Page 80 - NEIC_Strategie
P. 80

                  80
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประเด็นดําาเนินก๊าร Key Partners (KP) พันธมต้ิ รหลััก
ช่วีงที 1
ปี 2564 - 2566
ช่วีงที 2 ช่วีงที 3
ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
ด้้านการได้้รับข้อม่ลั
หน่วยงานรัฐด้้านพลัังงาน
หน่วยงานรัฐด้้านพลัังงานแลัะด้้านอ่น ๆ ทีเกียวข้อง หนว่ ยงานรฐั ด้า้ นพลังั งานแลัะด้า้ นอน่ ๆ ทเี กยี วขอ้ ง ส่ถุาบันการศก่ ษา ภาคเอกชีนแลัะภาคป็ระชีาชีน
ด้้านการเผยแพร่ข้อม่ลั แลัะ ป็ระชีาส่ัมพันธ์ ด้้านเทคโนโลัยี
หน่วยงานในกระทรวงพลัังงาน
หน่วยงานรัฐด้้านพลัังงานแลัะด้้านอ่น ๆ ทเี กียวข้อง ส่ถุาบันการศ่กษา เอกชีนด้้านส่่อโฆษณา
ผ่้ป็ระกอบการด้้านเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศ หน่วยงาน / องค์กรต้้นแบบทังภาครัฐ ภาคเอกชีนทีป็ระส่บผลั ส่ําาเร็จ ทังในป็ระเทศแลัะต้่างป็ระเทศ
ผ้่ป็ระกอบการด้้านนวัต้กรรม เทคโนโลัยีส่ารส่นเทศ หน่วยงาน / องค์กรต้้นแบบ ทงั ภาครัฐ ภาคเอกชีนที ป็ระส่บผลัส่ําาเรจ็ องคก์ ารระหวา่ งป็ระเทศทรี บั ผด้ิ ชีอบ การบริหารจัด้การข้อม่ลัขนาด้ใหญ่ (Big Data) แลัะ การวิเคราะห์เชีิงลัก่ (Data Analytics) ด้้านพลัังงาน ทังในป็ระเทศแลัะต้่างป็ระเทศ
ผ่้ป็ระกอบการด้้านนวัต้กรรม เทคโนโลัยีส่ารส่นเทศ หน่วยงาน/องค์กรทังภาครัฐ ภาคเอกชีนทีป็ระส่บ ผลัส่ําาเร็จ องค์การระหว่างป็ระเทศทีรับผิด้ชีอบการ บริหารจัด้การข้อม่ลัขนาด้ใหญ่ (Big Data) แลัะการ วเิ คราะหเ์ ชีงิ ลัก่ (Data Analytics) ทงั ด้า้ นพลังั งานแลัะ ด้้านอ่น ๆ ทังในป็ระเทศแลัะต้่างป็ระเทศ   78   79   80   81   82