Page 64 - NEIC_Strategie
P. 64

 64
ค่านิยมองค์ก๊าร
Network มุ่งเน้นการส่ร้างเคร่อข่ายในการป็ฏิิบัต้ิงานทีครอบคลัุมภารกิจต้่าง ๆ ให้บรรลัุผลัส่าํา เร็จ
Excellence มงุ่ เนน้ ผลัส่มั ฤทธใิ นการป็ฏิบิ ัต้งิ าน รวมถุ่งการพฒั นาไป็ส่่ค่ วามเป็น็ เลัิศ โด้ยต้อบส่นองต้อ่ เป็า้ หมาย แลัะพันธกิจของศ่นย์ฯ
Integrity นําาเส่นอข้อม่ลั การวิเคราะห์ แลัะการคาด้การณท์ ีเทียงต้รง ไม่บิด้เบ่อน Customer oriented ให้บริการโด้ยย่ด้ผใ่้ ชี้บริการเป็็นหลััก
เป้าประสิ่งค์
1. ส่ังคมมีความเชี่อถุ่อต้่อการบริหารพลัังงานของรัฐบาลั 2. กลัมุ่ เป็้าหมายมีความเชี่อถุ่อต้่อผลัผลัต้ิ ของศ่นย์ฯ
3.2 ยุทธศาสิ่ติร์ เป้าประสิ่งค์ แลัะก๊ลัยุทธ์
จากการศ่กษาพบว่าควรกําาหนด้ยุทธศาส่ต้ร์ของศ่นย์ฯ จําานวน 3 ยุทธศาส่ต้ร์ โด้ยยุทธศาส่ต้ร์ที 1 เป็็นการให้ บริการป็ระชีาชีนป็ระชีาส่ังคมยุทธศาส่ต้ร์ที2เป็็นการให้บริการแก่หน่วยงานทมี ีส่่วนเกยี วข้องกับการบริหารพลัังงาน ของป็ระเทศ แลัะ ยทุ ธศาส่ต้รท์ ี 3 เป็น็ การพฒั นาองคก์ ารใหม้ ส่ี มรรถุนะส่ง่ เพอ่ ต้อบส่นองต้อ่ การบรรลัยุ ทุ ธศาส่ต้รท์ ี 1-2 โด้ยมีรายลัะเอียด้แต้่ลัะยุทธศาส่ต้ร์ ด้ังนี
ยุทธศาสิ่ติร์ที 1: สิ่ร้างควีามโปร่งใสิ่ใหิ้สิ่ังคมเช่อถ่อ่ ในก๊ารบริหิารพลัังงานของรัฐบาลั
คําาอธิบาย : เป็็นการด้ําาเนินการต้ามพันธกิจทัง 4 ข้อ เพ่อต้อบส่นองต้่อยุทธศาส่ต้ร์ที 4 ของกระทรวงพลัังงาน ‘การเป็็นองค์การส่มรรถุนะส่่งทีย่ด้มันในหลัักธรรมาภิบาลั’ ในส่่วนกลัยุทธ์ 4.3.1 ‘เส่ริมส่ร้างความส่ัมพันธ์ทีด้ีแลัะ ส่ร้างการมีส่่วนร่วมของภาคป็ระชีาชีน’ แลัะกลัยุทธ์ 4.3.3 ‘เป็็นองค์การ ทนี ่าเชี่อถุ่อ โป็ร่งใส่ ต้รวจส่อบได้้’
เป้าประสิ่งค์ของยุทธศาสิ่ติร์ :
1. ต้อบข้อส่งส่ัยด้้านพลัังงานให้แก่ส่ังคมได้้อย่างเหมาะส่ม : ต้รงป็ระเด้็น เข้าใจง่าย
2. เผยแพรข่ ้อม่ลัส่ารส่นเทศ การพยากรณ์ ด้้านพลัังงานแกท่ ุกภาคส่่วนได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพแลัะป็ระส่ิทธิผลั ก๊ลัยุทธ์ :
1. ส่่งมอบบริการทมี ีคุณภาพ ส่ร้างความมันใจ ผ่านชี่องทางทีต้รงต้ามความต้้องการแกผ่ ่้รับบริการ
2. การส่ร้างเครอ่ ข่ายระด้ับป็ระเทศทีส่นับส่นุนการป็ระชีาส่ัมพันธ์ การส่ร้างความเข้าใจ ให้แก่ส่ังคม
3. ให้ความส่าํา คัญต้่อการศ่กษาแลัะต้อบส่นองความต้้องการแลัะข้อส่งส่ัยของผ้่รับบริการ ในป็ระเด้็นต้่าง ๆ
4. ใหค้ วามส่าํา คญั กบั การต้รวจส่อบความถุก่ ต้อ้ งแลัะเหมาะส่มในทกุ ขนั ต้อนโด้ยเฉพาะการเผยแพรข่ อ้ มลั่ ส่ส่่่ าธารณะ 5. จัด้ทําาขนั ต้อนป็ฏิิบัต้ิงาน มาต้รฐานการป็ฏิิบัต้ิงานแลัะบังคับใชี้อย่างเคร่งครด้ั ในทุกระบบงาน กระบวนงาน
ยทุ ธศาสิ่ติรท์ ี 2: สิ่นบั สิ่นนุ ขอ้ มลัู สิ่ารสิ่นเทศ ก๊ารวีเิ คราะหิ์ ก๊ารคาดก๊ารณ์ เพอ่ บรรลัยุ ทุ ธศาสิ่ติรก๊์ ระทรวีงพลังั งาน
คําาอธิบาย : เป็็นการด้ําาเนินการต้ามพันธกิจทัง 4 ข้อ เพ่อต้อบส่นองต้่อยุทธศาส่ต้ร์ที 1-3 ของกระทรวงพลัังงาน ‘การจัด้หาพลัังงานเพียงพอต้่อความต้้องการ มีความมนั คงแลัะส่่งเส่ริมการลังทุน’ ‘การกาํา กับด้แ่ ลักิจการพลัังงานแลัะ ราคาพลัังงาน’ แลัะ ‘การพัฒนาพลัังงานทยี ังย่นแลัะเป็็นมต้ิ รต้่อส่ิงแวด้ลั้อม’ ต้ามลัําาด้ับ
เป้าประสิ่งค์ของยุทธศาสิ่ติร์ :
1. ขอ้ มลั่ ส่ารส่นเทศ บทวเิ คราะห์ ต้วั แบบพยากรณ์ ด้า้ นพลังั งานมมี าต้รฐาน ต้รงต้ามความต้อ้ งการของผใ้่ ชีบ้ รกิ าร 2. ผ้่อย่่ในห่วงโซึ่่อุป็ทานได้ร้ ับป็ระโยชีน์จากการด้าํา เนินการของศน่ ย์ฯ
ก๊ลัยุทธ์ :
1. ผลัักด้ันการออกกฎหมายทีส่นับส่นุนการป็ฏิบิ ัต้ิงาน
2. ส่่งมอบบริการทมี ีคุณภาพ ส่ร้างความมันใจ แกผ่ ่้รับบริการ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   62   63   64   65   66