Page 61 - NEIC_Strategie
P. 61

แผนยทธศาสตรการพฒนาศนยสารสนเเทศพลงงงานแหงงชาต
ุุูู
สํานักักงงานนโโยบายและแผนพลังังงาน
กลยุทุทธ์เ์เชิงิงป้อ้องกันันเเป้า้าหมายคือือการใใช้จ้จุดุดแข็ง็งของงทรัพัพยากรเเพ่ือ่ือป้อ้องงกันันหรือือลดผลเเสียียจากอุปุปสรค
  กลยุทุทธ์เ์เชิงิงป้อ้องงกันัน
พัฒัฒนาาบุคุคลาากรรใให้ส้สาามาารรถปฏิบิบัตัติงิงาานไได้แ้แบบเเบ็ด็ดเเสรร็จ็จใในตัวัวคนเเดียียว
พัฒัฒนาาบุคุคลาากรรใให้ม้มีเีเข้า้าใใจยอมรรับับใในควาามหลาากหลาายของงศาาสตรร์ต์ต่า่างงๆ
จุดุดแข็ง็ง
S3
S2
อุปุปสรค ภัยัยคุกุกคาม
T1T2
T3
โโอกาส
O2 O1 O1 O4 O1
อุปุปสรค ภัยัยคุกุกคาม
 ส่ง่งมอบบรริกิกาารรมีคีคุณุณภาาพแก่ผ่ผู้รู้รับับบรริกิกาารร :: ถูกูกต้อ้องง สอดคล้อ้องง ทันันสมัยัย ทันันเเวลาาตรรงงปรระเเด็น็นเเข้า้าใใจงง่า่าย
  S1S3S5
  T4
  พ พ ั ฒั ฒ น น า า บ บ ุ ค ุ ค ล ล า า ก ก ร ร ใ ใ ห ห ้ ม ้ ม ี ค ี ค ว ว า า ม ม เ เ ช ช ี ่ ย ี ่ ย ว ว ช ช า า ญ ญ ใ ใ น น ภ ภ า า ร ร ก ก ิ จ ิ จ ห ห ล ล ั ก ั ก ใ ใ น น ก ก ร ร ณ ณ ี ท ี ท ี ่ พ ี ่ พ ั ฒั ฒ น น า า ไ ไ ม ม ่ ท ่ ท ั น ั น ใให้ว้ว่า่าจ้า้างงผู้เู้เชี่ยี่ยวชาาญจาากภาายนอกโโดยต้อ้องงมีรีระบบกาารรถ่า่ายทอดควาามรรูู้้ ใให้แ้แก่บ่บุคุคลาากรรของงศูนูนย์ฯ์ฯต่อ่อไไป
  S2
  T3
  กลยุทุทธ์เ์เชิงิงแก้ไ้ไขเเป้า้าหมายคือือการใใช้โ้โอกาสเเพ่ือื่อแก้ไ้ไขส่ว่วนท่ีเี่เป็น็นจุดุดอ่อ่อนใให้ด้ดีขีขึ้นึ้น กลยุทุทธ์เ์เชิงิงแก้ไ้ไข จุดุดอ่อ่อน
ปรรับับโโครรงงสรร้า้างงองงค์ก์กาารรใให้ร้รองงรรับับทุกุกภาารรกิจิจ W2 ลงงทุนุนใในเเทคโโนโโลยีทีที่ท่ีทันันสมัยัย W3 พัฒัฒนาานักักเเจรรจาาเเพื่อื่อสรร้า้างงแนวรร่ว่วมและพันันธมิติตรร W4 สรร้า้างงปรระโโยชน์อ์อย่า่างงน้อ้อยไไม่เ่เพ่ิมิ่มภาารระใให้แ้แก่ห่หน่ว่วยงงาานท่ีแ่ีแลกเเปล่ีย่ียนข้อ้อมูลูล W5 ผลักักดันันกาารรออกกฎหมาายที่สี่สนับับสนุนุนกาารรปฏิบิบัตัติงิงาาน W6
