ระเมนิ ได้้แก่ความพร้อมของกระบวนการทําางาน เง่อนไขการ ด้ําาเนินการต้ามแผนงาน (ส่ามารถุด้ําาเนินงานต้ามแผนได้้ ทันที/ได้้หลัังจากแผนอ่นเส่ร็จส่นิ )
1.2 ผลัก๊ระทบติอ่ ภาพลัก๊ั ษณอ์ งคก๊์ ร ระด้บั ของผลักระทบ ทีจะเกิด้ข่นกับองค์กรภายหลัังจากการนําาแผนงานมาใชี้ มีป็ัจจัยส่ําาคัญในการป็ระเมิน ได้้แก่ การเพิมป็ฏิิส่ัมพันธท์ ี ด้ีระหว่างองค์กรแลัะผ้่ทีเกียวข้อง การส่ร้างป็ระส่บการณ์ การใชี้บริการทีด้ีให้แก่ผ่้ทีเกียวข้อง การเพิมความส่ัมพันธ์ ทีด้ีระหว่างบุคลัากรแลัะองค์กร การส่ร้างป็ระส่บการณ์ใน การทําางานทด้ี ีให้บุคลัากร
ระดับสิู่ง (5 คะแนน) = แผนงานมีความจาํา เป็็นเชีิงธุรกิจ ในระด้ับส่่งแลัะควรนําามาใชี้เป็็นอย่างยิงเพ่อให้บรรลัุ เป็้าหมายต้ามทีศ่นย์ฯ วางไว้
ระดบั ก๊ลัาง (3 คะแนน) = แผนงานมคี วามจําาเป็น็ เชีงิ ธรุ กจิ แต้่ส่ามารถุจัด้ลัําาด้ับความส่ําาคัญหร่อไม่ใชี่แผนเร่งด้่วน ทีต้้องนําามาใชี้ทันที
ระดับติําา (1 คะแนน) = แผนงานมีความจาํา เป็็นเชีิงธุรกิจ ในระด้ับต้าํา ส่ามารถุพิจารณาการนาํา แผนมาใชี้ในภายหลััง ได้้ ไม่ต้้องนําาแผนมาใชี้ในทันที
ระดับสิู่ง (5 คะแนน) = แผนงานส่่งผลัให้เกด้ิ การป็รับป็รุง ภาพลัักษณ์องค์กรในระด้ับส่ง่
ระดับก๊ลัาง (3 คะแนน) = แผนงานส่่งผลัให้เกิด้การ ป็รับป็รุงภาพลัักษณ์องค์กรในระด้ับป็านกลัาง
ระดับติําา (1 คะแนน) = แผนงานส่่งผลัให้เกด้ิ การป็รับป็รุง ภาพลัักษณ์องค์กรในระด้ับต้าํา หร่อไม่มีเลัย
    กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
85

   83   84   85   86   87