Page 71 - NEIC_Strategie
P. 71

                            กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
71
เป้าประสิ่งค์
ติัวีชีวีัด
ก๊ลัยุทธ์
2. ผ่้อย่่ในห่วงโซึ่่อุป็ทานได้้รับป็ระโยชีน์ จากการด้ําาเนินการของศน่ ย์ฯ
ร้อยลัะของหน่วยงานทไี ด้้ป็ระโยชีน์จากการด้าํา เนินการร่วมกับศ่นย์ฯ
ส่่งเส่ริมการส่ร้างนวัต้กรรม โด้ยเฉพาะการใชี้ Artificial Intelligence แลัะ Machine Learning
ยุทธศาสิ่ติร์ที 3: เป็นองค์ก๊ารสิ่มรรถ่นะสิู่ง
1. เป็็นค่า best practice ใหก้ ับศ่นย์ข้อม่ลัอ่น ในป็ระเทศ
จําานวน best practice ใหก้ ับศ่นย์ข้อม่ลัอ่นในป็ระเทศ
ป็รับโครงส่ร้างองค์การให้รองรับทุกภารกิจ
ร้อยลัะของกลัุม่ ต้ัวอย่างหน่วยงานทด้ี ําาเนินการกับศ่นย์ฯ ทีมีความพง่ พอใจต้่อป็ระโยชีน์ ทีรับจากศ่นย์ฯ ในระด้ับที 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
ส่ร้างป็ระโยชีน์ให้แก่หน่วยงานทแี ลักเป็ลัยี นข้อม่ลั
ส่ัด้ส่่วนของจําานวนข้อม่ลัทีได้้รับแลั้ว ต้่อจําานวนข้อม่ลัทีต้้องได้้รับทังหมด้ในชี่วง 5 ป็ี
ให้ความส่ําาคัญกับการต้รวจส่อบความถุ่กต้้องแลัะเหมาะส่มในทุกขันต้อน โด้ยเฉพาะการเผยแพรข่ ้อม่ลัให้แกผ่ ่้รับบริการ
ส่ด้ั ส่ว่ นของจําานวนหนว่ ยงานทีส่ ง่ ขอ้ มลั่ ใหศ้ น่ ยฯ์ แลัว้ ต้อ่ จําานวนหนว่ ยงานทัง หมด้ทีต้ อ้ ง ส่่งข้อม่ลัในชี่วง 5 ป็ี
การส่รา้ งเครอ่ ขา่ ยระด้บั ป็ระเทศต้งั แต้ต้่ น้ นําาจนถุง่ ป็ลัายนําาของอตุ้ ส่าหกรรม พลังั งาน รวมทงั เครอ่ ขา่ ยวชีิ าการด้า้ นพลังั งานแลัะเคร่อขา่ ยด้า้ นส่ารส่นเทศ
ป็ลัก่ ฝึังการป็ฏิิบัต้ิงานโด้ยย่ด้ค่านิยมทงั 4
ผลัักด้ันใหผ้ ่้บริหารแลัะบุคลัากรนาํา เคร่องม่อการบริหารมาป็ระยุกต้์ใชี้
ออกแบบระบบงานกระบวนการขันต้อนป็ฏิบิ ัต้ิงานใหม้ ีความคลั่องต้ัวแลัะ มีป็ระส่ิทธิภาพ เน้นการนาํา เทคโนโลัยีทีทันส่มัยมาป็ระยุกต้์ใชี้
ใหค้ วามส่ําาคญั กบั การควบคมุ ภายในแลัะการต้รวจส่อบภายในเพอ่ ลัด้ความ ผิด้พลัาด้แลัะการส่ญ่ เส่ีย
พฒั นาบคุ ลัากรใหม้ คี วามเชียี วชีาญในภารกจิ หลักั ส่ามารถุป็ฏิบิ ต้ั งิ านได้แ้ บบ เบด้็ เส่รจ็ ในต้วั คนเด้ยี วเขา้ ใจแลัะยอมรบั ในความหลัากหลัายของศาส่ต้รต้์ า่ งๆ รบั รแ่้ ลัะป็รบั ต้วั ต้อ่ การเป็ลัยี นแป็ลังได้อ้ ยา่ งรวด้เรว็ รวมทงั เป็น็ นกั เจรจาเพอ่ ส่ร้างแนวร่วมแลัะพันธมต้ิ ร   69   70   71   72   73