Page 77 - NEIC_Strategie
P. 77

                                กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
77
ประเด็นดําาเนินก๊าร
ช่วีงที 1 ช่วีงที 2 ช่วีงที 3
ปี 2564 - 2566 ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
Customer Segment (CS) ผ่้รับบริการจะขยายขอบเขต้ไป็ส่่ก่ ารให้บริการในธุรกิจเพ่อแส่วงหารายได้้ แลัะ ทําาความเข้าใจกับป็ระชีาชีนแต้ลั่ ะกลัมุ่ ให้มากยงิ ข่น
ขอบเขต้ผ่้รับบริการ กระทรวงพลัังงาน ภาครัฐ ภาคป็ระชีาชีน กระทรวงพลัังงาน ภาครัฐ ภาคป็ระชีาชีน ภาคธุรกิจทงั ใน แลัะต้่างป็ระเทศทขี อรายงาน กลัุ่มป็ระชีาชีน มวลัชีน (Mass) แบ่งกลัุ่มเป็้าหมายทีชีัด้เจน (Segmented)
Revenue Streams (RS) การส่ร้างรายได้้จากการให้บริการจะเริมเม่อชี่วงทีส่อง แลัะขยายรายได้้จากการบริการให้มากขน่ ในชี่วงทีส่าม
การคิด้ค่าบริการ ไม่คิด้ค่าบริการ
ไม่คิด้ค่าบริการ มที งั ส่ว่ นทคี ด้ิ แลัะไมค่ ด้ิ คา่ บรกิ าร รวมทงั มรี ายได้จ้ าก การรบั /รว่ มวจิ ยั หรอ่ บรกิ ารอน่ ๆ
แหลั่งรายได้้ งบป็ระมาณแผน่ ด้นิ เงนิ นอกงบป็ระมาณแลัะกองทนุ ฯ ทีเกียวข้อง (ถุ้ามี)
งบป็ระมาณแผ่นด้ิน เงินนอกงบป็ระมาณ กองทุนฯ งบป็ระมาณแผ่นด้ิน เงินนอกงบป็ระมาณ กองทุนฯ ทีเกียวข้อง (ถุ้ามี) แลัะเงินชี่วยเหลัอ่ จากต้่างป็ระเทศ ทีเกียวข้อง (ถุ้ามี) เงินชี่วยเหลั่อจากต้่างป็ระเทศ แลัะ
Channels (CH) ชี่องทางในการส่่งมอบบริการ มุ่งให้ความส่ะด้วกกับผ้่รับบริการให้มากทส่ี ุด้
ชี่องทางส่่งมอบ
ชี่องทางของศ่นย์ฯ ซึ่่งป็ระกอบด้้วย ทต้ี ังศ่นย์ / เว็บไซึ่ต้์ / Facebook/Applicationรวมทังการจัด้ส่่งรายงานต้รง จากศ่นย์ฯชี่องทางของเคร่อข่ายความร่วมม่อทังภาครัฐ ภาคเอกชีน แลัะ ภาคป็ระชีาส่ังคม
ชี่องทางของศน่ ย์ฯ ซึ่่งป็ระกอบด้้วย ทต้ี ังศ่นย์ / เว็บไซึ่ต้์ / Facebook / Application / Twitter การจด้ั ส่่ง รายงานต้รงจากศน่ย์ฯรวมทังชี่องทางอ่นทีได้้รับความนิยมในขณะนนัชี่องทางของเคร่อข่ายความร่วมม่อทัง ภาครัฐภาคเอกชีนแลัะภาคป็ระชีาส่ังคมชี่องทางทส่ี่งต้รงถุ่งลั่กค้าทีว่าจ้างบริการ
ชี่วงเวลัาให้บริการ วิธีการส่ร้างความส่ัมพันธ์
ชี่วงเวลัาราชีการ
ชี่วงเวลัาราชีการ Automation (24/7)
ป็ระชีาส่ัมพันธ์ ผ่านส่่อต้่าง ๆ ของ ส่นพ. แลัะ กระทรวง พลัังงาน รวมทังขอความร่วมม่อจากเคร่อข่าย
ป็ระชีาส่ัมพันธ์ ผ่านส่่อต้่าง ๆ ของ ส่นพ. แลัะ กระทรวงพลัังงาน รวมทังขอความร่วมม่อจากเครอ่ ข่าย รวมทัง การจัด้กิจกรรมส่ร้างความส่ัมพันธ์ ให้ความร้่ในด้้านต้่าง ๆ
รายได้้จากค่าบริการ
   75   76   77   78   79