Page 72 - NEIC_Strategie
P. 72

                  72
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
เป้าประสิ่งค์
ติัวีชีวีัด
ก๊ลัยุทธ์
2. บคุ ลัากรมคี ณุ ลักั ษณะแลัะส่มรรถุนะต้ามเป็า้ ร้อยลัะของบุคลัากรทมี ีคุณส่มบัต้ิแลัะความส่ามารถุต้ามเป็้าหมาย หมายทีกําาหนด้ไว้
ป็ลัก่ ฝึังการป็ฏิิบัต้ิงานโด้ยย่ด้ค่านิยมทงั 4
ใชี้ส่ภาพเหตุ้การณ์จริง (หร่อคาด้ว่าจะเกิด้ข่นจริง)ในการพัฒนาบุคลัากรให้ มีองค์ความร้่ แลัะ ทักษะในการป็ฏิิบัต้ิงานทีหลัากหลัายแลัะทันส่มัย
ส่่งเส่ริมการแลักเป็ลัยี นข้อม่ลัข่าวส่าร แนวป็ฏิบิ ัต้ิทีด้ีภายในหน่วยงาน
ให้ความส่าํา คัญกับการป็ระเมินผลัทงั ระด้ับ ผลัผลัต้ิ ผลัลััพธ์ แลัะผลัลััพธข์ ัน สุ่ด้ท้าย
พัฒนาบุคลัากรให้มีความเชีียวชีาญในภารกิจหลััก ส่ามารถุป็ฏิิบัต้ิงาน ได้้แบบเบ็ด้เส่ร็จในต้ัวคนเด้ียว เข้าใจแลัะยอมรับในความหลัากหลัายของ ศาส่ต้ร์ต้่าง ๆ รับร่้แลัะป็รับต้ัวต้่อการเป็ลัียนแป็ลังได้้อย่างรวด้เร็ว รวมทัง เป็็นนักเจรจาเพ่อส่ร้างแนวร่วมแลัะพันธมต้ิ ร
ส่่งเส่ริมการแลักเป็ลัยี นข้อม่ลัข่าวส่าร แนวป็ฏิบิ ัต้ิทีด้ี ภายในหน่วยงาน
ให้ความส่ําาคัญกับการป็ระเมินผลัทังระด้ับ ผลัผลัิต้ ผลัลััพธ์ แลัะผลัลััพธ์ ขันสุ่ด้ท้าย


   70   71   72   73   74