Page 59 - NEIC_Strategie
P. 59

 แแผผนนยยททธศธศาสาสตตรกรการาพรพฒฒนนาศาศูนูนยยสสาราสรสนนเทเทศศพพลลงงางนานแแหหงชงชาตาต สํานกงานนโยบายและแผนพลงงาน
สสํานํานักักงางนานนโยโยบบายายแแลละแะแผผนนพพลลังงังางนาน
ตารางที่ 2-1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตตาราารงาทงที่ 2ี่ 2-1-1ผผลลกการาวริเวคิเคราระาะหห์ส์สภภาพาพแแวดวดลล้อ้อมมภภายายนนออกก
ต้ารางที 2-1 ผลัการวิเคราะห์ส่ภาพแวด้ลั้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
O1 ไดรบความรวมมอจากหนวยงานอน ๆ
O2 ไดรบทรพยากรมากขน
O3เขาถงกลมเปาหมายผานสอดจทลไดมากขน 3น
O4 สามารถสรางกระบวนการใหมทมประสทธภาพ O5 สามารถพฒนาบคลากรไดอยางมประสทธภาพและ
ต้ารางที 2-2 ผลัการวิเคราะห์ส่ภาพแวด้ลั้อมภายใน
ภัยคกคาม อปสรรค (Threat)
T1 ตองใชเงนลงทุนกบอุปกรณและบุคลากรจํานวนมาก T1T1- -ตต้อ้องใงชใช้เง้เินงินลลงทงทุนุนกกับับออุปุปกกรณรณ์แ์ลและบะบุคุคลลากากรจรําจนํานวนวนมมากาก หากไม่ได้รับการสนับสนนงบประมาณตามที่ต้องการจะะ
T2 ความตองการจากภายนอกทําใหตองปรบปรงรปแบบ T3 ความตองการจากภายนอกทําใหตองพฒนาบคลากร T4 จําเปนตองมความเขาใจตอผเกยวของมากขน เพอให
  โอโอกกาสาส(O(Oppporotrutunnityit)y)
–้ั่ื ่ื่
OO22- ไ-ดได้รับ้รับททรัพรัพยายการกมรมากาขกข้ึน้ึน ้ึ่้่่ืิิั้ึ้
ุุ ภภัยคัยคุกุกคคามามออุปุปสสรรครค(T(Thhreraeta)t)
-้้ิั์
  OO11––ไดได้รับ้รับคควาวมามร่วรม่วมมือจือาจกากหหนน่วย่วงยางนานออื่น่ืนๆๆ ้ััึ้
 -
หหากากกไมไมม่ไ่ได่ได้ด้ร้รั้บรับับกาารารสรส่สนนับับับสส่สนนุุนุนุนงบงบปปป็ระรมะมามณาาณตณตาต้มาามทมที่ตที่ต้อีต้้อง้อกงกงากราจราจะร ดําเนินการด้วยความยากลําบาก ดจดําะเําด้นเําานินเินกากินรากดราด้วรย้วด้คย้วควยาวคมาวมยายมกาลกยําลาบกําบาลักาําากบาก
้้้ั
-ุู
T2T2- -คควาวมามตต้อง้อกงากราจราจกากภภายานยนออกทกทําใําหให้ต้ต้อ้องปงปรับรับปปรุงรรุงูปรูปแบแบบ การปฏิบัติงาน
กากราปรปฏฏิบิบัตัติงาิงนาน
้้้ั
   ุ เขเข้าถ้าถึงกึงลกลุ่มุ่มเปเป้าห้าหมมายาผยผ่าน่านสสื่อ่ือดดิจิจิทิทัลไัลดได้ม้มากาขกขึ้น้ึ
OO3
-้ ่ี่ีิิ
-ุ
T3T3- -คควาวมามตต้อ้องกงการาจราจกากภภายานยนออกกททําใําหให้ต้ต้อ้องพงพัฒัฒนนาบาบุคุคลลากากรร ให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ ใหให้สา้สมามาราถรรถอรงอรงับรับภภารากรกิจใิจหใหมม่่
   ็้ี้่้ี่้้ึ่ื้
-ู
T4T4- -จําจเําปเป็น็นตต้อ้งอมงมีคีควาวมามเขเข้าใ้าจใตจต่อ่ผอผู้เกู้เกี่ยวี่ยขวข้อ้องมงมากากขข้ึนึ้นเพเพ่ือื่อใหให้ ้ ตอบสนองได้ดี
ตตอบอบสนสนองอไงดได้ด้ดี ี
   OO44- ส- สามามาราถรถสสร้รา้งากงกระระบบวนวนกการาใรหใหมม่ท่ที่มี่มีปีประระสสิทิทธธิภิภาพาพ ประสิทธิผลมากข้ึน
ปประรสะสิทิทธิผธลิผมลมากาขกข้ึน้ึน
ั ้่ีิิ
-ุ
OO55- ส- สามามาราถรถพพัฒัฒนนาบาบุคุคลลากากรไรดได้อ้อยย่าง่ามงมีปีประรสะสิทิทธิธภิภาพาพแลและะ ประสิทธิผลมากขึ้น
ปประรสะสิทิทธิผธลิผมลมากาขกข้ึน้ึน
    ตารางท่ี 2-2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตตาราารงาทงที่ 2่ี 2-2-2ผผลลกการาวริเวคิเคราระาหะห์ส์สภภาพาพแแวดวดลล้อ้อมมภภายายในใน
 จุดแข็ง (Strengths) ็็
  จุดอ่อน (Weaknesses) ่่
  S1 - ทีมงานมีความเข้าใจและมีค่านิยมร่วมสอดคล้องกับ S1S1- ท- ทีมีมงางนานมมีคีควาวมามเขเข้าใ้าจใจแแลละมะมีคีค่าน่านิยิยมมร่วรม่วมสสออดดคคลล้อ้องกงกับับ ส่ิงที่คณะปฏิรูปฯ ต้องการเป็นอย่างดี
่ิ่ิี่ี่ิิ้้็็่่ีี
ุุ
