Page 74 - NEIC_Strategie
P. 74

6. Key Resources (KR) ทรัพยากรหลัักทีใชี้ในการด้ําาเนินการของศ่นย์ฯ ทีจําาเป็็นในการให้บริการจนบรรลัุ เป็้าป็ระส่งค์ ทรัพยากรหลัักโด้ยส่ามารถุแบ่งเป็็น
- บุคลัากรทีเป็็นแก่นของบริการเชี่นทีมงานผ้่เชีียวชีาญทีมีความร่้ทักษะแลัะป็ระส่บการณ์
- เคร่องมอ่แลัะอุป็กรณ์เชี่นคอมพิวเต้อร์เทคโนโลัยีระบบส่ารส่นเทศ
- อ่นๆเชี่นข้อม่ลัแลัะส่ารส่นเทศความส่ัมพันธก์ับผ่้เกยีวข้องกฎหมายทีส่นับส่นุนการป็ฏิบิัต้ิงาน
7. Key Activity (KA) กิจกรรมหลัักของศ่นย์ฯ ทีจําาเป็็นในการให้บริการจนบรรลัุเป็้าป็ระส่งค์ กิจกรรมหลัักต้้อง เป็็นส่ิงทีเป็็นแก่น เป็็นจดุ้ แข็ง ในการส่ร้างคุณค่าของ ส่นพ. เพ่อให้ลั่กค้าพง่ พอใจ
ต้วั อยา่ งเชีน่ ในภารกจิ การด้แ่ ลัความป็ลัอด้ภยั แลัะส่งิ แวด้ลัอ้ มของกจิ การนําามนั เชีอ่ เพลังิ คอ่ การออกต้รวจส่ถุาน ป็ระกอบกิจการ
8. Key Partners (KP) พันธมิต้รหลััก พันธมิต้รทีชี่วยส่นับส่นุนให้บริการเกิด้ผลัส่ําาเร็จต้ามเป็้าป็ระส่งค์ เพอ่ ทําาใหเ้ พมิ ป็ระส่ทิ ธผิ ลั ป็ระส่ทิ ธภิ าพ อกี ทงั ยงั ชีว่ ยเต้มิ เต้ม็ ความต้อ้ งการของลัก่ คา้ ด้ว้ ย บางครงั อาจจะพจิ ารณารวมไป็ถุง่ การด้่งค่่กรณีเข้ามาเป็็นพันธมิต้รด้้วยหน่วยงานแลัะพันธมิต้รจําาเป็็นต้้องทําาข้อต้กลังทีชีัด้เจนระหว่างกัน ทังด้้าน กระบวนการทําางาน การเก็บรักษาข้อม่ลัความลัับ การใชี้ทรัพยากร เป็็นต้้น
ต้วั อยา่ ง กรมต้า่ ง ๆ ในกระทรวงพลังั งาน ส่ําานกั งานคณะกรรมการกําากบั กจิ การพลังั งาน หนว่ ยงานรฐั ทเี กยี วขอ้ ง ส่ถุาบันการศ่กษาทีป็ร่กษาผ่้นําาชีุมชีนในพ่นทีหอการค้าจังหวด้ั อุต้ส่าหกรรมจังหวัด้
9. Cost structure โครงส่ร้างต้้นทุน แลัะค่าใชี้จ่ายในการด้าํา เนินนโยบาย แผนงาน แบ่งออกเป็็น - ต้้นทุนคงทีเชี่นเงินเด้่อนข้าราชีการค่าเด้ินเคร่องแลัะค่าด้แ่ลัรักษาอป็ุกรณ์
- ต้้นทุนผันแป็รเชี่นค่านําาค่าไฟค่านําามันค่าเด้ินทางค่าจ้างพนักงานค่าจ้างวิทยากร
- ต้้นทุนด้้านการป็ระชีาส่ัมพันธ์เชี่นค่าต้ิด้ต้ังป็้ายโฆษณาค่าจด้ัส่ัมมนา
- ต้้นทุนซึ่่งเกด้ิจากค่าใชี้จ่ายอ่นๆเชี่นค่าซึ่่อมอาคารค่าซึ่่อมรถุยนต้์ค่าเชี่าServers
การจัด้กลัุ่มองคป็์ ระกอบทัง 9 ของ BMC เพ่อให้เข้าใจได้้ง่ายข่น ส่ามารถุแบ่งได้้ 4 กลัุ่ม ค่อ
• Whatค่อValuePropositionเป็็นต้ัวเชี่อมทังหมด้
• Whoค่อส่่วนของลั่กค้าCustomerSegments,ChannelแลัะCustomerRelationship
• Howค่อส่่วนของการผลัิต้ทังKeyResources,KeyActivities,แลัะKeyPartners
• Moneyค่อส่่วนการเงิน(แลัะผลัป็ระโยชีน์)ทังในด้้านต้้นทุนCostStructureแลัะด้้านรายได้้RevenueStreams
  74
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   72   73   74   75   76