Page 84 - NEIC_Strategie
P. 84

4.1.1 หิลััก๊เก๊ณฑ์ก๊ารใหิ้คะแนนแลัะก๊ารจััดลัาํา ดับควีามสิ่าํา คญ่ั ของแผนปฏิิบัติิก๊าร (Action Plan)
แผนป็ฏิิบัต้ิการ (Action Plan) จะเป็็นการให้คะแนนในแต้่ลัะแผนงาน โด้ยการกาํา หนด้กรอบการให้ คะแนนป็ระกอบไป็ด้ว้ ย 2 ป็ระเด้น็ คอ่ ป็ระเด้น็ ที 1 ความส่าํา คญั เชีงิ กลัยทุ ธ์ แลัะป็ระเด้น็ ที 2 ระด้บั การเป็ลัยี นแป็ลัง ของกระบวนการ บคุ ลัากร แลัะเทคโนโลัยใี นการนาํา แผนงานไป็ใชี้ โด้ยในแต้ลั่ ะป็ระเด้น็ จะมกี ารกาํา หนด้หลักั เกณฑ์ก์ ารให้ คะแนนของแต้ลั่ ะป็ระเด้น็ ยอ่ ย โด้ยระด้บั คะแนนจะแบง่ เป็น็ 3 ระด้บั ได้แ้ ก่ ระด้บั ส่ง่ (5 คะแนน) ระด้บั กลัาง (3 คะแนน) ระด้บั ต้าํา (1 คะแนน) (รายลัะเอยี ด้ในรป็่ ที 4-2) จากนนั นาํา คะแนนทไี ด้ไ้ ป็คาํา นวณคะแนนรวมในแต้ลั่ ะป็ระเด้น็ ยอ่ ยแลัะ มคี า่ เฉลัยี ถุว่ งนาํา หนกั เพอ่ จะได้ค้ ะแนนรวมในแต้ลั่ ะแผนป็ฏิบิ ต้ั กิ าร (Action Plan) แลัะมกี ารกาํา หนด้ชีว่ งคะแนนเฉลัยี (Grading Score) ทจี ะเป็น็ กรอบในการพจิ ารณาวา่ จะด้าํา เนนิ การในชีว่ งใด้ทมี คี วามเหมาะส่ม โด้ยมรี ายลัะเอยี ด้ด้งั ต้อ่ ไป็นี
ร่ป็ที 4-2 หลัักเกณฑ์์การให้คะแนนแลัะการจด้ั ลัาํา ด้ับความส่ําาคัญ
 คะแนน
 ต่ําา (1)
 กลาง (3)
 สูง (5)
  ความจําาเป็น เชิงธุรกิจ (5)
 มีความจําาเป็็นเชีิงธุรกิจ ในระด้ับต้าํา ส่ามารถุ พิจารณาการนําาแผนมา ใชี้ในภายหลัังได้้ ไม่ต้้อง นําามาใชี้ในทันที
 มีความจําาเป็็นเชีิงธุรกิจ ในระด้ับกลัาง ส่ามารถุ จัด้ลัําาด้ับความส่ําาคัญ หร่อไม่ใชี่แผนเร่งด้่วนที ต้้องนําามาใชี้ในทันที
  มีความจําาเป็็นเชีิงธุรกิจ ในระด้ับส่่งแลัะควรนําา มาใชี้เป็็นอย่างยิงเพ่อให้ บรรลัุเป็้าหมายต้ามที องค์กรวางไว้
  ความสําาคัญ เชิงกลยุทธ์ (10 คะแนน)
ความจําาเป็น เชิงธุรกิจ (5 คะแนน)
ผลักระทบต่อภาพ ลัักษณ์์องค์กร (5 คะแนน)
ด้านกระบวน การทําางาน (5 คะแนน)
ด้านบุคลัากร (5 คะแนน)
ด้านเทคโนโลัย่ (5 คะแนน)
 คะแนน
 ต่ําา (1)
 กลาง (3)
 สูง (5)
  ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ องค์กร (5)
 ส่่งผลัให้เกด้ิ การป็รับป็รุง ภาพลัักษณ์องค์กรใน ระด้ับต้าํา หร่อไม่เลัย
 ส่่งผลัให้เกด้ิ การป็รับป็รุง ภาพลัักษณ์องค์กรใน ระด้ับป็านกลัาง
  ส่่งผลัให้เกิด้การป็รับป็รุง ภาพลัักษณ์องค์กรใน ระด้ับส่่ง
  การจัด ลําาดับ ความ สําาคัญ แผนงาน
 คะแนน
 ต่ําา (1)
 กลาง (3)
 สูง (5)
  ด้าน กระบวนการ ทําางาน (5)
 ต้้องมีการเป็ลัียนแป็ลัง กระบวนการทาํา งานใหม่ แลัะมีความซึ่ับซึ่้อนมาก ข่นอย่างมีนัยส่ําาคัญ
 ต้้องมีการเป็ลัียนแป็ลัง กระบวนการทาํา งานใน ป็ัจจุบันในระด้ับป็าน กลัาง
  ส่ามารถุใชี้กับ กระบวนการทําางาน เด้ิมได้้
  ด้านบุคลากร (5)
 ต้้องส่รรหาบุคลัากร ผ่้มีความส่ามารถุใหม่ เน่องจากต้้องการทักษะ ทีไม่ใชี่ทักษะหลัักของ องค์กร
ทําาให้บุคลัากรต้้องเรียน ร่้บางทักษะเพิมเต้ิม ซึ่่ง ส่ามารถุเรียนร่้หร่อเส่ริม ส่ร้างได้้ภายในองค์กร
 ไม่ส่่งผลัต้่อบุคลัากร เน่องจากบุคลัากรทีมีอย่่ แลัะทักษะของบุคลัากร มีความเหมาะส่มต้าม แผนงาน
 ด้านเทคโนโลยี (5)
  ทําาให้องค์กรต้้องนาํา เทคโนโลัยีต้่างๆ หร่อ ส่ถุาป็ัต้ยกรรมใหม่มา ใชี้ในระด้ับส่ง่ อย่างมีนัย ส่ําาคัญ
 ทําาให้องค์กรต้้องนาํา เทคโนโลัยีต้่างๆ หร่อ ส่ถุาป็ัต้ยกรรมใหม่มาใชี้ ในระด้ับป็านกลัาง
 ส่ามารถุใชี้ได้้กับข้อม่ลั หร่อเทคโนโลัยีทีองค์กร มีอย่่แลั้ว
  84
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
ระดับการ ปรับเปล่ียนของ กระบวนการ/ บุคลากร/ เทคโนโลยี (15 คะแนน)
 

   82   83   84   85   86