Page 73 - NEIC_Strategie
P. 73

3.4 แผนทีนําาทาง (Road Map)
ในการจัด้ทําาแผนทีนําาทางของศ่นย์ฯ จะพิจารณาจากการบรรลัุเป็้าป็ระส่งค์ของศน่ ย์ฯ โด้ยป็ระเด้็นการพิจารณา ป็ระกอบด้้วย
1. ป็ระเภทของหนว่ ยงาน ซึ่ง่ หมายถุง่ ส่ถุานะของศน่ ยฯ์ ในอนาคต้วา่ จะอยใ่่ นป็ระเภทใด้ (ส่ว่ นราชีการ รฐั วส่ิ าหกจิ องค์การมหาชีน หน่วยงานของรัฐร่ป็แบบใหม่ หร่อ หน่วยบริการร่ป็แบบพิเศษ)
2. ต้ัวแบบธุรกิจของศน่ ย์ฯ (Business Model) ซึ่่งในการศก่ ษาครงั นีได้้เลั่อกใชี้ต้ัวแบบการวิเคราะหธ์ ุรกิจ คอ่ Business Model Canvas (BMC) ของ Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
ส่่วนป็ระกอบส่ําาคัญในการออกแบบต้ัวแบบธุรกิจทีด้ี ต้้องต้อบส่นองต้่อป็ระเด้็นทงั ส่าม ค่อ
• Productsolutionfitคอ่ การทําาValuePropositionCanvasป็ระกอบด้้วยการทาํานโยบาย/กิจกรรม/ บริการ ให้ต้อบโจทย์ลั่กค้า โด้ยการส่ังเกต้แลัะหาข้อม่ลัจากความต้้องการของลัก่ ค้า
• Productmarketfitคอ่ การมกี ระบวนการเพอ่ ใหท้ ราบแนวคด้ิ /ความต้อ้ งการจากลัก่ คา้ โด้ยต้รงนําามาส่รา้ งส่รรค์ ออกแบบ ทําาให้ลั่กค้าเห็นนโยบาย/กิจกรรม/บริการแลั้วอยากใชี้
• Businessmodelfitค่อการทบทวนว่าส่ิงทีคิด้จะทําาส่อด้คลั้องกันทังหมด้ในbusinessmodelcanvas หร่อไม่ ถุ้าไม่ใชี่ จะไม่เกิด้ธุรกิจทีด้ี ควรวนกลัับไป็ศ่กษาใหมต้่ ังแต้่ข้อแรก
องค์ป็ระกอบของ BMC (ร่ป็ที 3-1) ป็ระกอบด้้วย 9 ส่่วน โด้ยมีรายลัะเอียด้ด้ังนี
1. Value Proposition (VP) ส่งิ ทีเป็็นคุณค่าของศ่นย์ฯ ทจี ะส่่งไป็ให้กลัุ่มเป็้าหมาย ผ่านร่ป็แบบบริการต้่าง ๆ เริมจากทําาความเข้าใจป็ัญหาของผใ่้ ชี้ แลัะพิจารณาว่าบริการของศน่ ย์ฯ ส่ามารถุแก้ป็ัญหาของลัก่ ค้าได้้อย่างเหมาะส่ม หร่อไม่บริการด้ังกลั่าวมีความแต้กต้่างทด้ี ีกว่าของหน่วยงานอ่นๆอย่างไรซึ่่งจะส่ะท้อนถุ่งคุณค่าของส่ินค้าแลัะบริการ
2. Customer Segment (CS) ผ่้รับบริการกลัุ่มเป็้าหมายทีจะมาใชี้บริการของศ่นย์ฯ เพราะบริการของศ่นย์ฯ ส่ามารถุแก้ป็ัญหาหร่อต้อบส่นองความต้้องการได้้ เชี่น ส่ารส่นเทศต้รงป็ระเด้็น ทันส่มัย ใชี้เทคโนโลัยีใหม่ ป็ระส่ิทธิภาพ การใชี้งาน ส่ามารถุป็รับแต้่งส่่วนป็ระกอบได้ต้้ ามใจ เข้าถุ่งได้้ง่าย
