Page 66 - NEIC_Strategie
P. 66

                                                               66
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
3.3 เป้าหิมายแลัะติัวีชีวีัดควีามสิ่ําาเร็จั
เป้าประสิ่งค์
ติัวีชีวีัด
64 65
เป้าหิมาย 66 67 70 70
68 69
1. ส่ังคมมีความเชี่อถุ่อต้่อการบริหารพลัังงาน มากข่น
รอ้ ยลัะของกลัมุ่ ต้วั อยา่ งทมี คี วามเชีอ่ มนั ต้อ่ การบรหิ ารพลังั งานของรฐั บาลั ในระด้บั ที 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
60 65 70 75
70 70
2. กลัุ่มเป็้าหมายมีความเชี่อถุ่อต้่อผลัผลัิต้ของ ศ่นย์ ฯ
ร้อยลัะของกลัุ่มต้ัวอย่างผ่้รับบริการทีมีความเชี่อมันต้่อข้อม่ลัทีได้้รับ ในระด้ับที 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
ยุทธศาสิ่ติร์ที 1: สิ่ร้างควีามโปร่งใสิ่ใหิ้สิ่ังคมเช่อถ่่อในก๊ารบริหิารพลัังงานของรัฐบาลั
รอ้ ยลัะของกลัมุ่ เป็า้ หมายทมี คี วามเขา้ ใจต้อ่ การจด้ั การธรุ กจิ พลังั งานของภาครฐั ในระด้บั ที 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
80 80
80 80
ร้อยลัะการชีแี จงป็ระเด้็นข่าวทีทันต้่อส่ถุานการณ์พลัังงาน
90 90 80 85
100 100 90 90
100   100
100   100
ร้อยลัะของกลัุม่ เป็้าหมายทีมีความเข้าใจต้่อข้อม่ลัส่ารส่นเทศ การคาด้การณ์ ในระด้ับที 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
85 85
90 90
100 100
1. ต้อบข้อส่งส่ัยด้้านพลัังงานให้แก่ส่ังคมได้้ ร้อยลัะของกลัุม่ ต้ัวอย่างทมี ีความพง่ พอใจต้่อการชีีแจงข้อเท็จจริงให้แก่ส่ังคม ในระด้ับที อย่างเหมาะส่มได้้ : ต้รงป็ระเด้็น เข้าใจง่าย 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระด้ับ)
60 65
70 70
70 70
อัต้ราความถุก่ ต้้องของบริการข้อความส่ัน แจ้งเต้่อน ป็ัญหาด้้านพลัังงาน
100 100 60 70
100 100 80 80
100 100 80 80
ร้อยลัะของผ่ก้ ด้ like หรอ่ share ต้่อจําานวนผ้่ชีม
2. เผยแพร่ข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ การพยากรณ์ จําานวนชีอ่ งทางการบรกิ ารขอ้ มลั่ ส่ารส่นเทศ บทวเิ คราะห์ แลัะการคาด้การณด้์ า้ นพลังั งาน 345678 ด้้านพลัังงานแก่ทุกภาคส่่วนได้้อย่างมี
ป็ระส่ิทธิภาพแลัะป็ระส่ิทธิผลั

   64   65   66   67   68