Page 57 - NEIC_Strategie
P. 57

2.2 ก๊ารวีิเคราะหิ์สิ่ภาพแวีดลั้อม (SWOT)
การวิเคราะห์ส่ภาพแวด้ลั้อม (SWOT Analysis) ป็ระกอบด้้วย 2 ส่่วน ค่อ ส่่วนที 1 ส่ภาพแวด้ลั้อมภายใน เพ่อหา จดุ้ แขง็ (Strengths)แลัะจดุ้ ออ่ น(Weaknesses)ขององคก์ ารแลัะส่ว่ นที2ส่ภาพแวด้ลัอ้ มภายนอกทมี กี ารเป็ลัยี นแป็ลัง เพ่อค้นหาโอกาส่ (Opportunities) แลัะภัยคุกคาม/อุป็ส่รรค (Threats) โด้ยมีรายลัะเอียด้ผลัการศก่ ษา ด้ังต้่อไป็นี
2.2.1 ก๊ารวีิเคราะหิ์จัุดแข็ง (Strengths) แลัะจัุดอ่อน (Weaknesses)
ส่ภาพแวด้ลั้อมภายใน (Internal Environment) เป็็นการพิจารณาส่ถุานการณ์ภายในองค์การในแต้่ลัะด้้าน ทังด้้านบวกแลัะด้้านลับ โด้ยใชี้แนวคิด้ McKinsey’s 7S เป็็นเคร่องมอ่ ทีใชี้ในการวิเคราะหจ์ ุด้แข็งแลัะจุด้อ่อนทีมีผลัต้่อ การป็ฏิบิ ต้ั งิ าน ป็ระกอบด้ว้ ย กลัยทุ ธ์ (Strategy) โครงส่รา้ ง (Structure) ระบบ (System) บคุ ลัากร (Staff) ทกั ษะ (Skill) ส่ไต้ลั์ (Style) แลัะค่านิยมร่วม (Shared values) โด้ยมีรายลัะเอียด้ด้ังนี
1) กลัยุทธ์ (Strategy) เป็็นกระบวนการทีจะกําาหนด้แนวทางการด้ําาเนินงานขององค์การให้มีทิศทางทีชีัด้เจน มีโอกาส่ป็ระส่บความส่ําาเร็จ เป็็นไป็ต้ามเป็้าหมายทีกําาหนด้ไว้
2) โครงส่ร้างองค์การ (Structure) คอ่ โครงส่ร้างทต้ี ังข่นต้ามกระบวนการ โด้ยรับบุคลัากรเข้ามาทําางานร่วมกัน ในฝึา ยต้า่ ง ๆ เพอ่ ใหบ้ รรลัเุ ป็า้ ป็ระส่งค์ ด้งั นนั การจด้ั องคก์ ารจง่ เป็น็ ความพยายามของผบ่้ รหิ ารทจี ะต้อ้ งส่รรหาบคุ ลัากร ทีมีความร่้ความส่ามารถุเพ่อมอบหมายงาน (Delegation) แลัะอําานาจหน้าทีในการป็ฏิิบัต้ิงาน (Authority) จ่งต้้องมี ความชีด้ั เจน มีความหมายต้่อบุคลัากรทีทําางานร่วมกัน แลัะป็ระส่านงานซึ่่งกันแลัะกัน
3) ระบบขององค์การ (System) มีความส่ําาคัญต้่อการป็ฏิิบัต้ิงานต้ามกลัยุทธ์เพ่อให้บรรลัุเป็้าป็ระส่งค์ทีกําาหนด้ เชี่น ระบบบัญชีีการเงิน ระบบจัด้ซึ่่อ ระบบทรัพยากรบุคคลั ระบบเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศ ระบบการต้ด้ิ ต้ามป็ระเมินผลั
