Page 52 - NEIC_Strategie
P. 52

 52
จากมาต้รการเพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพการใชีพ้ ลังั งานทมี ที งั หมด้ 34 มาต้รการ ซึ่ง่ นอกจาก นโยบายหลักั ของรฐั บาลั ในการยกเลัิก/ทบทวนการอุด้หนุนราคาพลัังงานเพ่อส่่งส่ัญญาณให้ผ่้บริโภคต้ระหนักเร่องราคาทีเป็็นไป็ต้ามกลัไกต้ลัาด้ แลั้วกระทรวงพลัังงานได้้ด้ําาเนินการใน4กลัุ่มเศรษฐกิจคอ่ (1)ภาคอุต้ส่าหกรรม(2)ภาคอาคารธุรกิจอาคารของรัฐ (3) ภาคบ้านอย่่อาศัย แลัะ (4) ภาคขนส่่ง โด้ยป็รับทิศทางด้้วยการพิจารณามาต้รการทส่ี ามารถุเห็นผลัได้้เชีิงป็ระจักษ์ ใน 3 กลัยุทธ์ ได้้แก่
1. กลัยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)
2. กลัยุทธ์ภาคความร่วมม่อ (Voluntary Program)
3. กลัยุทธ์ส่นับส่นุน (Complementary Program)
โด้ยแบ่งเป็็น 10 มาต้รการ ในการขับเคลั่อนแผนส่่่การป็ฏิิบัต้ิ ส่ําาหรับมาต้รการทีมีความเกียวข้องแลัะ
ได้้รับผลัส่นับส่นุนจากการพัฒนาศน่ ย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ มี 7 มาต้รการ คอ่
1. มาต้รการบังคับใชี้มาต้รฐานการอนุรักษ์พลัังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
2. มาต้รการบังคับมาต้รฐานอาคารก่อส่ร้างใหม่เพ่อการอนรุ ักษ์พลัังงาน
3. มาต้รการกาํา หนด้มาต้รฐานแลัะต้ด้ิ ฉลัากอป็ุ กรณ์ เครอ่ งจกั ร แลัะวส่ั ด้เุ พอ่ การอนรุ กั ษพ์ ลังั งาน (Labeling) 4. มาต้รการบังคับใชี้เกณฑ์์มาต้รฐานอนุรักษ์พลัังงานส่าํา หรับผ่้ผลัิต้แลัะจาํา หน่ายพลัังงาน (EERS)
5. มาต้รการส่่งเส่ริมการใชี้แส่งส่ว่างเพ่ออนรุ ักษ์พลัังงาน (LED)
6. มาต้รการอนรุ ักษ์พลัังงานภาคขนส่่ง
7. มาต้รการวจิ ัยพัฒนาเทคโนโลัยีแลัะนวต้ั กรรมอนรุ ักษ์พลัังงาน
(3) แผนพัฒนาพลัังงานทดแทนแลัะพลัังงานทางเลัอ่ ก๊ พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP2015)
การจด้ั ทําาแผนพฒั นาพลังั งานทด้แทนแลัะพลังั งานทางเลัอ่ ก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) จะให้ความส่ําาคัญในการส่่งเส่ริมการผลัิต้พลัังงานจากวัต้ถุุด้ิบพลัังงานทด้แทนทีมีอย่่ภายในป็ระเทศ ให้ได้้เต้็มต้ามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลัิต้พลัังงานทด้แทนด้้วยเทคโนโลัยีทีมีความเหมาะส่ม แลัะการพัฒนา พลัังงานทด้แทนเพ่อผลัป็ระโยชีน์ร่วมในมต้ิ ิด้้านส่ังคมแลัะส่งิ แวด้ลั้อมแกชี่ ุมชีน
