Page 79 - NEIC_Strategie
P. 79

                            กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
79
ประเด็นดําาเนินก๊าร
ช่วีงที 1
ช่วีงที 2 ช่วีงที 3
ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
การบริหารแลัะการป็ระเมินผลั
มแี ผนงาน แผนป็ฏิบิ ต้ั กิ ารทชีี ด้ั เจน ศก่ ษาแนวทางการ ป็ระเมินผลัการป็ฏิิบัต้ิงาน ป็ระเมินผลัระด้ับผลัผลัิต้ นําาเคร่องมอ่ การบริหารทเี หมาะส่มมาใชี้
• ด้ําาเนนิ การป็ระเมนิ ผลัการป็ฏิิบต้ั งิ าน ระด้บั ผลัผลัต้ิ ผลัลัพั ธ์ ผลัลัพั ธข์ นั ส่ดุ้ ทา้ ยทมี ผี ลัจากการใชีเ้ ครอ่ งม่อ ทางการบริหารทบี รรลัุป็ระส่ิทธิผลั
กระบวนการป็ฏิิบัต้ิงาน
Key Resources (KR) ทรัพยากรหลัักทใี ชี้ในการด้ําาเนินการของศ่นย์ฯ ทีจําาเป็็นในการให้บริการจนบรรลัุเป็้าป็ระส่งค์
Software
ด้ําาเนนิ การจด้ั หาแลัะกําาหนด้คณุ ส่มบต้ั ิ Requirement ครอบคลัุมเน่องานต้ามขอบเขต้การทําางานภายใต้้ หน่วยงานทีมี MOU ร่วมกัน วางแผนการพัฒนาแลัะ จัด้หา Software ทังร่ป็แบบทีมี License แลัะ No License
ด้ําาเนนิ การจด้ั หาแลัะกําาหนด้คณุ ส่มบต้ั ิ Requirement ครอบคลัุมเน่องานต้ามขอบเขต้การทําางานภายใต้้ หน่วยงานทมี ี MOU เพิมมากข่น วางแผนการพัฒนา แลัะจัด้หา Software ทังร่ป็แบบทีมี License แลัะ No License
ด้าํา เนนิ การจด้ั หาแลัะกาํา หนด้คณุ ส่มบต้ั ิ Requirement ครอบคลัมุ เนอ่ งานต้ามขอบเขต้การทาํา งานภายใต้ห้ นว่ ย งานทมี ีMOUเพมิ มากขน่ วางแผนการพฒั นาแลัะจด้ั หา Software ทงั รป็่ แบบทมี ี License แลัะ No License
Hardware
ด้ําาเนินการป็รับป็รุง Upgrade อุป็กรณ์เด้ิมบางส่่วน รวมทังจัด้หาอุป็กรณ์ เคร่องม่อใหม่เพิมเต้ิมจาก แนวทางการออกแบบทีได้้รับการอนุมัต้ิ โด้ยวิธีการ จัด้หาแบบการเชี่าซึ่อ่ ทุก ๆ 3 ป็ี
ด้ําาเนินการจัด้หาอุป็กรณ์ เคร่องม่อใหม่เพิมเต้ิมจาก แนวทางการออกแบบทีได้้รับการอนุมัต้ิ โด้ยวิธีการ จัด้หาแบบการเชี่าซึ่อ่ ทุก ๆ 3 ป็ี
ด้าําเนินการจัด้หาอุป็กรณ์เคร่องม่อใหม่เพิมเต้ิมจาก แนวทางการออกแบบทไี ด้ร้ บั การอนมุ ต้ั ิ โด้ยวธิ กี ารจด้ั หา แบบการเชีา่ ซึ่อ่ ทกุ ๆ 3 ป็ี
บุคลัากร วัฒนธรรม
พัฒนาบุคลัากรทีมีอย่่ ขอบุคลัากรเพิม ทังทีเป็็น ขา้ ราชีการ พนกั งานราชีการศก่ ษาความจาํา เป็น็ ในการ ว่าจ้างผเ่้ชีียวชีาญจากภายนอกแลัะว่าจ้างทป็ี ร่กษา
พัฒนาบุคลัากรทีมีอย่่ ขอบุคลัากรเพิม ทังทีเป็็น ข้าราชีการ พนักงานราชีการว่าจ้างทป็ี ร่กษา
พัฒนาบุคลัากรทีมีอย่่ ขอบุคลัากรเพิม (ถุ้าจําาเป็็น) ในกรณีมีการเป็ลัียนลัักษณะหน่วยงานให้ด้ําาเนินการ ต้ามผลัการศก่ ษา
ปี 2564 - 2566
มีมาต้รฐานการป็ฏิิบัต้ิในระบบงานแลัะกระบวนงาน หลััก ผลัักด้ันให้กระบวนงานหลัักได้้มาต้รฐานส่ากลั ทีกําาหนด้ ผลัักด้ันให้มีการบริหารความเส่ียงแลัะการ ควบคุมภายในทีด้ี
ผลักั ด้นั คา่ นยิ ม แลัะ DNA ใหบ้ คุ ลัากรนําาไป็ป็ฏิบิ ต้ั จิ รงิ
บุคลัากรมีลัักษณะต้าม ค่านิยม แลัะ DNA ทต้ี ้องการ
• ด้ําาเนนิ การป็รบั ป็รงุ ต้ามแนวทางทไี ด้จ้ ากการศก่ ษาป็ระเมนิ ผลั รวมทงั กําาหนด้กรอบในการศก่ ษาแนวทาง ป็ระเมนิ ผลัการป็ฏิบิ ต้ั งิ าน ป็ระเมนิ ผลัระด้บั ผลัผลัต้ิ นําาเครอ่ งมอ่ การบรหิ ารทเี หมาะส่มมาใชีใ้ นอนาคต้ใน ระยะเวลัาทุก ๆ 3 ป็ี
• มีมาต้รฐานการป็ฏิบิ ัต้ิ ในระบบงานแลัะกระบวนงานหลััก • ผลัักด้ันให้กระบวนงานหลัักได้้มาต้รฐานส่ากลัทกี ําาหนด้

   77   78   79   80   81