Page 78 - NEIC_Strategie
P. 78

                                   78
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประเด็นดําาเนินก๊าร
Customer Relationship (CR) การส่ร้างความส่ัมพันธ์ทีด้ีกับผ่้รับบริการ
ป็ระเด้็นส่ร้างความส่ัมพันธ์ แนะนําา ชีีแจงขอบเขต้อาํา นาจแลัะบริการ ป็ระโยชีน์ทีให้ต้่อส่ังคม
แนะนําา ชีีแจงขอบเขต้อาํา นาจแลัะบริการ ป็ระโยชีน์ทีให้ต้่อส่ังคม ผลัการด้าํา เนินงาน ความร่้ทีเกียวข้องทังด้้าน พลัังงาน ด้้านการใชี้ส่ารส่นเทศ รวมทังการส่่บค้น ค่าบริการ
ชี่องทางส่ร้างความส่ัมพันธ์ ส่่อส่ิงพิมพ์ ส่่อออนไลัน์ เชี่น Facebook Key Activity (KA) กิจกรรมหลัักของศน่ ย์ฯ ทีจําาเป็็นในการให้บริการจนบรรลัุเป็้าป็ระส่งค์
ส่่อส่ิงพิมพ์ ส่่อออนไลัน์ เชี่น Facebook ส่่อวิทยุ การจัด้ป็ระชีุมป็ระจาํา เด้่อนหร่อจด้ั เป็็นกรณพี ิเศษ
การรวบรวมข้อม่ลั
รวบรวมข้อม่ลัจากหน่วยงานที MOU ไว้ จัด้เต้รียม แนวทางการรวบรวมข้อม่ลัจากหน่วยงานภายนอก กระทรวง
รวบรวมข้อม่ลัจากหน่วยงานที MOU ไว้ แลัะเพมิ เต้ิม หน่วยงานทีมีความร่วมม่อ MOU รวมทังจัด้เต้รียม แนวทางการรวบรวมข้อม่ลัจากภาคเอกชีนแลัะภาค ป็ระชีาชีน
รวบรวมข้อม่ลัจากหน่วยงานที MOU แลัะจากภาค เอกชีนแลัะภาคป็ระชีาชีน
การวิเคราะห์ข้อม่ลั การเผยแพร่ข้อม่ลั
Descriptive Analytics วิเคราะห์ข้อม่ลัเชีิงส่ถุต้ิ ิ แต้่มี มิต้ิทีมากกว่าเผยแพร่ในป็ัจจุบัน
Predictive Analytics วิเคราะห์เชีิงลั่กส่ร้างแบบ จําาลัองพยากรณ์ (Trend & Forecasting)
Prescriptive Analytics การวางแผนรองรบั ส่ถุานการณ์ ในอนาคต้ (Scenario Analysis & Planning)
การส่ร้างความร้่ การศ่กษากฎหมายกฎระเบียบทเีกียวข้อง
ด้ําาเนนิ การกจิ กรรมในการจด้ั ทําา Data Catalog ภายใน กลัุ่ม MOU
ด้ําาเนนิ การกจิ กรรมในการจด้ั ทําา Data Catalog ภายใน กลัุ่ม MOU แลัะส่ร้างเคร่อข่ายกับหน่วยงานใหมท่ ีจะ เข้าร่วม MOU ในอนาคต้
ขยายองค์ความร่้ในการพัฒนาศ่นย์ฯ ให้กับทุกภาค ส่่วนทีมีความส่นใจแลัะอย่่ร่วมกันภายในเคร่อข่ายที พัฒนาข่นในอนาคต้
ช่วีงที 1
ปี 2564 - 2566
ช่วีงที 2 ช่วีงที 3
ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
กําาหนด้ร่ป็แบบต้ามกรอบ MOU แลัะจัด้ทําาการเป็ิด้ เผยข้อม่ลัภาครัฐบางส่่วน
กําาหนด้ร่ป็แบบต้ามกรอบ MOU แลัะจัด้ทําาการเป็ิด้ เผยข้อม่ลัภาครัฐบางส่่วน แลัะทด้ส่อบเชี่อมโยงข้อม่ลั กับ DGA
จัด้ทําาการเป็ิด้เผยข้อม่ลัภาครัฐ แลัะเชี่อมโยงข้อม่ลั กับ DGA
ศก่ษากฎหมายทใีหอ้ําานาจในการเรยีกขอ้มลั่ กฎหมาย ในการหารายได้้ กฎหมายในการป็รับเป็ลัียนลัักษณะ หน่วยงาน
ศก่ษากฎหมายทใีหอ้ําานาจในการเรยีกขอ้มลั่ กฎหมาย ในการหารายได้้ กฎหมายในการป็รับเป็ลัียนลัักษณะ หน่วยงานแลัะด้ําาเนินการต้ามผลัการศก่ ษาทผี ่านมา
ป็รับป็รุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันกับ การเป็ลัียนแป็ลังทีจะเกิด้ข่นต้ลัอด้ระยะเวลัาในการ พัฒนาศ่นย์ ฯ

   76   77   78   79   80