Page 51 - NEIC_Strategie
P. 51

แลัะแผนการลังทนุ โครงส่รา้ งพน่ ฐานด้า้ นขนส่ง่ ต้ามนโยบายรฐั บาลั (นายกรฐั มนต้รี พลัเอก ป็ระยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชีา) รวมทงั การเต้รียมการเข้าส่่ป็่ ระชีาคมเศรษฐกิจอาเซึ่ียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะส่่งผลัต้่อการใชี้พลัังงาน ของป็ระเทศไทยโด้ยรวม ด้ังนัน กระทรวงพลัังงานจ่งบ่รณาการแผนพลัังงาน 5 แผนหลััก ได้้แก่
1. แผนพัฒนากาํา ลัังผลัต้ิ ไฟฟ้าของป็ระเทศไทย (PDP)
2. แผนอนรุ ักษ์พลัังงาน (EEP)
3. แผนพัฒนาพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลัอ่ ก (AEDP)
4. แผนการจด้ั หาก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิของไทย (GAS Plan)
5. แผนบริหารจด้ั การนําามันเชี่อเพลัิง (OIL Plan)
โด้ยจากการทบทวนพบว่า การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิจะส่่งผลัเชีิงส่นับส่นุนแก่แผนงาน
ในระยะยาวของกระทรวงพลัังงานทงั 5 แผนงาน โด้ยเฉพาะอย่างยิงในมิต้ิด้้านข้อม่ลั เพ่อการวิเคราะหข์ ้อม่ลัป็ระกอบ การต้ัด้ส่ินใจ แลัะเพ่อนําาไป็ใชี้ในแบบจําาลัองต้่าง ๆ รวมทังเป็็นฐานข้อม่ลัซึ่่งใชี้อ้างอิงส่ําาหรับการพัฒนาต้่อไป็ในอนาคต้ โด้ยมีรายลัะเอียด้รายแผนงานโด้ยย่อ ด้ังนี
(1) แผนพัฒนาก๊าํา ลัังผลัิติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018)
แผนพฒั นากาํา ลังั ผลัต้ิ ไฟฟา้ ของป็ระเทศเป็น็ แผนหลักั ในการจด้ั หาพลังั งานไฟฟา้ ของป็ระเทศ ใหเ้ พยี งพอกบั ความต้อ้ งการใชี้ เพอ่ ใหก้ ารวางแผนพฒั นากาํา ลังั ผลัต้ิ ไฟฟา้ ของป็ระเทศส่อด้คลัอ้ งกบั ความต้อ้ งการใชีไ้ ฟฟา้ ทเี ป็ลัยี นแป็ลังไป็ อนั เป็น็ ผลัมาจากการเจรญิ เต้บิ โต้ทางเศรษฐกจิ แลัะการเป็ลัยี นแป็ลังของเทคโนโลัยด้ี า้ นการผลัต้ิ ไฟฟา้ ทคี าด้วา่ จะเกด้ิ ขน่ ใน อนาคต้ รวมถุง่ ส่ะทอ้ นกบั แนวนโยบายของรฐั บาลั แลัะแผนยทุ ธศาส่ต้รชี์ าต้ิ 20 ป็ี โด้ยมกี ารพจิ ารณาการพฒั นากาํา ลังั ผลัต้ิ ไฟฟา้ ใหเ้ หมาะส่มกบั ความต้อ้ งการใชีไ้ ฟฟา้ แลัะศกั ยภาพการผลัต้ิ ในแต้ลั่ ะภม่ ภิ าค นอกจากนี ยงั ได้ค้ าํา นง่ ถุง่ ความเชีอ่ มโยง ระหวา่ งการลังทนุ ในการผลัต้ิ ไฟฟา้ ความมนั คงของระบบส่ง่ ไฟฟา้ เพอ่ ใหก้ ารบรหิ ารจด้ั การของระบบไฟฟา้ เกด้ิ ความคมุ้ คา่ ส่ง่ ส่ดุ้ แลัะการส่ง่ เส่รมิ กจิ การไฟฟา้ เพอ่ เพมิ การแขง่ ขนั ภายใต้ก้ ารกาํา กบั ด้แ่ ลัใหม้ ป็ี ระส่ทิ ธภิ าพส่ง่ ส่ดุ้ แลัะคงไวซึ่้ ง่ ความมนั คง โด้ยจดุ้ เด้น่ ของแผนพฒั นากาํา ลังั ผลัต้ิ ไฟฟา้ ของป็ระเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ทส่ี าํา คญั ๆ ได้แ้ ก่