 W1 - ศูนย์ฯ ไม่มีแผนงาน เป้าหมาย การควบคุม รองรับ WW11- ศ- ศูนูนยย์ฯ์ฯไมไม่ม่มีแีแผผนนงางนานเปเป้าห้าหมมายายกการาครควบวบคคุมุมรอรองรงับรับ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรม
ุุ
็็์์้้้้ััี่่ี็็
  ูู
S2 - มีเครือข่ายที่ปรึกษาสนับสนุนการดําเนินการให้ได้ S2S2-ม-มีเคีเครืรอือขข่าย่ายทที่ปี่ปรึรกึกษษาสาสนนับับสสนนุนุนกการาดรดําเํานเนินินกการาใรหให้ได้ได้้ ตามเป้าหมาย
้้
 ูููููู
W2 - โครงสร้างองค์การและการบริหารของศูนย์ฯ WW22- โ-คโครงรสงสรร้า้งาององคงค์ก์การาแรแลละะกการาบรบรริหิหาารขรขอองศงศูนูนยย์ฯ์ฯ ยังไม่รองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสม
ัั่่ััิิ้้่่
  S3 - มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล S3S3- ม- มีคีควาวมามเชเชี่ยี่ยวชวชาญาญในในกการารวรบวบรวรมวมววิเคิเคราระาะหห์ ข์ ข้อ้อมมูลูล ด้านพลังงาน และการกํากับดูแลที่ปรึกษา
้้ัััั่ีี่ึึ
  W3 - เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ WW33- เ-คเครืร่อื่องมงมือือออุปุปกกรณรณ์ ร์ ะระบบบปปฏฏิบิบัตัติกิการารไมไม่เพ่เพียียงพงพออ สําหรับภารกิจงานใหม่
ััิิ่่
  ูู
S4 - หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับด้านการจัดทําข้อมูล
S4S4- ห- หนน่วย่วงยางนานภภายานยนอกอใกหให้ก้ากรายรอยมอมรับรับดด้าน้านกากราจรจัดัดททําขําข้อ้อมมูลูล พลังงาน
ัั
 W4 - บุคลากรในแต่ละส่วนงานของศูนย์ฯ ไม่เพียงพอ WW44- บ- บุคุคลลากากรใรนในแแตต่ล่ละะสส่ว่นวนงางนานขขอองศงศูนูนยย์ฯ์ฯไมไม่เพ่เพียียงพงพออ ต่องานที่เพ่ิมขึ้น ท้ังปริมาณและทักษะ
่่่ี่ีิ่ิ่้ึึ้ั้้ัิิัั
  S5 – มีฐานข้อมูลและสารสนเทศเป็นต้นทุนที่สามารถ S5S5––มมีฐีาฐนานขข้อ้อมมูลูลแแลละะสสาราสรสนนเทเทศศเปเป็น็นตต้น้นททุนุนทที่สี่สามามาราถรถ นําไปพัฒนาเป็นสารสนเทศที่ใช้ตอบเป้าหมายได้
ั ั ็ ็ ี่ ี่ ้ ้ ้ ้ ้ ้
 W5 - ไม่มีขั้นตอน มาตรฐานการปฏิบัติงานและรูปแบบ WW55- ไ-มไม่ม่มีขีขั้นั้นตตออนนมมาตาตรฐราฐนานกการาปรปฏฏิบิบัตัติงาิงนานแแลละระูรปูปแแบบบ รายงาน ที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อภารกิจใหม่
 ่ี่ี้้ีี่่ิิ่่
   W6 - ศูนย์ฯ ยังไม่มีอํานาจในการเชื่อมโยงข้อมูล WW66- ศ- ศูนูนยย์ฯ์ฯยยังัไงมไม่ม่มีอีอํานํานาาจจในในกกาารรเชเชื่อื่อมมโยโยงขงข้อ้อมมูลูล จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านพลังงาน
่่่ี่ี่ีี่้้้้ัั
 จจดดแแขขงง(S(tSrternengtghths)s)
สสงทงทคคณณะปะปฏฏรปรปฯฯตตองอกงากราเรปเปนนอยอยางาดงด ตตามามเปเปาหาหมมายาย ดดานานพพลลงงางนานแลแะลกะากรากรํากกํากบบดดแลแทลทปปรกรษกษาา พพลลงงางนาน นนําไําปไปพพฒฒนนาเาปเปนนสาสราสรนสนเทเทศศททใชใชตตอบอบเปเปาหาหมมายาไยดได
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บบททท่ี 2ี่ 2กากราวริเวคิเรคาระาหะห์สภ์สภาพาพแวแดวลด้อลม้อม
จจดดอออนน(W(Weaekanknesesesse)s)
กากราเรปเปนนศศนนยยกลกาลงาขงขอมอมลดลดานานพพลลงงางนานททเปเปนนรปรปธรธรมรม ยยงไงมไมรอรงอรงบรบภภารากรกจไจดไดอยอยางาเงหเหมมาะาสะมสม สําสหําหรบรบภภารากรกจงจางนานใหใหมม ตตองอางนานททเพเพมมขขนนททงปงปรมรมาณาณแลแะลทะทกกษษะะ รารยางยางนานททไดไดมมาตาตรฐราฐนานเพเพยงยพงพอตอตออภภารากรกจใจหใหมม จาจกาหกหนนวยวงยางนานททเกเกยวยขวขอองดงดานานพพลลงงางนาน
กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
59
2-66 2-26-66
 

   57   58   59   60   61