Page 68 - NEIC_Strategie
P. 68

                                                  68
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
เป้าประสิ่งค์
ติัวีชีวีัด
เป้าหิมาย
64 65 66 67 68 69
2. ผ้่อย่่ในห่วงโซึ่่อุป็ทานได้้รับป็ระโยชีน์จาก การด้ําาเนินการของศ่นย์ฯ
ร้อยลัะของหน่วยงานทไี ด้้ป็ระโยชีน์จากการด้าํา เนินการร่วมกับศ่นย์ฯ
60 70 80 80
80 90 85 85
90 90 90 90
ยุทธศาสิ่ติร์ที 3: เป็นองค์ก๊ารสิ่มรรถ่นะสิู่ง
1. เป็็นค่า best practice ใหก้ ับศ่นย์ข้อม่ลัอ่น ในป็ระเทศ
จําานวน best practice ใหก้ ับศ่นย์ข้อม่ลัอ่นในป็ระเทศ ร้อยลัะของบุคลัากรทมี ีคุณส่มบัต้ิแลัะความส่ามารถุต้ามเป็้าหมาย
- 1 70 80
2 3 90 90
4 5 90 90
2. บคุ ลัากรมคี ณุ ลักั ษณะแลัะส่มรรถุนะต้ามเป็า้ หมายทีกําาหนด้ไว้
รอ้ ยลัะของกลัมุ่ ต้วั อยา่ งหนว่ ยงานทด้ี ําาเนนิ การกบั ศน่ ยฯ์ ทมี คี วามพง่ พอใจ ต้อ่ ป็ระโยชีน์ ทีรับจากศ่นย์ฯ ในระด้ับที 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
ส่ัด้ส่่วนของจําานวนข้อม่ลัทีได้้รับแลั้ว ต้่อจําานวนข้อม่ลัทีต้้องได้้รับทังหมด้ในชี่วง 5 ป็ี
0.3 0.5 0.3 0.5
0.8 0.9 11 0.8 0.9 11
ส่ด้ั ส่ว่ นของจําานวนหนว่ ยงานทีส่ ง่ ขอ้ มลั่ ใหศ้ น่ ยฯ์ แลัว้ ต้อ่ จําานวนหนว่ ยงานทัง หมด้ทีต้ อ้ ง ส่่งข้อม่ลัในชี่วง 5 ป็ี
   66   67   68   69   70