Page 70 - NEIC_Strategie
P. 70

                            70
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
เป้าประสิ่งค์ ติัวีชีวีัด
ยุทธศาสิ่ติร์ที 2: สิ่นับสิ่นุนข้อมูลั สิ่ารสิ่นเทศ ก๊ารวีิเคราะหิ์ ก๊ารคาดก๊ารณ์ เพ่อบรรลัุยุทธศาสิ่ติร์ก๊ระทรวีงพลัังงาน
ก๊ลัยุทธ์
1. ข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ บทวิเคราะห์ ต้ัวแบบ รอ้ ยลัะของกลัมุ่ ต้วั อยา่ งผร้่ บั บรกิ ารทมี คี วามพง่ พอใจต้อ่ การบรกิ าร ในระด้บั ที 4-5 (เกณฑ์์ พยากรณ์ด้้านพลัังงานมีมาต้รฐานต้รงต้าม ป็ระเมิน5ระด้ับ)
ผลัักด้ันการออกกฎหมายทีส่นับส่นุนการป็ฏิิบัต้ิงาน
ความต้้องการของผ้่ใชี้บริการ
จ ํา า น ว น ร ป็่ แ บ บ ก า ร บ ร กิ า ร ข อ้ ม ลั่ ส่ า ร ส่ น เ ท ศ บ ท ว เิ ค ร า ะ ห ์ แ ลั ะ ก า ร ค า ด้ ก า ร ณ ์ ด้ า้ น พ ลั งั ง า น
ส่ ่ ง ม อ บ บ ร ิ ก า ร ท มี ี ค ุ ณ ภ า พ ส่ ร ้ า ง ค ว า ม ม นั ใ จ แ ก ผ่ ้ ่ ร ั บ บ ร ิ ก า ร
ส่ด้ั ส่ว่ นของจําานวนการคาด้การณ/์ พยากรณท์ จี ด้ั ทําาได้้ ต้อ่ จําานวนการคาด้การณ/์ พยากรณ์ ทีต้้องจัด้ทําาทังหมด้ในชี่วง 5 ป็ี
การส่รา้ งเครอ่ ขา่ ยระด้บั ป็ระเทศต้งั แต้ต้่ น้ นําาจนถุง่ ป็ลัายนําาของอตุ้ ส่าหกรรม พลังั งาน รวมทงั เครอ่ ขา่ ยวชีิ าการด้า้ นพลังั งานแลัะเคร่อขา่ ยด้า้ นส่ารส่นเทศ
จําานวนระบบส่นบั ส่นนุ การต้ด้ั ส่นิ ใจด้า้ นพลังั งานทไี ด้ร้ บั การพฒั นา/ป็รบั ป็รงุ ป็ระส่ทิ ธภิ าพ ระบบการให้บริการได้้รับมาต้รฐานระด้ับส่ากลั
ให้ความส่ําาคัญต้่อการศ่กษาแลัะต้อบส่นองความต้้องการแลัะข้อส่งส่ัยของ ผ่้รับบริการในป็ระเด้็นต้่าง ๆ
ส่ด้ั ส่ว่ นของจําานวนรายงาน/บทวเิ คราะห์ ทจี ด้ั ทําาได้้ ต้อ่ จําานวนรายงานทต้ี อ้ งจด้ั ทําาทงั หมด้ ในชี่วง 5 ป็ี
การบริหารเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศต้้องเป็็นไป็ต้ามมาต้รฐานส่ากลั
ระบบฐานข้อม่ลั แลัะระบบส่ารส่นเทศ ได้้รับมาต้รฐานระด้ับส่ากลั ส่ัด้ส่่วนของจําานวนข้อม่ลัทีจัด้ทําาได้้ ต้่อจําานวนข้อม่ลัทีต้้องจัด้ทําาทังหมด้ในชี่วง 5 ป็ี
จด้ั ทําาขนั ต้อนป็ฏิบิ ต้ั งิ าน มาต้รฐานการป็ฏิบิ ต้ั งิ านแลัะบงั คบั ใชีอ้ ยา่ งเครง่ ครด้ั ในทุกระบบงาน กระบวนงาน
ให้ความส่ําาคัญกับการต้รวจส่อบความถุ่กต้้องแลัะเหมาะส่ม ในทุกขันต้อน โด้ยเฉพาะการเผยแพรข่ ้อม่ลัให้แกผ่ ่้รับบริการ
ส่่งเส่ริมการส่ร้างนวต้ั กรรม โด้ยเฉพาะการใชี้ Artificial Intelligence แลัะ Machine Learning   68   69   70   71   72