Page 65 - NEIC_Strategie
P. 65

3. การส่รา้ งเครอ่ ขา่ ยระด้บั ป็ระเทศ ต้งั แต้ต้่ น้ นําาจนถุง่ ป็ลัายนําาของอตุ้ ส่าหกรรมพลังั งาน รวมทงั เครอ่ ขา่ ยวชีิ าการ ด้้านพลัังงานแลัะเคร่อข่ายด้้านส่ารส่นเทศ
4. ให้ความส่าํา คัญต้่อการศ่กษาแลัะต้อบส่นองความต้้องการแลัะข้อส่งส่ัยของผ่้รับบริการ ในป็ระเด้็นต้่าง ๆ
5. ส่ร้างป็ระโยชีน์ให้แก่หน่วยงานทีแลักเป็ลัียนข้อม่ลั
6. ให้ความส่าํา คัญกับการต้รวจส่อบความถุ่กต้้องแลัะเหมาะส่มในทุกขนั ต้อน โด้ยเฉพาะการเผยแพรข่ ้อม่ลัให้แก่
ผ่้รับบริการ
7. การบริหารเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศต้้องเป็็นไป็ต้ามมาต้รฐานส่ากลั
8. จัด้ทําาขนั ต้อนป็ฏิิบัต้ิงาน มาต้รฐานการป็ฏิิบัต้ิงานแลัะบังคับใชี้อย่างเคร่งครด้ั ในทุกระบบงาน กระบวนงาน
ยุทธศาสิ่ติร์ที 3: เป็นองคก๊์ ารสิ่มรรถ่นะสิู่ง
คําาอธบิ าย : เป็น็ การด้ําาเนนิ การภายในองคก์ ารเพอ่ ใหพ้ นั ธกจิ ทงั 4 ขอ้ เป็น็ ไป็อยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธผิ ลัแลัะป็ระส่ทิ ธภิ าพ มากทีสุ่ด้
เป้าประสิ่งค์ของยุทธศาสิ่ติร์ :
1. เป็็น Best Practice ใหก้ ับศ่นย์ข้อม่ลัอ่นในป็ระเทศ
2. บุคลัากรมคี ุณลัักษณะแลัะส่มรรถุนะต้ามเป็้าหมายทีกําาหนด้ไว้
ก๊ลัยุทธ์ :
1. ป็รับโครงส่ร้างองค์การให้รองรับทุกภารกิจ
2. ป็ลั่กฝึังการป็ฏิิบัต้ิงานโด้ยย่ด้ค่านิยมทัง 4
3. ผลัักด้ันใหผ้ ่้บริหารแลัะบุคลัากรนําาเคร่องม่อการบริหารมาป็ระยุกต้์ใชี้
4. ออกแบบระบบงาน กระบวนการ ขันต้อนป็ฏิิบัต้ิงานให้มีความคลั่องต้ัวแลัะมีป็ระส่ิทธิภาพ เน้นการนําา
เทคโนโลัยีทีทันส่มัยมาป็ระยุกต้์ใชี้
5. ให้ความส่าํา คัญกับการควบคุมภายใน แลัะการต้รวจส่อบภายใน เพ่อลัด้ความผิด้พลัาด้แลัะการส่ญ่ เส่ีย
6. พัฒนาบุคลัากรให้มีความเชีียวชีาญในภารกิจหลััก ส่ามารถุป็ฏิิบัต้ิงานได้้แบบเบ็ด้เส่ร็จ ในต้ัวคนเด้ียว เข้าใจ
แลัะยอมรับในความหลัากหลัายของศาส่ต้ร์ต้่าง ๆ รับร่้แลัะป็รับต้ัวต้่อการเป็ลัียนแป็ลัง ได้้อย่างรวด้เร็ว รวมทังเป็็น นักเจรจาเพ่อส่ร้างแนวร่วมแลัะพันธมิต้ร
7. ใชี้ส่ภาพเหตุ้การณ์จริง (หร่อคาด้ว่าจะเกิด้ข่นจริงในการพัฒนาบุคลัากรให้มีองค์ความร่้ แลัะ ทักษะในการ ป็ฏิิบัต้ิงานทีหลัากหลัายแลัะทันส่มัย
8. ส่่งเส่ริมการแลักเป็ลัยี นข้อม่ลัข่าวส่าร แนวป็ฏิบิ ัต้ิทีด้ีภายในหน่วยงาน
9. ให้ความส่าํา คัญกับการป็ระเมินผลัทังระด้ับ ผลัผลัิต้ ผลัลััพธ์ ผลัลััพธ์ขันสุ่ด้ท้าย
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
65
   63   64   65   66   67