1) ระบบผลัิต้ไฟฟ้า ระบบส่่งไฟฟ้า แลัะระบบจําาหน่ายไฟฟ้า มีความมันคงรายพ่นที ส่ร้างส่มดุ้ลัระบบ ไฟฟ้าต้ามรายภ่มิภาค
2) การพิจารณาโรงไฟฟ้าเพ่อความมนั คงในระด้ับทีเหมาะส่ม เพ่อรองรับกรณีเกด้ิ เหตุ้วิกฤต้ด้้านพลัังงาน รวมถุ่งมีการเพิมความย่ด้หยนุ่ ของระบบไฟฟ้า (Grid Flexibility)
3) การส่ง่ เส่รมิ การผลัต้ิ ไฟฟา้ ต้น้ ทนุ ต้ําา เพอ่ ลัด้ภาระผใ่้ ชีไ้ ฟฟา้ แลัะไมเ่ ป็น็ อป็ุ ส่รรคต้อ่ การพฒั นาเศรษฐกจิ แลัะส่ังคมของป็ระเทศในระยะยาว
4) การเต้รียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพ่อให้เกิด้การแข่งขันด้้านการผลัิต้ไฟฟ้า ซึ่่งจะชี่วยเพิม ป็ระส่ิทธิภาพการผลัต้ิ ไฟฟ้าในภาพรวมของป็ระเทศ การผลัิต้ไฟฟ้าส่ะท้อนต้้นทุนทีแท้จริง
5) การลัด้ผลักระทบด้้านส่งิ แวด้ลั้อม
6) การส่่งเส่ริมการผลัิต้ไฟฟ้าจากพลัังงานทด้แทนแลัะการเพิมป็ระส่ิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทังด้้านการผลัิต้ไฟฟ้าแลัะด้้านการใชี้ไฟฟ้า
7) การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่มาร์ทกริด้ (Smart grid) รองรับแนวโน้มการเป็ลัียนแป็ลังของผ่้ใชี้ ไฟฟ้าแบบ Prosumer
(2) แผนอนรุ ัก๊ษ์พลัังงาน (EEP)
กระทรวงพลัังงานได้้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลัังงาน ในชี่วงป็ี พ.ศ. 2554-2573 โด้ยจัด้ส่ัมมนารับฟัง ความคด้ิ เหน็ ทวั ป็ระเทศแลัะนําาทกุ ความเหน็ ทไี ด้ร้ บั มาป็รบั ป็รงุ แลัะจด้ั ทําาเป็น็ แผนอนรุ กั ษพ์ ลังั งานในชีว่ งป็ีพ.ศ.2558-2579 ทียังคงใชี้มาต้รการผส่มผส่าน ทังการบังคับ (Push) ด้้วยมาต้รการกําากับด้่แลัผ่านพระราชีบัญญัต้ิการส่่งเส่ริมการ อนุรักษ์พลัังงาน พ.ศ. 2535 แลัะ พ.ศ. 2550 (ฉบับป็รับป็รุงแก้ไข) ควบค่่กับการจง่ ใจ (Pull) ด้้วยมาต้รการทางการเงิน โด้ยการส่นับส่นุน ชี่วยเหลั่อ อุด้หนุนจากกองทุนเพ่อส่่งเส่ริมการอนรุ ักษ์พลัังงาน
NEIC Data Strategy
51
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   49   50   51   52   53