Page 76 - NEIC_Strategie
P. 76

                              76
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ป็ระเภทของหน่วยงาน
จัด้ต้ังเป็็นหน่วยงานภายในข่น ภายใต้้ ส่นพ. เพ่อรับ ผด้ิ ชีอบงานทเี พมิ เต้มิ จากงานเด้มิ ของ ศน่ ยเ์ ทคโนโลัยี ส่ารส่นเทศแลัะการส่่อส่าร
เป็ลัียนจากหน่วยงานภายในกรม เป็็นกองในส่่วน ราชีการ รบั ผด้ิ ชีอบงานการเป็น็ ศน่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งาน แหง่ ชีาต้ทิ งั หมด้ ขณะทศี น่ ยเ์ ทคโนโลัยส่ี ารส่นเทศแลัะ การส่อ่ ส่ารรบั ผด้ิ ชีอบงานต้ามภารกจิ เด้มิ
หนว่ ยงานรป็่ แบบอน่ ทมี คี วามเหมาะส่ม อาทิ องคก์ าร มหาชีน หร่อ หน่วยบริการร่ป็แบบพิเศษ (Service Delivery Unit) (ข่นอย่่กับผลัการป็ระเมินการป็ฏิบิ ัต้ิ งานแลัะผลัป็ระเมินความเหมาะส่ม ในชี่วงที 2)
หน่วยงานทีส่ังกัด้
เป็็นหน่วยงานภายใต้้ ส่ําานักงานนโยบายแลัะแผน พลัังงาน (ส่นพ.)
เป็็นหน่วยงานภายใต้้ส่าํานักงานนโยบายแลัะแผน พลังั งาน (ส่นพ.)
เป็็นหน่วยงานในกําากับของกระทรวงพลัังงาน (ข่นอย่่ กับผลัการป็ระเมินการป็ฏิิบัต้ิงาน แลัะผลัป็ระเมิน ความเหมาะส่ม ในชี่วงที 2 แลัะ กฎหมายทีเกียวข้อง ในชี่วงเวลัาด้ังกลั่าว)
ลัักษณะงานทีให้บริการ
ข้อม่ลัส่ารส่นเทศภายในกระทรวงพลัังงาน แลัะหน่วย งานในกาํา กับกระทรวงพลัังงาน
ข้อม่ลัส่ารส่นเทศภายในกระทรวงพลัังงาน หน่วยงาน ในกําากับกระทรวงพลัังงาน แลัะหน่วยงานภายนอก กระทรวงพลัังงาน ซึ่่งจําาเป็็นต้่อการวิเคราะห์ บท วิเคราะห์ การคาด้การณ์ด้้านพลัังงาน
ขอ้ มลั่ ส่ารส่นเทศภายในกระทรวงพลังั งาน หนว่ ยงานใน กาํา กบั แลัะหนว่ ยงานภายนอกกระทรวงพลังั งาน รวมถุง่ ขอ้ มลั่ จากต้า่ งป็ระเทศ บทวเิ คราะห์ การคาด้การณด้์ า้ น พลังั งานแลัะเชีอ่ มโยงกบั ด้า้ นอน่ ๆ ทเี กยี วขอ้ ง
ขอบเขต้ส่ิงทีให้บริการ
รายงานเอกส่ารต้ามทีศ่นย์ฯ เป็็นผ้่กําาหนด้ขน่ (ซึ่่งเพิม ข่นจากทีจัด้ทําาอย่่ในป็ัจจุบัน) รายงานเอกส่ารต้ามทผี ่้ บริหารกระทรวงพลัังงานต้้องการ
• รายงานเอกส่ารต้ามทีศ่นย์ฯ เป็็นผ่้กําาหนด้ข่น ซึ่่งเพิมเต้ิมจากชี่วงแรก
• รายงานเอกส่ารต้ามทีศ่นย์ฯ เป็็นผ่้กําาหนด้ข่น ซึ่่งเพิมเต้ิมจากชี่วงทส่ี อง
ป็ระเภทข้อม่ลั
ทุต้ิยภ่มิ
ทุต้ิยภ่มิ
ป็ฐมภ่มิแลัะทตุ้ ิยภ่มิ
ประเด็นดําาเนินก๊าร
ช่วีงที 1 ช่วีงที 2 ช่วีงที 3
ปี 2564 - 2566 ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
ประเภทของหิน่วียงาน: ในระยะยาวคาด้หวังว่าศน่ ย์ฯ จะให้บริการข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ บทวิเคราะห์ การคาด้การณ์ โด้ยส่ามารถุให้บริการแก่หน่วยงานต้้นส่ังกด้ั แลัะมีรายได้้จากการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกได้้ ซึ่่งส่อด้คลั้องกับหน่วยบริการร่ป็แบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
Value Proposition (VP) บริการทีศ่นย์ส่่งมอบแก่ลั่กค้าในแต้่ลัะชี่วงจะมีขอบเขต้เพิมข่นทังป็ระเภท เน่อหา แลัะ ขอบเขต้
• รายงาน เอกส่ารต้ามทผี บ้่ รหิ ารกระทรวงพลังั งาน ต้้องการ
• รายงานเอกส่ารต้ามทผี บ่้ รหิ ารกระทรวงพลังั งาน ต้้องการ
• รายงานทีจัด้ทําาข่นเพ่อต้อบส่นองต้่อการร้องขอ ของผ่้รับบริการ
• รายงานทีจัด้ทําาข่นเพ่อต้อบส่นองต้่อการร้องขอ ของผ่้รับบริการ
   74   75   76   77   78