Page 69 - NEIC_Strategie
P. 69

                                 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
69
เป้าประสิ่งค์ ติัวีชีวีัด ยุทธศาสิ่ติร์ที 1: สิ่ร้างควีามโปร่งใสิ่ใหิสิ่้ ังคมเช่อถ่่อในก๊ารบริหิารพลัังงานของรัฐบาลั
ก๊ลัยุทธ์
1. ต้อบข้อส่งส่ัยด้้านพลัังงานให้แก่ส่ังคมได้้ อย่างเหมาะส่ม : ต้รงป็ระเด้็น เข้าใจง่าย
ร้อยลัะของกลัุม่ ต้ัวอย่างทมี ี พง่ พอใจต้่อการชีีแจงข้อเท็จจริงให้แก่ส่ังคม ในระด้ับที 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
1. ให้ความส่ําาคัญต้่อการศ่กษาแลัะต้อบส่นองความต้้องการแลัะ ข้อส่งส่ัยของผ้่รับบริการในป็ระเด้็นต้่าง ๆ
2. เผยแพร่ข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ การพยากรณ์ ด้้านพลัังงานแก่ทุกภาคส่่วนได้้อย่างมี ป็ระส่ิทธิภาพแลัะป็ระส่ิทธิผลั
จําานวนชี่องทางการบริการข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ บทวิเคราะห์ แลัะการคาด้การณ์ ด้้าน พลัังงาน
ส่่งมอบบริการทีมีคุณภาพ ส่ร้างความมันใจ ผ่านชี่องทางทีต้รงต้ามความ ต้้องการแกผ่ ้่รับบริการ
อัต้ราความถุก่ ต้้องของบริการข้อความส่ัน แจ้งเต้่อน ป็ัญหาด้้านพลัังงาน ร้อยลัะของผ่ก้ด้likeหรอ่ shareต้่อจําานวนผ่้ชีม
2. ให้ความส่ําาคัญกับการต้รวจส่อบความถุ่กต้้องแลัะเหมาะส่ม ในทุก ขันต้อน โด้ยเฉพาะการเผยแพรข่ ้อม่ลัส่่ส่่ าธารณะ
ชี่วงเวลัาในการให้บริการ
จําานวนเคร่อข่ายทีชี่วยเผยแพร่ข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ ผลัการวิเคราะห์แลัะการคาด้การณ์ จําานวนผเ่้ ข้าถุง่ แลัะใชี้บริการ (ราย)
ระบบการให้บริการได้้รับมาต้รฐานระด้ับส่ากลั
การส่ร้างเคร่อข่ายระด้ับป็ระเทศทีส่นับส่นุนการป็ระชีาส่ัมพันธ์ การส่ร้าง ความเข้าใจให้แกส่่ ังคม
3. ส่่งเส่ริมการส่ร้างนวัต้กรรม โด้ยเฉพาะการใชี้ Artificial Intelligence แลัะ Machine Learning
ให้ความส่ําาคัญต้่อการศ่กษาแลัะต้อบส่นองความต้้องการแลัะข้อส่งส่ัยของ ผ่้รับบริการในป็ระเด้็นต้่าง ๆ
ให้ความส่ําาคัญกับการต้รวจส่อบความถุ่กต้้องแลัะเหมาะส่มในทุกขันต้อน โด้ยเฉพาะการเผยแพรข่ ้อม่ลัส่่ส่่ าธารณะ
จด้ั ทําาขนั ต้อนป็ฏิบิ ต้ั งิ าน มาต้รฐานการป็ฏิบิ ต้ั งิ านแลัะบงั คบั ใชีอ้ ยา่ งเครง่ ครด้ั ในทุกระบบงาน กระบวนงาน
ส่่งเส่ริมการส่ร้างนวต้ั กรรม โด้ยเฉพาะการใชี้ Artificial Intelligence แลัะ Machine Learning

   67   68   69   70   71