Page 50 - NEIC_Strategie
P. 50

ก๊ลัยุทธ์ที 1.1.1 เร่งรัด้จัด้หาป็ิโต้รเลัียมทังบนบกแลัะในทะเลั อาทิ การเป็ิด้ให้ส่ําารวจแลัะผลัิต้ ป็โิ ต้รเลัยี มรอบใหม่ บรหิ ารจด้ั การส่มั ป็ทานทจี ะหมด้อายใุ นอนาคต้ โด้ยคําานง่ ถุ่งความต้อ้ งการการใชีอ้ ยา่ งต้อ่ เนอ่ ง แลัะ แส่วงหาแนวทางการผลัต้ิ ป็ิโต้รเลัียมจากแหลั่งทยี ังไม่มีความคมุ้ ค่าในป็ัจจบุ ัน
ก๊ลัยุทธ์ที 1.1.4 หลัักการการพัฒนาแลัะส่่งเส่ริมการลังทุน โด้ยเฉพาะด้้านโครงส่ร้างพน่ ฐานแลัะ ร ะ บ บ บ ร หิ า ร จ ด้ั ก า ร ท เ ี ส่ ร มิ ส่ ร า้ ง ค ว า ม ม น ั ค ง ด้ า้ น พ ลั งั ง า น ต้ า ม แ ผ น พ ลั งั ง า น ท ก ี ํา า ห น ด้ ไ ด้ แ้ ก ่ แ ผ น พ ฒั น า ก ํา า ลั งั ก า ร ผ ลั ต้ิ ไ ฟ ฟ า้ ของป็ระเทศไทย แผนบริหารจัด้การนําามันเชี่อเพลัิง แผนบริหารจด้ั การก๊าซึ่ธรรมชีาต้ิ โด้ยคําานง่ ถุ่งการพ่งพาต้ัวเอง แลัะ ความเหมาะส่มของต้้นทุน
ก๊ลัยุทธ์ที 1.1.5 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ป็้องกันความเส่ียงแลัะแก้ไขการขาด้แคลันพลัังงานเพ่อ ความต้อ่ เนอ่ งด้า้ นพลังั งาน รวมถุง่ ระบบรองรบั ความกา้ วหนา้ ของเทคโนโลัยี แลัะพฤต้กิ รรมของผบ้่ รโิ ภคแบบ Prosumer แลัะรองรับความป็ลัอด้ภัยทางไซึ่เบอร์
(2) ยทุ ธศาสิ่ติรท์ ี 3 ก๊ารพฒั นาพลังั งานทยี งั ยน่ แลัะเปน็ มติิ รติอ่ สิ่งิ แวีดลัอ้ ม โด้ยมป็ี ระเด้น็ ทเี กยี วขอ้ ง ด้งั นี (2.1) เป้าประสิ่งค์ 3.1 ประเทศใช้พลัังงานอย่างมีประสิ่ิทธิภาพ
ก๊ลัยทุ ธท์ ี 3.1.1 ภาคบงั คบั ได้แ้ ก่ การจด้ั การพลังั งานในโรงงานแลัะอาคารควบคมุ มาต้รการ การใชี้เกณฑ์์มาต้รฐานในโรงงานแลัะอาคาร แลัะมาต้รการใชี้เกณฑ์์มาต้รฐานแลัะต้ด้ิ ฉลัากอป็ุ กรณ์ การพัฒนากฎหมาย แลัะระเบียบทีเอ่อต้่อการอนุรักษ์พลัังงาน
ก๊ลัยุทธท์ ี3.1.2ภาคความร่วมมอ่ ได้้แก่มาต้รการส่นับส่นุนด้้านการเงินมาต้รการส่่งเส่ริม แอลัอีด้ี (LED) มาต้รการอนุรักษ์พลัังงานภาคขนส่่ง แลัะมาต้รการวจิ ัยแลัะพัฒนาเทคโนโลัยีอนุรักษ์พลัังงาน
(2.2) เป้าประสิ่งค์ 3.2 สิ่ัดสิ่วี่ นก๊ารผลัิติแลัะก๊ารใช้พลัังงานทดแทนมาก๊ขน่
ก๊ลัยุทธ์ 3.2.1 พัฒนาการใชี้วัต้ถุุด้ิบทางเลั่อกอ่นแลัะพ่นทีทีมีศักยภาพ รวมถุ่งเทคโนโลัยี
ให้เหมาะส่มกับความส่ามารถุในการผลัต้ิ แลัะการใชี้พลัังงานทด้แทน