กลยุทุทธ์เ์เชิงิงรับับเเป้า้าหมายคือือหลีกีกเเล่ียี่ยงง//ลดผลเเสียียท่ีจ่ีจุดุดอ่อ่อนไได้ร้รับับจากอุปุปสรค กลยุทุทธ์เ์เชิงิงรับับ จุดุดอ่อ่อน
              ใให้ค้ควาามสําําคัญัญปรระเเมินินผลทั้ง้ังรระดับับผลผลิติตผลลัพัพธ์์ผลลัพัพธ์ข์ข้ันั้นสุดุดท้า้าย W1 T2T3T4
 ใให้ค้ควาามสําําคัญัญกาารรศึกึกษาาและกาารรตอบสนองงควาามต้อ้องงกาารรของงผู้รู้รับับบรริกิกาารร ใในปรระเเด็น็นต่า่างงๆ
  W4
  T4
 ผลักักดันันใให้ผ้ผู้บู้บรริหิหาารรและบุคุคลาากรรนําําเเครรื่อื่องงมือือกาารรบรริหิหาารรมาาปรระยุกุกต์ใ์ใช้ ้ ออกแบบกรระบวนกาารรใให้ม้มีคีควาามคล่อ่องงตัวัวและมีปีปรระสิทิทธิภิภาาพ ใให้ค้ควาามสําําคัญัญตรรวจสอบควาามถูกูกต้อ้องงและเเหมาาะสมก่อ่อนเเผยแพรร่ข่ข้อ้อมูลูล จัดัดทําํามาาตรรฐาานกาารรปฏิบิบัตัติงิงาานและบังังคับับใใช้อ้อย่า่างงเเครร่ง่งครรัดัด
W4W5 T2T3T4 W5 T1T2T3 W5 T2 W5 T2
        ใ ใ ห ห ้ ค ้ ค ว ว า า ม ม ส ส ํา ํา ค ค ั ญั ญ ต ต อ อ บ บ แ แ ล ล ะ ะ แ แ ก ก ้ ไ ้ ไ ข ข ต ต ่ อ ่ อ ค ค ว ว า า ม ม ค ค ิ ด ิ ด เ เ ห ห ็ น ็ น / / ส ส ง ง ส ส ั ย ั ย / / ท ท ั ก ั ก ท ท ้ ว ้ ว ง ง ท ท ี ่ ม ี ่ ม า า จ จ า า ก ก ช่อ่องงทาางงที่เ่ีเป็น็นทาางงกาารร
W5
T3
    ใให้ค้ควาามสําําคัญัญกับับกาารรควบคุมุมภาายใในและกาารรตรรวจสอบภาายใในเเพื่อื่อลด ควาามผิดิดพลาาดและกาารรสูญูญเเสียีย
W4W5
T2T3T4
  ใ ใ ช ช ้ ส ้ ส ภ ภ า า พ พ เ เ ห ห ต ต ุ ก ุ ก า า ร ร ณ ณ ์ จ ์ จ ร ร ิ ง ิ ง ( ( ห ห ร ร ื อ ื อ ค ค า า ด ด ว ว ่ า ่ า จ จ ะ ะ เ เ ก ก ิ ด ิ ด ข ข ึ ้ น ึ ้ น จ จ ร ร ิ ง ิ ง ) ) ใ ใ น น ก ก า า ร ร พ พ ั ฒั ฒ น น า า บ บ ุ ค ุ ค ล ล า า ก ก ร ร ใให้ม้มีอีองงค์ค์ควาามรรูู้้และ
  ทักักษะใในกาารรปฏิบิบัตัติงิงาานท่ีหี่หลาากหลาายและทันันสมัยัย
W4
T1T3T4
  บทท่ีี่2กาารรววิเิเครราาะห์ส์สภาาพแววดล้อ้อม 2--68
NEIC Data Strategy
61
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ   59   60   61   62   63