Page 49 - NEIC_Strategie
P. 49

ได้้แก่ วาระการพัฒนาศ่นย์ข้อม่ลักลัางด้้านพลัังงานแห่งชีาต้ิ แลัะวาระป็ฏิิร่ป็กิจการไฟฟ้า โด้ยส่ําาหรับวาระการป็ฏิิร่ป็ กิจการไฟฟ้า มีแนวทางทีส่ําาคัญทังส่ิน 6 ป็ระการ ได้้แก่
1. การจด้ั ทําาค่าพยากรณ์ความต้้องการไฟฟ้า
2. การจด้ั ทําาแผนพัฒนากําาลัังการผลัิต้ไฟฟ้า (PDP) 3. การผลัต้ิ แลัะซึ่อ่ ขายไฟฟ้าเส่รี
ซึ่่อขายไฟฟ้า 4. การบริหารกิจการส่ายส่่งแลัะศน่ ย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า (System Operator) แลัะต้ลัาด้กลัาง
5. โครงข่ายระบบส่ายส่่งไฟฟ้าในกลัมุ่ ป็ระชีาคมอาเซึ่ียน แลัะภ่มิภาคข้างเคียง
6. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า การนําาเทคโนโลัยีมาป็รับใชี้เพ่อการบริหารจัด้การด้้านส่าธารณ่ป็โภคของป็ระเทศ จ่งเป็็นป็ัจจัยส่ําาคัญ
ในการเพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพภาครฐั แลัะยกระด้บั การใหบ้ รกิ ารด้า้ นส่าธารณป็่ โภค โด้ยกรอบแนวคด้ิ เพอ่ พฒั นาส่ร่่ ฐั บาลัด้จิ ทิ ลัั ด้้านส่าธารณ่ป็โภคมีเป็้าหมายหลัักคอ่ การเพิมป็ระส่ิทธิภาพการทาํางานระหว่างหน่วยงานแลัะการยกระด้ับการบริการ ด้้านส่าธารณ่ป็โภค โด้ยส่ามารถุแบ่งระด้ับการพัฒนาเป็็น 3 ระด้ับ คอ่
ระดับก๊ารพัฒนาที 1: การพัฒนาโครงการนาํา ร่องระบบส่าธารณ่ป็โภค Smart Utility แลัะใชี้เทคโนโลัยี ด้ิจิทัลัเพ่ออําานวยความส่ะด้วกแก่ป็ระชีาชีน
ระดบั ก๊ารพฒั นาที 2: การบร่ ณาการใชีง้ านขอ้ มลั่ จากหนว่ ยงานส่าธารณป็่ โภคด้า้ นต้า่ ง ๆ ในฐานขอ้ มลั่ กลัาง ระดับก๊ารพัฒนาที 3: การยกระด้ับระบบส่าธารณ่ป็โภคอัจฉริยะ เพ่อใชี้งานได้้ต้ลัอด้ห่วงโซึ่่ม่ลัค่า เพ่อบรรลัุเป็้าป็ระส่งค์ในการพัฒนาขีด้ความส่ามารถุเชีิงด้ิจิทัลัภาครัฐด้้านส่าธารณ่ป็โภค หน่วยงาน
ทีเกียวข้องต้้องด้ําาเนินงาน/โครงการพัฒนาทีส่ําาคัญ (Flagship Projects) จําานวน 7 โครงการ โด้ยโครงการทีมี ความเกียวข้องแลัะได้้รับป็ระโยชีน์จากการพัฒนาศ่นย์ข้อม่ลักลัางด้้านพลัังงานแห่งชีาต้ิ ป็ระกอบไป็ด้้วย 5 โครงการ
1) โครงการระบบ e-Document เก็บเอกส่ารหลัักฐานการขอใชี้ไฟฟ้า ป็ระป็า แลัะใบเส่ร็จ ใบกําากับภาษี อิเลั็กทรอนิกส่์
2) โครงการระบบการใหบ้ รกิ ารการรบั คาํา รอ้ งขอต้ด้ิ ต้งั มเิ ต้อร์ ขอขยายเขต้ระบบไฟฟา้ แบบ One Touch Service
3) โครงการนําารอ่ งพฒั นาระบบSmartGridในพน่ ทต้ี า่ งๆเพอ่ เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพการบรกิ ารของหนว่ ยงาน ผ้่ให้บริการส่าธารณ่ป็โภคไฟฟ้าแลัะการจัด้ส่รรทรัพยากรทด้ี ีข่น
4) โครงการศ่นย์บริการข้อม่ลัภ่มิส่ารส่นเทศแบบส่ามมิต้ิกลัาง โด้ยบ่รณาการฐานข้อม่ลัภ่มิส่ารส่นเทศ ระหว่างหน่วยงานผใ่้ ห้บริการส่าธารณ่ป็โภค
5) โครงการพฒั นาระบบSmartMeterเพอ่ เพมิ ป็ระส่ทิ ธภิ าพการบรกิ ารหนว่ ยงานบรกิ ารส่าธารณป็่ โภค ไฟฟ้า แลัะการจัด้ส่รรทรัพยากรทีด้ีข่น
2.1.2.6 ยุทธศาสิ่ติร์ก๊ระทรวีงพลัังงาน(พ.ศ.2561-2565)
จากการทบทวนเอกส่ารพบวา่ ยทุ ธศาส่ต้รท์ ไี ด้ร้ บั ผลัเชีงิ ส่นบั ส่นนุ จากการจด้ั ต้งั ศน่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้ิ ป็ระกอบไป็ด้้วย2ยุทธศาส่ต้ร์ได้้แก่1)ยุทธศาส่ต้ร์ที1การจด้ั หาพลัังงานเพียงพอต้่อความต้้องการมีความมันคงแลัะ ส่ง่ เส่รมิ การลังทนุ แลัะ 2) ยทุ ธศาส่ต้รท์ ี 3 การพฒั นาพลังั งานทยี งั ยน่ แลัะเป็น็ มต้ิ รต้อ่ ส่งิ แวด้ลัอ้ ม โด้ยมรี ายลัะเอยี ด้ ด้งั นี
(1)ยุทธศาสิ่ติร์ที 1 ก๊ารจััดหิาพลัังงานเพียงพอติ่อควีามติ้องก๊าร มีควีามมันคง แลัะสิ่่งเสิ่ริมก๊ารลังทุน
โด้ยมีป็ระเด้็นทีเกียวข้อง ด้ังนี
(1.1) เป้าประสิ่งค์ 1.1 มีพลัังงานเพียงพอติ่อควีามติ้องก๊ารใช้ของประเทศ แลัะมีโครงสิ่ร้างพ่นฐาน แลัะระบบก๊ารบรหิิ ารจััดก๊ารทีเสิ่ริมสิ่ร้างควีามมันคงด้านพลัังงาน
NEIC Data Strategy
49
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   47   48   49   50   51