ก๊ลัยุทธ์ 3.2.2 พัฒนาเทคโนโลัยีการผลัต้ิ พลัังงานทด้แทน แลัะเทคโนโลัยีทีเกยี วข้อง แลัะ
พฒั นาระบบโครงขา่ ยไฟฟา้ แลัะโครงส่รา้ งพน่ ฐานกบั ระบบบรหิ ารจด้ั การเพอ่ เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพ รองรบั การพฒั นาพลังั งาน
ทด้แทนเพิมข่น
ก๊ลัยุทธ์ 3.2.3 ส่่งเส่ริมการลังทุน การลัด้ต้้นทุนการผลัิต้ แลัะเพิมป็ระส่ิทธิภาพธุรกิจ
อย่างเหมาะส่มแกผ่ ่้ผลัต้ิ แลัะผข้่ ายทังในแลัะต้่างป็ระเทศ
2.1.2.7 แผนบูรณาก๊ารพลัังงานระยะยาวีพ.ศ.2558-2579
กระทรวงพลัังงาน ได้้วางกรอบแผนบ่รณาการพลัังงานแห่งชีาต้ิ ทีให้ความส่ําาคัญใน 3 ด้้าน ป็ระกอบด้้วย (1) ด้้านความมันคงทางพลัังงาน (Security) ในการต้อบส่นองต้่อป็ริมาณความต้้องการพลัังงานทีส่อด้คลั้องกับอัต้รา การเจรญิ เต้บิ โต้ทางเศรษฐกจิ อต้ั ราการเพมิ ของป็ระชีากรแลัะอต้ั ราการขยายต้วั ของเขต้เมอ่ งรวมถุง่ การกระจายส่ด้ั ส่ว่ นของ เชีอ่ เพลังิ ใหม้ คี วามเหมาะส่ม (2) ด้า้ นเศรษฐกจิ (Economy) ทีต้ อ้ งคําานง่ ถุง่ ต้น้ ทนุ พลังั งานทมี คี วามเหมาะส่มแลัะไมเ่ ป็น็ อป็ุ ส่รรคต้อ่ การพฒั นาทางเศรษฐกจิ แลัะทางส่งั คมของป็ระเทศในระยะยาว การป็ฏิิรป็่ โครงส่รา้ งราคาเชีอ่ เพลังิ ป็ระเภท ต้่าง ๆ ให้ส่อด้คลั้องกับต้้นทุนแลัะให้มีภาระทางภาษีทีเหมาะส่ม เพ่อเพิมป็ระส่ิทธิภาพการใชี้พลัังงานของป็ระเทศ ไมใ่ หเ้ กด้ิ การใชีพ้ ลังั งานอยา่ งฟมุ เฟอ้ ย รวมถุง่ ส่ง่ เส่รมิ การใชีพ้ ลังั งานอยา่ งมป็ี ระส่ทิ ธภิ าพ (3) ด้า้ นส่งิ แวด้ลัอ้ ม (Ecology) เพิมส่ัด้ส่่วนการผลัิต้พลัังงานหมุนเวียนภายในป็ระเทศ แลัะการผลัิต้พลัังงานด้้วยเทคโนโลัยีป็ระส่ิทธิภาพส่่ง เพ่อลัด้ ผลักระทบต้่อส่ิงแวด้ลั้อมแลัะชีุมชีน
เม่อวันที 15 ส่ิงหาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่งชีาต้ิ (กพชี.) มีมต้ิให้กระทรวงพลัังงาน จด้ั ทําาแผนบร่ ณาการในภาพรวมระยะยาว โด้ยใหม้ รี ะยะเวลัาของแผนส่อด้คลัอ้ งกบั แผนพฒั นาเศรษฐกจิ แลัะส่งั คมแหง่ ชีาต้ิ ของส่ําานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแลัะส่ังคมแห่งชีาต้ิ (ส่ศชี.) กระทรวงพลัังงานจ่งได้้ทบทวนแลัะ บร่ ณาการการจด้ั ทําาแผนพลังั งานระยะยาวของป็ระเทศ ในป็ี พ.ศ. 2558 จากแนวโนม้ การขยายต้วั ทางเศรษฐกจิ ของไทย
 50
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   48   49   50   51   52