Page 58 - NEIC_Strategie
P. 58

 58
ก๊ารวีิเคราะหิ์ PESTEL Analysis ประก๊อบด้วีย
1) ป็ัจจัยด้้านการเม่อง (P: Politics) เป็็นการวิเคราะห์นโยบายต้่าง ๆ ของภาครัฐทีจะมีผลัต้่อการด้ําาเนินงาน ขององค์การทังในเชีิงบวกแลัะเชีิงลับ เชี่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลัะส่ังคมแห่งชีาต้ิ นโยบายรัฐบาลั กฎหมาย มต้ิคณะรัฐมนต้รี กฎระเบียบต้่าง ๆ นโยบายของรัฐบาลั ผลักระทบทงั เชีิงบวกแลัะเชีิงลับ เป็็นต้้น
2) ป็ัจจัยด้้านเศรษฐกิจ (E: Economic) เป็็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระด้ับ Macro ซึ่่งหมายถุ่งระบบเศรษฐกิจ ทังในแลัะระหว่างป็ระเทศทีเกียวกับการด้ําาเนินงานขององค์การ เชี่น อต้ั ราการขยายต้ัวทางเศรษฐกิจ ผลัผลัิต้มวลัรวม ในป็ระเทศ การค้าระหว่างป็ระเทศแลัะดุ้ลัการชีําาระเงิน การลังทุน ภาคเอกชีน ภาษีอากร แลัะการใชี้จ่ายของรัฐบาลั ราคานําามันด้ิบ ส่ภาพป็ัญหาของส่าขาการพัฒนา/บริการ โครงส่ร้างรายได้้ การกระจายรายได้้ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะ การจ้างงานทีมีผลักระทบเชีิงบวกแลัะเชีิงลับ เป็็นต้้น
3) ป็ัจจัยด้้านส่ังคม วัฒนธรรม แลัะส่งิ แวด้ลั้อม (S : Social) เป็็นการวิเคราะหส่์ ภาวะทางส่ังคมแลัะวัฒนธรรม ซึ่่งหมายถุ่งโครงส่ร้างทางส่ังคมทีเกียวข้องกับการด้ําาเนินงานขององค์การ เชี่น ระด้ับการศก่ ษา อต้ั ราการรห่้ นังส่่อของ ป็ระชีากร จําานวนป็ระชีากร โครงส่ร้างป็ระชีากร ขนบธรรมเนียมป็ระเพณี ความเชี่อ ค่านิยมแลัะวัฒนธรรม แบบแผน การด้ําาเนินชีีวิต้แลัะพฤต้ิกรรม การป็ระกอบอาชีีพ คุณภาพชีีวิต้ ลัักษณะของชีุมชีนแลัะการต้ังถุินฐาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชีาต้ิแลัะส่ิงแวด้ลั้อม การกระจายรายได้้แลัะความเป็็นธรรมในส่ังคม ส่ภาพของบ้านเม่องแลัะลัักษณะ ทางภ่มิศาส่ต้ร์ โครงส่ร้างพน่ ฐาน ระบบส่าธารณ่ป็โภค ส่าธารณ่ป็การ การคมนาคมแลัะการต้ด้ิ ต้่อส่่อส่าร เป็็นต้้น
4) ป็ัจจัยด้้านเทคโนโลัยี (T: Technology) เป็็นการวิเคราะหส่์ ภาพการเป็ลัยี นแป็ลังด้้านเทคโนโลัยีทีจะมีผลัต้่อ การด้ําาเนินงาน เชี่น การผลัิต้คิด้ค้นเทคโนโลัยี ความรแ่้ ลัะวิทยาการ การใชี้เทคโนโลัยีเพ่อการส่่อส่าร การแลักเป็ลัยี น ความร่้ระหว่างองค์การ ความก้าวหน้าในการวิจัยแลัะพัฒนา การเส่ริมส่ร้างป็ระส่ิทธิภาพการผลัิต้แลัะการให้บริการ โด้ยใชี้อุป็กรณ์อัต้โนมัต้ิต้่าง ๆ
5) ป็ัจจัยด้้านส่งิ แวด้ลั้อม (E: Environment) เป็็นการวิเคราะหส่์ ภาพการเป็ลัยี นแป็ลังด้้านส่ิงแวด้ลั้อมทจี ะมีผลั ต้่อการพัฒนาศน่ ย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ
6) ป็ัจจัยด้้านกฎหมาย กฎระเบียบ (L: Legal factors) เป็็นการวิเคราะหส่์ ภาพการเป็ลัยี นแป็ลังด้้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต้่าง ๆ ทีจะมีผลัต้่อการพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ เชี่น การออกกฎหมาย พ.ร.บ. ทีเกียวข้องด้้านด้ิจิทัลั หร่อการพัฒนาพ่นทีพิเศษ เป็็นต้้น
ก๊ารวีิเคราะหิ์ Stakeholder Analysis เป็็นการวิเคราะห์ผ่้มีส่่วนได้้ส่่วนเส่ียในการบรรลัุเป็้าหมายการพัฒนา ศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ ป็ระกอบด้้วย
• ผ่้จัด้ส่รรงบป็ระมาณมีผลัต้่อการได้้รับงบป็ระมาณส่าําหรับการลังทุนของศ่นย์ฯ
• ผ้่ออกกฎหมายทีเกียวข้องกับการป็ฏิิบัต้ิงานของศ่นย์ฯ มีผลัต้่อกฎหมายทีให้อําานาจศน่ ย์ฯ หร่อกฎหมายทีมี ผลัต้่อความยากง่ายในการด้ําาเนินการของศ่นย์ฯ
• ผร่้ บั บรกิ าร มผี ลัต้อ่ การกําาหนด้รป็่ แบบการใหบ้ รกิ ารของศน่ ยฯ์ ซึ่ง่ ต้อ่ เนอ่ งมาถุง่ กระบวนการภายในของศ่นยฯ์ • ผ่้ส่่งมอบข้อม่ลัมีผลัต้่อป็ริมาณคุณภาพของข้อม่ลัส่ารส่นเทศทศี่นย์ฯจะนาํามาใชี้ด้ําาเนินการต้่อไป็
• ผ่้ส่่งมอบป็ัจจัยการด้าําเนินการมีผลัต้่อป็ริมาณคุณภาพของอุป็กรณ์เคร่องมอ่ ระบบป็ฏิิบัต้ิการทีศ่นย์ฯจะ
นําามาใชี้ด้ําาเนินการต้่อไป็
ผลัการวิเคราะห์ส่ภาพแวด้ลั้อมภายในแลัะภายนอก (SWOT Analysis) ของการพัฒนาศน่ ย์ส่ารส่นเทศพลัังงาน
แห่งชีาต้ิ แส่ด้งได้้ด้ังติารางที 2-1 แลัะติารางที 2-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   56   57   58   59   60