Page 54 - NEIC_Strategie
P. 54

 54
2) รักษาระด้ับการผลัิต้จากแหลั่งในป็ระเทศให้ยาวนานข่น โด้ยเร่งรัด้การเป็ิด้ให้ย่นขอส่ิทธิส่ําารวจแลัะ ผลัิต้ป็ิโต้รเลัียมรอบใหม่ เพ่อเพิมโอกาส่ในการส่ําารวจหาป็ิโต้รเลัียมแลัะส่่งเส่ริมการลังทุน จด้ั หาแนวทางบริหารจด้ั การ แหลั่งก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิทีส่ัมป็ทานจะส่ินอายุในป็ี พ.ศ. 2565-2566 เพ่อให้การผลัิต้แหลั่งก๊าซึ่ส่ําาคัญเป็็นไป็อย่างต้่อเน่อง จัด้ทําาแผนการลัด้ป็ริมาณก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิทีไมผ่ ่านโรงแยกก๊าซึ่ เพ่อส่่งเส่ริมการใชี้ก๊าซึ่อ่าวไทยให้เกิด้ป็ระโยชีน์ส่่งสุ่ด้ แลัะ รักษาอายุแหลั่งก๊าซึ่ในอ่าวไทยให้นานขน่
3) จัด้หาแลัะบริหารจัด้การ LNG
4) พัฒนาโครงส่ร้างพ่นฐานเพ่อรองรับการนาํา เข้า LNG
2.1.2.8 นโยบายรัฐบาลัก๊ารพัฒนาสิ่าธารณูปโภคพน่ ฐาน
จากคําาแถุลังนโยบายของคณะรัฐมนต้รี พลัเอก ป็ระยุทธ์ จันทร์โอชีา นายกรัฐมนต้รี แถุลังต้่อรัฐส่ภา เม่อวันพฤหัส่บด้ีที 25 กรกฎาคม 2562 โด้ยกําาหนด้วิส่ัยทัศน์ในการขับเคลั่อนป็ระเทศของรัฐบาลัชีดุ้ นี ค่อ “มุ่งมนั ให้ ป็ระเทศไทยเป็็นป็ระเทศทีพัฒนาแลั้วในศต้วรรษที 21” โด้ยรัฐบาลัได้้กําาหนด้นโยบายการบริหารราชีการแผ่นด้ินออก เป็็น 12 ด้้าน แลัะนโยบายเร่งด้่วน 12 เร่อง ส่ําาหรับแนวนโยบายรัฐบาลัซึ่่งการพัฒนาศน่ ย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ จะส่่งผลัเชีิงส่นับส่นุน ป็ระกอบด้้วยนโยบายหลััก 2 หัวข้อ ได้้แก่ ข้อที 5 การพัฒนาเศรษฐกิจแลัะความส่ามารถุในการ แข่งขันของไทย แลัะข้อที 10 การฟ้นฟ่ทรัพยากรธรรมชีาต้ิแลัะการรักษาส่ิงแวด้ลั้อมเพ่อส่ร้างการเต้ิบโต้อย่างยังย่น โด้ยมีรายลัะเอียด้ ด้ังนี
(1) นโยบายรัฐบาลัข้อที 5 ก๊ารพัฒนาเศรษฐก๊ิจัแลัะควีามสิ่ามารถ่ในก๊ารแข่งขันของไทย
(1.1) ข้อย่อยที 5.2.1 พัฒนาอติุ สิ่าหิก๊รรมภายใติ้แนวีคิดเศรษฐก๊จัิ ชีวีภาพเศรษฐก๊จัิ หิมุนเวีียน แลัะ เศรษฐก๊ิจัสิ่ีเขียวี [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โด้ยนําาความก้าวหน้าทางเทคโนโลัยีแลัะนวัต้กรรม มาพฒั นาต้อ่ ยอด้แลัะส่รา้ งมลั่ คา่ เพมิ จากทรพั ยากรความหลัากหลัายทางชีวี ภาพแลัะวฒั นธรรม ในการผลัต้ิ ส่นิ คา้ เกษต้ร อุต้ส่าหกรรมแลัะบริการของท้องถุนิ ป็รับระบบการบริหารจัด้การการผลัต้ิ แลัะระบบโลัจส่ิ ต้ิกส่์ ส่่งเส่ริมการใชี้พลัังงาน ทด้แทน การใชี้ป็ระโยชีน์จากวัส่ดุ้เหลัอ่ ใชี้ทางการเกษต้รมาเพมิ ม่ลัค่า การบริหารจด้ั การของเส่ียอุต้ส่าหกรรมแลัะขยะ แบบคลััส่เต้อร์ระหว่างอุต้ส่าหกรรมแลัะชีุมชีนในแต้่ลัะพ่นทีของจังหวด้ั กลัุ่มจังหวัด้ เพ่อลัด้ผลักระทบทางส่ิงแวด้ลั้อม