เป็็นต้้น4) บุคลัากร (Staff) เป็็นป็ัจจัยทีส่ําาคัญต้่อความส่ําาเร็จของการด้ําาเนินงานขององค์การ จ่งต้้องมีการวางแผน ทรัพยากรบุคคลัเพ่อวิเคราะห์ความต้้องการทรัพยากรบุคคลัในอนาคต้ต้ลัอด้จนการต้ด้ั ส่ินใจเกยี วกับส่่วนป็ระกอบของ งานทส่ี อด้คลัอ้ งกบั เป็า้ หมายขององคก์ าร แลัะคณุ ลักั ษณะของบคุ ลัากรทเี หมาะส่มกบั งานแต้ลั่ ะป็ระเภท อป็ุ ส่รรคส่ําาคญั ต้่อองค์การทีกําาลัังขยายต้ัว ค่อ การขาด้แคลันบุคลัากรทีมีทักษะหร่อความชีําานาญ องค์การจ่งต้้องมีการฝึึกอบรมแลัะ พัฒนาบุคลัากร ต้ลัอด้จนการบริหารค่าต้อบแทน การป็ระเมินผลัการป็ฏิบิ ัต้ิงาน การโยกย้ายแลัะป็รับเป็ลัยี นต้ําาแหน่ง หน้าที เพ่อเพิมขีด้ส่มรรถุนะของบุคลัากรอันจะนําาไป็ส่่่ผลัส่ําาเร็จขององค์การ
5) ทักษะ ความร่้ ความส่ามารถุ (Skills) เป็็นความส่ามารถุเด้่นขององค์การ
6) รป็่ แบบการทําางาน (Style) เป็น็ รป็่ แบบการป็ฏิบิ ต้ั งิ านในภาพรวมขององคก์ ารแลัะแต้ลั่ ะฝึา ยทมี ส่ี ว่ นเกยี วขอ้ ง ในองค์การ ส่่งผลัต้่อความส่ําาเร็จหร่อลั้มเหลัวขององค์การ
7) ค่านิยมร่วม (Shared values) เป็็นทีย่ด้ถุ่อร่วมกัน เรียกว่า วัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมทหี น่วยงานส่ร้างข่น โด้ยมากได้้รับอิทธิพลัจากป็ัจจัยต้่าง ๆ เชี่น ผลัผลัิต้ ลัักษณะของการแข่งขัน ป็ระเภทของผ่้รับบริการแลัะเทคโนโลัยี ด้ังนัน องค์การทีป็ระส่บความส่ําาเร็จส่่งจะมุ่งค่านิยมทีโด้ด้เด้่น เชี่น คุณภาพผลัผลัิต้แลัะบริการ การคิด้ค้นส่ิงใหม่ ความรวด้เร็ว หร่อป็ระส่ิทธิภาพการผลัิต้แลัะการให้บริการ
2.2.2 ก๊ารวีิเคราะหิ์โอก๊าสิ่ (Opportunities) แลัะภัยคุก๊คาม/อุปสิ่รรค (Threats)
ส่ภาพแวด้ลั้อมภายนอก (External Environment) เป็็นส่ถุานการณ์ภายนอกทอี งค์การเผชีิญอย่่หร่อเกยี วข้อง ทงั ลักั ษณะทเี ป็น็ รป็่ ธรรมแลัะนามธรรม เชีน่ ความต้อ้ งการของผร่้ บั บรกิ าร นโยบายรฐั บาลั แผนพฒั นาเศรษฐกจิ แลัะส่งั คม แ ห ง่ ชี า ต้ ิ ส่ ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ ก จิ แ ลั ะ ส่ งั ค ม ก า ร พ ฒั น า เ ท ค โ น โ ลั ย ส่ี า ร ส่ น เ ท ศ ต้ ลั อ ด้ ถุ ง่ ส่ ถุ า น ก า ร ณ ต้์ า่ ง ป็ ร ะ เ ท ศ ท เี  ก ย ี ว ข อ้ ง เ ป็ น็ ต้ น้
การวิเคราะห์ส่ภาพแวด้ลั้อมภายนอกได้้กําาหนด้เคร่องม่อทีจะใชี้ส่นับส่นุนการวิเคราะห์ค่อ PESTEL Analysis แนวคิด้ของ Francis J. Aguilar แลัะ Stakeholder Analysis โด้ยมีรายลัะเอียด้ด้ังนี
NEIC Data Strategy
57
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ


   55   56   57   58   59