วต้ั ถุป็ุ ระส่งค์ เพอ่ ใหป็้ ระเทศไทยส่ามารถุพฒั นาพลังั งานทด้แทนใหเ้ ป็น็ พลังั งานหลักั ของป็ระเทศ ทด้แทน การนําาเขา้ นําามนั ได้ใ้ นอนาคต้ เส่รมิ ส่รา้ งความมนั คงด้า้ นพลังั งานของป็ระเทศ ส่นบั ส่นนุ อตุ้ ส่าหกรรมการผลัต้ิ เทคโนโลัยี พลังั งานทด้แทนในป็ระเทศ แลัะเพอ่ วจิ ยั พฒั นาส่ง่ เส่รมิ เทคโนโลัยพี ลังั งานทด้แทนส่ญั ชีาต้ไิ ทย ใหส่้ ามารถุแขง่ ขนั ในต้ลัาด้ ส่ากลั โด้ยกระทรวงพลัังงานกําาหนด้ยุทธศาส่ต้ร์เพ่อส่่งเส่ริมการพัฒนาพลัังงานทด้แทน ในป็ี 2558 – 2579 ด้ังนี
(3.1) ยทุ ธศาสิ่ติรท์ ี 1 ก๊ารเติรยี มควีามพรอ้ มดา้ นวีติั ถ่ดุ บิ แลัะเทคโนโลัยพี ลังั งานทดแทน มเี ป็า้ ป็ระส่งค์ การพัฒนาความส่ามารถุในการผลัิต้ บริหารจัด้การวัต้ถุุด้ิบด้้วยเทคโนโลัยีทีเหมาะส่ม ป็ระกอบไป็ด้้วย 4 กลัยุทธ์ ได้้แก่
ก๊ลัยุทธ์ 1.1 พัฒนาวัต้ถุดุ้ ิบทางเลัอ่ กอ่น แลัะพน่ ทีทีมีศักยภาพเพ่อผลัต้ิ พลัังงานทด้แทน
ก๊ลัยุทธ์ 1.2 พฒั นารป็่ แบบการบรหิ ารจด้ั การแลัะการใชีว้ ต้ั ถุดุ้ บิ พลังั งานทด้แทนใหม้ ป็ี ระส่ทิ ธภิ าพ ก๊ลัยุทธ์ 1.3 ส่ง่ เส่รมิ การพฒั นาเทคโนโลัยที เี หมาะส่มกบั ความส่ามารถุการผลัต้ิ แลัะการใชีพ้ ลังั งานทด้แทน ก๊ลัยุทธ์ 1.4 ป็รบั ป็รงุ ระบบโครงส่รา้ งพน่ ฐานเพอ่ รองรบั การผลัต้ิ การใชีพ้ ลังั งานทด้แทนอยา่ งเหมาะส่ม
(3.2) ยุทธศาสิ่ติร์ที2ก๊ารเพมิ ศัก๊ยภาพก๊ารผลัติิ ก๊ารใช้แลัะติลัาดพลัังงานทดแทนมีเป็้าป็ระส่งค์เพ่อ การผลัักด้ันความส่ามารถุในการผลัิต้แลัะความต้้องการพลัังงานทด้แทน ป็ระกอบไป็ด้้วย 4 กลัยุทธ์ ได้้แก่
ก๊ลัยุทธ์ 2.1 ส่นับส่นุนครัวเร่อนแลัะชีุมชีนใหม้ ีส่่วนร่วมในการผลัต้ิ การใชี้พลัังงานทด้แทน ก๊ลัยุทธ์ 2.2 ส่่งเส่ริมให้เกิด้การลังทุนด้้านพลัังงานทด้แทนอย่างเหมาะส่มแก่ผ่้ผลัิต้แลัะผ่้ใชี้
ทังในแลัะต้่างป็ระเทศก๊ลัยุทธ์ 2.3 ส่่งเส่ริมการลัด้ต้้นทุนการผลัต้ิ แลัะเพมิ ป็ระส่ิทธิภาพธุรกิจพลัังงานทด้แทน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   50   51   52   53   54