Page 53 - NEIC_Strategie
P. 53

ก๊ลัยุทธ์ 2.4 พฒั นากฎหมายด้า้ นพลังั งานทด้แทน พรอ้ มทงั เรง่ รด้ั การป็รบั ป็รงุ แกไ้ ขกฎหมายแลัะ กฎระเบียบเพ่อส่่งเส่ริมการพัฒนาพลัังงานทด้แทนอย่างเหมาะส่ม
(3.3) ยุทธศาสิ่ติร์ที 3 ก๊ารสิ่ร้างจัิติสิ่ําาน่ก๊แลัะเข้าถ่่งองค์ควีามรู้ ข้อเท็จัจัริงด้านพลัังงานทดแทน
มเี ป็า้ ป็ระส่งคเ์ พอ่ การส่รา้ งความต้ระหนกั แลัะความรค่้ วามเขา้ ใจต้อ่ การผลัต้ิ การใชีพ้ ลังั งานทด้แทนอยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพ แลัะยังย่น ป็ระกอบไป็ด้้วย 4 กลัยุทธ์ ได้้แก่
ก๊ลัยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบส่ารส่นเทศเพ่อบริหารจด้ั การฐานข้อม่ลัด้้านพลัังงานทด้แทน
ก๊ลัยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ ป็ระชีาส่ัมพันธข์ ้อม่ลัข่าวส่าร องค์ความร่้ แลัะข้อม่ลัส่ถุิต้ิพลัังงานทด้แทน ก๊ลัยุทธ์ 3.3 พัฒนาบุคลัากรให้มีความร่้ความเข้าใจด้้านพลัังงานทด้แทน เพ่อส่ร้างความส่ามารถุ
ในการใชี้ป็ระโยชีน์จากพลัังงานทด้แทนทังภาคทฤษฎีแลัะภาคป็ฏิิบัต้ิ
ก๊ลัยุทธ์ 3.4 พัฒนาเคร่อข่ายด้้านพลัังงานทด้แทนทีเกียวข้อง แลัะส่นับส่นุนการมีส่่วนร่วมของ
เคร่อข่ายทังในระด้ับป็ระเทศแลัะในระด้ับนานาชีาต้ิ
(4) แผนบรหิิ ารจััดก๊ารนําามันเช่อเพลัิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015)
กระทรวงพลังั งานได้จ้ ด้ั ทําาแผนบรหิ ารจด้ั การนําามนั เชีอ่ เพลังิ ซึ่ง่ เป็น็ พลังั งานชีนด้ิ ทมี ส่ี ด้ั ส่ว่ นการใชีท้ ส่ี ง่ มาก โด้ยเฉพาะในภาคขนส่่ง แลัะเน่องจากความต้้องการใชี้นําามันเชี่อเพลัิงมีความเกียวเน่องแลัะได้้รับผลักระทบจาก การด้ําาเนินงานต้ามแผนพลัังงานด้้านอ่น ๆ จ่งจําาเป็็นต้้องมีการจัด้ทําาแผนบริหารจัด้การนําามันเชี่อเพลัิงทีนําาเอาแผน งานแลัะนโยบายจากแผนพลัังงานทุกแผนมาป็ระกอบกันให้เห็นความเชี่อมโยง เพ่อให้การบริหารจัด้การพลัังงานมี ป็ระส่ทิ ธภิ าพ แลัะป็ระส่านใหก้ ารด้ําาเนนิ การต้ามแผนต้า่ ง ๆ มคี วามชีด้ั เจนแลัะเป็า้ หมายรว่ มกนั เพอ่ ใหเ้ กด้ิ ความส่มด้ลัุ ของการใชี้พลัังงานอย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ แลัะส่ามารถุกาํา หนด้ทิศทางนโยบายการพัฒนาพลัังงานได้้อย่างเป็็นร่ป็ธรรม
แผนบรหิ ารจด้ั การนําามนั เชีอ่ เพลังิ ของป็ระเทศระยะยาว ป็ี พ.ศ. 2558-2579 มวี ต้ั ถุป็ุ ระส่งคเ์ พอ่ ใชีก้ ําาหนด้ ทิศทางการบริหารจัด้การด้้านนําามันเชี่อเพลัิงให้ส่อด้คลั้องกับเป็้าหมายทีระบุภายใต้้แผนอ่น ๆ โด้ยเฉพาะแผนอนุรักษ์ พลัังงาน แลัะแผนพัฒนาพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลั่อก โด้ยมีเป็้าหมายเพ่อใชี้เป็็นกรอบส่ําาหรับการด้ําาเนิน นโยบายแลัะการจด้ั ทําาแผนด้า้ นนําามนั เชีอ่ เพลังิ ในอนาคต้ โด้ยคําานง่ ถุง่ ส่ภาพแวด้ลัอ้ มต้า่ ง ๆ รวมถุง่ ความเส่ยี งทอี าจเกด้ิ ขน่ ในอนาคต้ซึ่่งอาจส่่งผลักระทบทังทางต้รงแลัะทางอ้อมต้่อการพัฒนาด้้านพลัังงานของป็ระเทศ โด้ยมีหลัักการบริหาร จัด้การนําามันเชี่อเพลัิงจําานวน 5 ข้อ ด้ังนี
(4.1) ส่นบั ส่นนุ มาต้รการป็ระหยด้ั นําามนั เชีอ่ เพลังิ ในภาคขนส่ง่ ต้ามแผนอนรุ กั ษพ์ ลังั งาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015)
(4.2) บริหารจัด้การชีนิด้ของนําามันเชี่อเพลัิงให้เหมาะส่ม
(4.3) ป็รับโครงส่ร้างราคานําามันเชี่อเพลัิงให้เหมาะส่ม
(4.4) ผลักั ด้นั การใชีเ้ ชีอ่ เพลังิ เอทานอลัแลัะไบโอด้เี ซึ่ลั ต้ามแผนพฒั นาพลังั งานทด้แทนแลัะพลังั งานทางเลัอ่ ก
พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) (4.5) ส่นับส่นุนการลังทุนในระบบโครงส่ร้างพน่ ฐานนําามันเชี่อเพลัิง
(5)แผนบรหิิ ารจััดก๊ารก๊๊าซธรรมชาติิ(GasPlan)
การใชี้ก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิของป็ระเทศมีแนวโน้มส่่งข่น ขณะทีป็ริมาณการผลัิต้ในป็ระเทศกลัับลัด้ลัง ป็ระเทศ จ่งต้้องพ่งพา LNG นําาเข้ามากข่น ทําาให้ต้้นทุนราคาเชี่อเพลัิงส่่งข่น อีกทังมีความเส่ยี งทีจะขาด้วัต้ถุุด้ิบป็้อนอุต้ส่าหกรรม ป็ิโต้รเคมี โด้ยแผนบริหารจัด้การก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ มีเป็้าหมายเพ่อบริหารจัด้การด้้านการใชี้แลัะการจัด้หาก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ ของป็ระเทศต้ามแนวทาง 4 ด้้าน ค่อ
1) ชีะลัอการเต้บิ โต้ของการใชี้กา๊ ซึ่ธรรมชีาต้ิ โด้ยลัด้การพง่ พากา๊ ซึ่ในการผลัต้ิ ไฟฟา้ โด้ยกระจายเชีอ่ เพลังิ ต้ามแผน PDP ป็ระหยัด้พลัังงานของก๊าซึ่ในอุต้ส่าหกรรมจากแผน EEP พัฒนาพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลั่อก
ต้ามแผน AEDP
53
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
   51   52   53   54   55