Page 82 - NEIC_Strategie
P. 82

 82
บทท่ 4
แผนปฏิิบัติการ ศูนย์สารสนเทศพลัังงานแห์่งชาติ
จากผลัการศก่ ษาแผนยทุ ธศาส่ต้รก์ ารพฒั นาศน่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้ิ ทางทป็ี รก่ ษาได้จ้ ด้ั ระด้มความคด้ิ เหน็ จากผเ้่ ชียี วชีาญทเี กยี วขอ้ ง แลัะรวบรวมผลัการศก่ ษาทงั ด้า้ นเทคโนโลัยี ด้า้ นธรุ กจิ ด้า้ นการพฒั นาบคุ ลัากรแลัะโครงส่รา้ ง องค์กร เพ่อจัด้ทําาแผนป็ฏิิบัต้ิการให้ส่อด้คลั้องกับแผนยุทธศาส่ต้ร์ (Strategic Plan) แผนทีนําาทาง (Roadmap) แลัะ ส่ถุาป็ัต้ยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิทีจะเกิด้ข่นในอนาคต้ โด้ยเบ่องต้้นส่ามารถุจัด้กลัมุ่ ต้ามลัักษณะงานแลัะครอบคลัุมการด้าํา เนินงานต้ามกรอบแผนทนี ําาทาง (Roadmap) ระยะ ที 1 (ป็ี 2564-2566) แบ่งเป็็น 8 แผนงานได้้แก่
ก๊ลัุ่มแผนปฏิบิ ัติิก๊ารขับเคลั่อน ป็ระกอบด้้วย
1) แผนงานธรรมาภิบาลัข้อม่ลัด้้านพลัังงาน (Data Governance : DG) 2) แผนงานการบริหารจัด้การข้อม่ลั (Data Management : DM)
3) แผนงานการวิเคราะห์ข้อม่ลั (Data Analytics : DA)
4) แผนงานโครงส่ร้างพ่นฐานส่ารส่นเทศ (IT Infrastructure : IT)
ก๊ลัุ่มแผนปฏิบิ ัติิก๊ารสิ่นับสิ่นุน ป็ระกอบด้้วย
5) แผนงานพัฒนาบุคลัากร (Human Resource Development : HR) 6) แผนงานพัฒนาโครงส่ร้างองค์กร (Organization Development : OD) 7) แผนงานพัฒนากฎหมาย (Law & Compliance : LC)
8) แผนงานส่่อส่ารองค์กร (Corporate Affairs : CA)
ในแต้ลั่ ะแผนงานจะป็ระกอบด้ว้ ยโครงการยอ่ ย(Projects)ทจี ะมรี ายลัะเอยี ด้โครงการโด้ยยอ่ อยา่ งนอ้ ยป็ระกอบด้ว้ ย หลัักการแลัะเหตุ้ผลั วัต้ถุุป็ระส่งค์ เป็้าหมาย ผลัลััพธ์ แผนการด้ําาเนินงาน แหลั่งงบป็ระมาณแลัะวงเงินทีจะใชี้ใน การด้ําาเนินงาน (รายลัะเอียด้ในภาคผนวก ก) ซึ่่งแต้่ลัะโครงการจะมีระยะเวลัาในการด้าํา เนินงานทแี ต้กต้่างกัน แลัะด้้วย ข้อจําากัด้ด้้านงบป็ระมาณแลัะบุคลัากรภาครัฐทีมีจําากัด้ ด้ังนันทางทีป็ร่กษาจ่งได้้นําาแนวคิด้วิธีการจัด้ลัําาด้ับความส่ําาคัญ ของแผนป็ฏิิบัต้ิการมาด้ําาเนินการในแต้่ลัะโครงการย่อย แลัะส่รป็ุ ผลัการจด้ั ลัําาด้ับความส่ําาคัญของแต้่ลัะโครงการย่อยใน แต้ลั่ ะชีว่ ง เพอ่ นําาไป็ใชีใ้ นการกําาหนด้กรอบการพฒั นาโครงการใหไ้ ด้เ้ กด้ิ ป็ระโยชีนส่์ ง่ ส่ดุ้ แลัะส่อด้คลัอ้ งกบั แผนยทุ ธศาส่ต้ร์ การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ โด้ยมีรายลัะเอียด้ผลัการศก่ ษาด้ังต้่อไป็นี
4.1 ก๊ารจััดลัําาดับควีามสิ่าํา คัญ่
การจด้ั ลัําาด้บั ความส่ําาคญั ของแผนป็ฏิบิ ต้ั กิ าร (Action Plan) ของศน่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้ิ ต้ามกรอบแผน ยทุ ธศาส่ต้รศ์ ่นย์ส่ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้ทิ ไี ด้ก้ ําาหนด้ไว้ จะชีว่ ยใหศ้ ่นยฯ์ ส่ามารถุพจิ ารณาการวางแผนโครงการหรอ่ การด้ําาเนนิ การของศน่ ยฯ์ เพอ่ การบรรลัเุ ป็า้ หมายแลัะวต้ั ถุป็ุ ระส่งคท์ วี างไวใ้ นอนาคต้ โด้ยมแี นวทางแลัะหลักั เกณฑ์ใ์ นการ จัด้ลัําาด้ับความส่ําาคัญ โด้ยมีรายลัะเอียด้ด้ังต้่อไป็นี
แนวทางทนี ําามาใชีใ้ นการจด้ั ลัําาด้บั ความส่ําาคญั ของแผนป็ฏิบิ ต้ั กิ าร (Action Plan) คอ่ เมทรกิ ซึ่์ การจด้ั ลัําาด้บั ความ ส่ําาคัญ (Prioritization Matrix) ป็ระกอบไป็ด้้วย 2 แกนหลััก ซึ่่งแส่ด้งถุ่งหลัักเกณฑ์์ การจด้ั ลัําาด้ับความส่าํา คัญขององค์กร 2 หลัักเกณฑ์์ ได้้แก่ ความส่ําาคัญเชีิงกลัยุทธ์ (แกนต้ัง) แลัะระด้ับการเป็ลัียนแป็ลังของกระบวนการในการนําาแผนงาน ไป็ใชี้ (แกนนอน) โด้ยในแต้ลั่ ะแกนมีการกําาหนด้ระด้ับคะแนน ได้้แก่ ระด้ับส่ง่ ระด้ับกลัาง แลัะระด้ับต้าํา รวมถุ่งได้้มีการ พิจารณาชี่วงเวลัาของการด้ําาเนินงานของแผนงาน ได้้แก่ แผนงานเร่งรัด้ แผนงานระยะกลัาง แลัะแผนงานระยะยาว
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   80   81   82   83   84