Page 83 - NEIC_Strategie
P. 83

ทังนีจากการจัด้ลัําาด้ับความส่ําาคัญของแผนงานต้ามป็ัจจัยข้างต้้น ทําาให้ส่ามารถุแบ่งป็ระเภทของแผนงานทีเกิด้ข่นได้้ 4 ป็ระเภท (ร่ป็ที 4-1) ด้ังนี
1. แผนงานทคี วรเรมิ ด้ําาเนนิ การทนั ที เป็น็ แผนงานทมี คี วามส่ําาคญั เชีงิ กลัยทุ ธใ์ นระด้บั กลัางถุง่ ส่ง่ มรี ะด้บั การป็รบั เป็ลัยี นของกระบวนการ/บคุ ลัากร/เทคโนโลัยี ในการนาํา แผนงานไป็ใชีใ้ นระด้บั ต้าํา ถุ่งกลัาง แลัะถุ่อเป็น็ แผนงานทคี วรเรมิ ด้ําาเนินการทันทีหร่อในระยะกลัาง
2. แผนงานทคี วรเริมจากโครงการนําาร่องแลั้วจ่งขยายผลัในภายหลััง เป็็นแผนงานทีมีความส่ําาคัญ เชีิงกลัยุทธ์ใน ระด้ับกลัางถุ่งส่่ง แลัะมีระด้ับการป็รับเป็ลัียนของกระบวนการ/บุคลัากร/เทคโนโลัยี ในการนําาแผนงานไป็ใชี้ในระด้ับ กลัางถุ่งส่่ง ถุ่อเป็็นแผนงานในระยะกลัางหร่อระยะยาว
3. แผนงานทส่ี ามารถุนําามาพจิ ารณาแลัะด้ําาเนนิ การได้้ เป็น็ แผนงานทมี คี วามส่ําาคญั เชีงิ กลัยทุ ธใ์ นระด้บั ต้ําาถุง่ กลัาง แลัะมีระด้ับการป็รับเป็ลัียนของกระบวนการ/บุคลัากร/เทคโนโลัยี ในการนําาแผนงานไป็ใชี้ในระด้ับต้ําาถุ่งกลัาง ถุอ่ เป็็น แผนงานทีส่ามารถุด้าํา เนินการได้้ทันทีหร่อในระยะกลัาง
4. แผนงานทีส่ามารถุพิจารณาเพ่อด้ําาเนินการในภายหลััง เป็็นแผนงานทีมีความส่ําาคัญเชีิงกลัยุทธ์ ในระด้ับต้ําา ถุ่งกลัาง แลัะมีระด้ับการป็รับเป็ลัียนของกระบวนการ/บุคลัากร/เทคโนโลัยี ในการนาํา แผนงาน ไป็ใชี้ในระด้ับกลัางถุง่ ส่่ง ถุ่อเป็็นแผนงานในระยะกลัางหร่อระยะยาว
ร่ป็ที 4-1 เมทริกซึ่์การจัด้ลัาํา ด้ับความส่ําาคัญ (Prioritization Matrix)
สูง
กลาง
ต่ํา
แผนงานเร‹งรัด แผนงานระยะกลาง
แผนงานระยะยาว
 1
แผนงาน/โครงการ ที่ควรเรมดําเนินการทันที
2
แผนงาน/โครงการ ที่ควรเรมจากโครงการนําร‹อง
(Must Have)
แลŒวจง
ขยายผลในภายหลัง
3
4
แผนงาน/โครงการ ที่สามารถนํามาพจารณา และดําเนินการไดŒ (Good to Have)
แผนงาน/โครงการ ที่สามารถพจารณา ในภายหลัง
ตํ่า กลาง สูง
ระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
83
ความสําคัญเชิงกลยุทธ   81   82   83   84   85