ในภาครฐั กลัมุ่ เป็า้ หมายมไี ด้ห้ ลัายแบบ แต้แ่ บง่ เป็น็ ส่องกลัมุ่ หลักั คอ่ กลัมุ่ ทไี ด้ร้ บั ผลัจากแผนงานโครงการของรฐั เชีน่ กลัมุ่ ผร้่ บั บรกิ าร กลัมุ่ ผไ้่ ด้ร้ บั ผลักระทบ กบั กลัมุ่ ทเี ป็น็ ผส่้่ นบั ส่นนุ ทรพั ยากรใหแ้ กภ่ าครฐั เชีน่ ผอ้่ นมุ ต้ั งิ บป็ระมาณ กลัมุ่ ผใ้่ หท้ นุ ต้ัวอย่าง กลัุ่มทไี ด้ร้ ับผลัจากแผนงานโครงการของรัฐ : ครัวเร่อนเป็้าหมายในแผนพลัังงานชีุมชีน ผ้่ป็ระกอบการ ค้านําามันเชี่อเพลัิง (ป็ระเภทส่ถุานีบริการ) ต้าม พ.ร.บ. การค้านาํา มันเชี่อเพลัิง พ.ศ. 2543 ผ้่ป็ระกอบการอตุ้ ส่าหกรรม ในจังหวัด้ กลัุ่มทีเป็็นผ่้ส่นับส่นุนทรัพยากรให้แก่ภาครัฐ : คณะกรรมาธิการงบป็ระมาณ คณะอนุกรรมการกลัันกรอง
งบป็ระมาณของกองทุนเพ่อการส่่งเส่ริมการอนุรักษ์พลัังงาน
3. Channels (CH) ชีอ่ งทางในการส่ง่ มอบบรกิ าร ใหถุ้ ง่ ผร่้ บั บรกิ ารชีอ่ งทางในการส่ง่ มอบมไี ด้ท้ งั การทภี าครฐั เขา้ หา
ป็ระชีาชีน ป็ระชีาชีนเขา้ หารฐั หรอ่ การด้าํา เนนิ การบนโลักออนไลัน์
4. Customer Relationship (CR) การส่ร้างความส่ัมพันธท์ ีด้ีกับผ่้รับบริการ การส่ร้างความส่ัมพันธท์ ีด้ีเพ่อให้
เกด้ิ ความรส่่้ ก่ ทด้ี ี ความไวว้ างใจ การส่รา้ งความรว่ มมอ่ ระหวา่ งกนั รวมถุง่ การชีว่ ยนําาเส่นอด้า้ นมมุ อน่ ๆ นอกจากบรกิ าร ต้ัวอย่าง การมีชี่องทางส่่อส่ารแลัะรับฟังความเห็นของลัก่ ค้า ทังด้้านส่่อวิทยุ การจด้ั ป็ระชีุมป็ระจาํา เด้อ่ น หร่อจัด้
เป็็นกรณีพิเศษ ส่่อออนไลัน์ เชี่น Facebook
5. Revenue Streams (RS) ชีอ่ งทางทผี ลัป็ระโยชีนเ์ ขา้ มาส่ห่่ นว่ ยงานซึ่ง่ จะได้ร้ บั จากการใหบ้ รกิ าร ชีอ่ งทางจะอย่่
ในร่ป็ต้ัวเงิน เชี่น งบป็ระมาณ งบโครงการ รายได้้จากการให้บริการข้อม่ลัหรอ่ ให้คําาป็รก่ ษา (ถุ้ามี) ค่าพน่ ทีวาง banner บนเว็บไซึ่ต้์เงินส่นับส่นุนจากผเ้่กียวข้องเงินบริจาค
NEIC Data Strategy
73
   กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   71   72   73   74   75