แลัะสุ่ขภาพ พร้อมทังให้ความส่ําาคัญกับกฎระเบียบทางด้้านส่งิ แวด้ลั้อม ในระด้ับป็ระเทศแลัะระหว่างป็ระเทศ
(1.2) ข้อย่อยที 5.6.3 เสิ่ริมสิ่ร้างควีามมันคงทางด้านพลัังงานใหิสิ่้ ามารถ่พ่งพาตินเองได้ โด้ยกระจาย ชีนด้ิ ของเชีอ่ เพลังิ ทงั จากฟอส่ซึ่ลัิ แลัะจากพลังั งานทด้แทนอยา่ งเหมาะส่ม ส่นบั ส่นนุ การผลัต้ิ แลัะการใชีพ้ ลังั งานทด้แทน ต้ามศักยภาพของแหลั่งเชี่อเพลัิงในพ่นที เป็ิด้โอกาส่ให้ชีุมชีนแลัะป็ระชีาชีนมีส่่วนร่วมในการผลัิต้แลัะบริหารจัด้การ พลัังงาน ส่่งเส่ริมให้มีการใชี้นําามันด้ีเซึ่ลัหมุนเร็ว B20 แลัะ B100 เพ่อเพิมการใชี้นําามันป็าลั์มด้ิบ แลัะจัด้ทําาแนวทาง ก า ร ใ ชี ม้ า ต้ ร ฐ า น น ํา  า ม นั E U R O 5 ส่ ง่ เ ส่ ร มิ ก า ร ว จิ ยั แ ลั ะ พ ฒั น า เ ท ค โ น โ ลั ย ด้ี า้ น พ ลั งั ง า น อ า ท ิ เ ท ค โ น โ ลั ย รี ะ บ บ ไ ฟ ฟ า้ อ จั ฉ ร ยิ ะ เทคโนโลัยียานยนต้์ไฟฟ้า แลัะระบบกักเก็บพลัังงาน รวมทังส่นับส่นุนให้เกิด้โครงส่ร้างต้ลัาด้ไฟฟ้าร่ป็แบบใหม่ อาทิ แพลัต้ฟอร์มต้ลัาด้กลัางซึ่่อขายพลัังงานไฟฟ้า ต้ลัอด้จนโครงส่ร้างอัต้ราค่าไฟฟ้าร่ป็แบบใหม่ อาทิ ระบบหักลับหน่วย ไฟฟ้าสุ่ทธิ พร้อมทังป็รับป็รุงระบบการกําากับด้่แลักิจการด้้านพลัังงานให้มีการแข่งขันอย่างเส่รีแลัะเป็็นธรรม ราคา พลัังงานส่ะท้อนต้้นทุนทแี ท้จริง ต้อบส่นองต้่อการเป็ลัยี นแป็ลังของเทคโนโลัยีแลัะร่ป็แบบธุรกิจด้้านพลัังงานในอนาคต้
ด้ําาเนินการให้มีการส่ําารวจแลัะค้นหาแหลั่งพลัังงานใหม่ แลัะร่วมมอ่ กับป็ระเทศเพ่อนบ้านในการพัฒนาพลัังงาน
(1.3) ข้อย่อยที 5.6.4 ยก๊ระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าแลัะพลัังงานใหิม้ ีควีามทันสิ่มัย ทวีั ถ่่ง เพียงพอ มันคง แลัะมีเสิ่ถ่ียรภาพ โด้ยจัด้ทําาแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทังระบบให้ส่ามารถุรองรับเทคโนโลัยี ด้้านพลัังงานส่มัยใหม่ในอนาคต้ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในป็ระเทศให้เชี่อมต้่อระเบียงเศรษฐกิจภาคต้ะวันต้ก ต้ะวันออก เหน่อแลัะใต้้ เพ่อให้ส่ามารถุบริหารจัด้การระบบไฟฟ้าแลัะพลัังงานระหว่างพน่ ทีต้่าง ๆ ได้้อย่างมันคงแลัะมี ป็ระส่ิทธิภาพโด้ยเฉพาะในภาคการผลัต้ิ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   52   53   54   55   56