Page 67 - NEIC_Strategie
P. 67

                                                กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
67
เป้าประสิ่งค์
ติัวีชีวีัด
เป้าหิมาย
64 65 66 67 68 69
ความต้้องการของผ่้ใชี้บริการ
จําานวนรป็่ แบบการบรกิ ารขอ้ มลั่ ส่ารส่นเทศ บทวเิ คราะห์ แลัะการคาด้การณ์ ด้า้ นพลังั งาน
25 3 25 3 0.3
50 5 30 5 0.5
75 7 40 7 0.8
100 9 50 9
100 100 11 13 70 90 11 13
ชี่วงเวลัาในการให้บริการ
เวลัา เวลัา เวลัา ราชีการ ราชีการ ราชีการ
24/7
24/8
24/9
จําานวนเคร่อข่ายทีชี่วยเผยแพร่ข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ ผลัการวิเคราะห์แลัะการคาด้การณ์ จําานวนผเ้่ ข้าถุง่ แลัะใชี้บริการ (ราย)
ระบบการให้บริการได้้รับมาต้รฐานระด้ับส่ากลั
10 0.5 M 3
15 1 M 5
20 2 M 7
25 4 M 9
30 10 M 11
35 20 M 13
ยุทธศาสิ่ติร์ที 2: สิ่นับสิ่นุนข้อมูลั สิ่ารสิ่นเทศ ก๊ารวีิเคราะหิ์ ก๊ารคาดก๊ารณ์ เพ่อบรรลัุยุทธศาสิ่ติร์ก๊ระทรวีงพลัังงาน
1. ข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ บทวิเคราะห์ ต้ัวแบบ รอ้ ยลัะของกลัมุ่ ต้วั อยา่ งผร่้ บั บรกิ ารทมี คี วามพง่ พอใจต้อ่ การบรกิ ารในระด้บั ที 4-5 (เกณฑ์์ พยากรณ์ด้้านพลัังงานมีมาต้รฐานต้รงต้าม ป็ระเมิน5ระด้ับ)
80
80
85
85 90 90
ระบบการให้บริการได้้รับมาต้รฐานระด้ับส่ากลั
ระบบฐานข้อม่ลั แลัะระบบส่ารส่นเทศ ได้้รับมาต้รฐานระด้ับส่ากลั
จําานวนระบบส่นบั ส่นนุ การต้ด้ั ส่นิ ใจด้า้ นพลังั งานทไี ด้ร้ บั การพฒั นา/ป็รบั ป็รงุ ป็ระส่ทิ ธภิ าพ
ส่ด้ั ส่ว่ นของจําานวนการคาด้การณ/์ พยากรณท์ จี ด้ั ทําาได้้ ต้อ่ จําานวนการคาด้การณ/์ พยากรณ์ ทีต้้องจัด้ทําาทังหมด้ในชี่วง 5 ป็ี
0.9 11 0.9 11 0.9 11
ส่ด้ั ส่ว่ นของจําานวนรายงาน/บทวเิ คราะห์ ทจี ด้ั ทําาได้้ ต้อ่ จําานวนรายงานทต้ี อ้ งจด้ั ทําาทงั หมด้ ในชี่วง 5 ป็ี
0.3 0.3
0.5 0.5
0.8 0.8
ส่ัด้ส่่วนของจําานวนข้อม่ลั ทีจัด้ทําาได้้ ต้่อจําานวนข้อม่ลัทีต้้องจัด้ทําาทังหมด้ในชี่วง 5 ป็ี
จันทร์ - ศุกร์
จันทร์ - ศุกร์
ต้ลัอด้ ส่ัป็ด้าห์

   65   66   67   68   69