Page 55 - NEIC_Strategie
P. 55

(2)นโยบายรัฐบาลัข้อที 10 ก๊ารฟ้นฟูทรัพยาก๊รธรรมชาติิแลัะก๊ารรัก๊ษาสิ่ิงแวีดลั้อมเพ่อสิ่ร้างก๊ารเติิบโติ
อย่างยังย่น (2.1) ขอ้ ยอ่ ยที 10.5 แก๊ไ้ ขปญ่ั หิาก๊า๊ ซเรอ่ นก๊ระจัก๊แลัะผลัก๊ระทบจัาก๊ก๊ารเปลัยี นแปลังสิ่ภาพภมู อิ าก๊าศ
โด้ยมุ่งเน้นการลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก ส่ร้างส่ังคมคาร์บอนต้ําาแลัะป็ลัอด้ฝึุนลัะอองขนาด้ไม่เกิน 2.5 ไมครอน กําาหนด้มาต้รการควบคุมการเผาพ่นทีเพ่อทําาการเพาะป็ลัก่ ป็รับป็รุงการบริหารจัด้การภัยพิบัต้ิทังระบบ แลัะการส่ร้าง ความรค่้ วามเขา้ ใจของป็ระชีาชีนในการรบั มอ่ แลัะป็รบั ต้วั เพอ่ ลัด้ความเส่ยี หายจากภยั ธรรมชีาต้แิ ลัะผลักระทบทเี กยี วขอ้ ง กับการเป็ลัยี นแป็ลังส่ภาพภ่มิอากาศ ส่นับส่นุนการลังทุนในโครงส่ร้างพ่นฐานของภาครัฐแลัะภาคเอกชีนทเี ป็็นมิต้รต้่อ ส่ภาพภ่มิอากาศ ส่่งเส่ริมให้ทุกภาคส่่วนมีส่่วนร่วมในการพัฒนาป็รับป็รุงระบบบริหารจัด้การต้่าง ๆ ให้มีป็ระส่ิทธิภาพ พร้อมทังป็รับป็รุงกฎหมายทีเกียวข้อง เพ่อมุ่งส่่่เป็้าหมายต้ามพันธกรณีระหว่างป็ระเทศทไี ทยเข้าร่วมแลัะใหส่้ ัต้ยาบันไว้
จากทงั หมด้ทกี ลัา่ วมาส่ามารถุส่รป็ุ แผนงาน/นโยบายยทุ ธศาสิ่ติรก๊์ ารพฒั นาศนู ยสิ่์ ารสิ่นเทศพลังั งานแหิง่ ชาติิ ทังการขับเคลั่อนแลัะส่นับส่นุนใน รูปที 2-7
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
55
   53   54   55   56   57