Page 63 - NEIC_Strategie
P. 63

บทท่ 3
แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศพลัังงานแห์่งชาติ
จากการวเิคราะหป็์ จั จยั ทางยทุ ธศาส่ต้ร์(StrategicFactorAnalysis)ซึ่ง่ ป็ระกอบด้ว้ ยนโยบายยทุ ธศาส่ต้ร์แผนงานต้า่ งๆ ทีเกียวข้อง แลัะการวิเคราะหส่์ ภาพแวด้ลั้อม ด้ังแส่ด้งไว้ในบทที 1 แลัะ 2 ได้้นําาผลัมาวิเคราะห์เพ่อกาํา หนด้ยุทธศาส่ต้ร์ การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ ส่ําานักงานนโยบายแลัะแผนพลัังงาน ได้ด้้ ังนี
3.1 วีิสิ่ัยทัศน์ พันธก๊ิจั วีิสิ่ัยทัศน์
“เป็น็ ผใ่้ หบ้ รกิ ารขอ้ มลั่ แลัะส่ารส่นเทศด้า้ นพลังั งานของป็ระเทศ ทต้ี รงต้ามความต้อ้ งการ แลัะเป็น็ ขอ้ มลั่ ทนี า่ เชีอ่ ถุอ่ ของผ้่ใชี้ทุกกลัุ่ม ทุกป็ระเด้็น”
ผ่้ให้บริการ เป็็นหน่วยงานซึ่่งมีอําานาจในการเรียกข้อม่ลัทีเกียวข้องด้้านพลัังงานจากหน่วยงานต้่าง ๆ เพ่อนําา มาจัด้เก็บส่รป็ุ วิเคราะห์คาด้การณ์แลัะเผยแพร่ให้แก่ผ่้ต้้องการใชี้โด้ยมีอําานาจห้ามบุคคลัหร่อหน่วยงานใด้ผลัิต้แลัะ เผยแพร่ข้อม่ลัลัักษณะเด้ียวกันซึ่่งมีผลัต้่างจากทศี ่นย์ฯ ได้้นําาเส่นอ
ต้รงต้ามความต้อ้ งการ ขอ้ มลั่ ส่ารส่นเทศ บทวเิ คราะห์ การคาด้การณ์ ต้อ้ งเป็น็ ส่งิ ทส่ี อด้คลัอ้ งกบั การใชีป็้ ระโยชีน์ ของผ้่ใชี้ให้มากทีสุ่ด้เท่าทีจะเป็็นไป็ได้้ ทังด้้านเน่อหา ร่ป็แบบ ชี่วงเวลัา แลัะ ชี่องทางนาํา เส่นอ
ผ่้ใชี้ทุกกลัุ่ม ผ่้ใชี้บริการข้อม่ลัจากศ่นย์ฯ ทังระด้ับหน่วยงานแลัะระด้ับบุคคลั ภาครัฐ ภาคเอกชีน ภาคการศก่ ษา ป็ระชีาชีน NGOs รวมทงั ผ้่ใชี้ข้อม่ลัทุกชี่วงอายุ
ทุกป็ระเด้็น ศ่นย์ฯ ให้บริการข้อม่ลัทีครอบคลัุมทุกป็ระเด้็นของพลัังงาน
Slogan
“Your trusted source for Thailand energy Information”
DNA
“เก่งหลัายด้้าน กลั้าย่นหยัด้ ขยันส่ร้างส่รรค์ แบ่งป็ันในทีม”
Digital NEIC
Digital Data Center ข้อม่ลัทันส่มัย ถุ่กต้้อง ต้รงป็ระเด้็น
Digital Transformation พร้อมป็รับเป็ลัยี นส่ําาหรับยุคด้ิจิทัลั
Digital Data Service เข้าถุ่งง่าย บริการรวด้เร็ว ต้รงใจผ้่รับบริการ
พันธก๊ิจั
1. พฒั นาระบบเทคโนโลัยส่ี ารส่นเทศใหไ้ ด้ม้ าต้รฐานระด้บั ส่ากลัแลัะต้ามหลักั ธรรมาภบิ าลั แลัะต้อบส่นองความ ต้้องการของผ่้ใชี้ข้อม่ลัทุกกลัุ่ม
2. ป็ระส่านความร่วมม่อแลัะส่ร้างเคร่อข่ายเพ่อให้ได้้รับหร่อเผยแพร่ข้อม่ลัพลัังงานแลัะป็ระเด้็นอ่นทีเกียวข้อง จากองค์การต้่าง ๆ
3. ให้บริการข้อม่ลั ส่ารส่นเทศ บทวิเคราะห์ การคาด้การณ์ด้้านพลัังงานให้แกผ่ ้่ส่นใจนําาไป็ใชี้ป็ระโยชีน์ 4. เส่ริมส่ร้างการใชี้ ความเข้าใจ การส่ร้าง แลัะการเข้าถุ่งเทคโนโลัยีด้ิจิทัลัแกผ่ ่้เกยี วข้อง
NEIC Data Strategy
63
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ   61   62   63   64   65