Page 48 - NEIC_Strategie
P. 48

 48
การผลัิต้แลัะใชี้พลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลั่อกต้ามเป็้าหมายแผนพัฒนาพลัังงานทด้แทนแลัะพลัังงานทางเลั่อก ต้ังแต้่ขันต้อนการจัด้หา การเต้รียมวัต้ถุดุ้ ิบ การขนส่่ง ระบบการจด้ั การ จนถุง่ การผลัิต้พลัังงานขันสุ่ด้ท้าย
• ส่่งเส่ริมการผลัิต้แลัะการใชี้เชี่อเพลัิงชีีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่่ง โด้ยใชี้กลัไกต้ลัาด้ ในการผลัักด้ันให้เชี่อเพลัิงชีีวภาพมีราคาทีแข่งขันได้้กับเชี่อเพลัิงฟอส่ซึ่ิลั ต้ลัอด้จนส่่งเส่ริมการผลัิต้พลัังงานทด้แทน ทังการผลัิต้ไฟฟ้าแลัะความร้อนเพ่อใชี้ในโรงงานอุต้ส่าหกรรม ส่ถุานป็ระกอบการ แลัะครัวเร่อน
• วิจัยแลัะพัฒนาเทคโนโลัยีพลัังงานทด้แทนอย่างต้่อเน่อง อาทิ พลัังงานแส่งอาทิต้ย์ พลัังงานลัม พลัังงานนาํา ชีีวมวลั ก๊าซึ่ชีีวภาพ พ่ชีพลัังงาน แลัะขยะ ใหส่้ ามารถุลัด้ต้้นทุนการผลัต้ิ แลัะมีความคมุ้ ค่าเชีิงพาณชีิ ย์
(2.4) ปรบั ปรงุ แลัะพฒั นาก๊ารก๊ําาก๊บั ดแู ลัก๊ารประก๊อบก๊จัิ ก๊ารพลังั งานใหิเ้ ปน็ ไปติามก๊ฎหิมายแลัะระเบยี บ
อยา่ งถุก่ ต้อ้ งเหมาะส่ม มธี รรมาภบิ าลั แลัะทนั ส่ถุานการณก์ ารเป็ลัยี นแป็ลังในต้ลัาด้พลังั งาน เพอ่ ใหส่้ อด้คลัอ้ งกบั แนวทาง การแขง่ ขนั ของอตุ้ ส่าหกรรมพลังั งานในอนาคต้ แลัะเต้รยี มความพรอ้ มส่ก่่ ารเป็ด้ิ เส่รี ในภาคพลังั งาน ต้ลัอด้จนส่รา้ งความร่้ ความเขา้ ใจใหก้ บั ป็ระชีาชีนเกยี วกบั การจด้ั หาพลังั งานจากแหลัง่ ต้า่ ง ๆ แลัะการกําาหนด้โครงส่รา้ งราคาพลังั งานทส่ี ะทอ้ น ต้้นทุนแลัะเป็็นธรรมระหว่างผ่้ป็ระกอบกิจการพลัังงานแลัะผบ่้ ริโภค
(2.5) สิ่่งเสิ่ริมใหิ้ประเทศไทยเป็นศูนย์ก๊ลัางก๊ารซ่อขายพลัังงานแลัะเพิมโอก๊าสิ่ของไทยในก๊ารพัฒนา พลัังงานในภมู ิภาคอาเซียน โด้ย
• พฒั นาโครงส่รา้ งพน่ ฐานทางพลังั งานในป็ระเทศ ทงั ในด้า้ นคณุ ภาพความเชีอ่ ถุอ่ ได้้ แลัะป็ระส่ทิ ธภิ าพ ใหส่้ ามารถุรองรบั การเชีอ่ มโยงโครงขา่ ยพลังั งานกบั ป็ระเทศในภม่ ภิ าคอาเซึ่ยี น รวมทงั ป็รบั ป็รงุ กฎหมายแลัะระเบยี บต้า่ ง ๆ ให้ส่ามารถุรองรับการเป็็นศ่นย์กลัางการซึ่่อขายพลัังงานในภ่มิภาคอาเซึ่ียน แลัะเพิมโอกาส่ในการพัฒนาอุต้ส่าหกรรม พลัังงานของไทย
• ผลัักด้ันการส่ร้างความร่วมม่อด้้านพลัังงานในภ่มิภาคให้ส่ามารถุพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแลัะกําาหนด้ คณุ ภาพนําามนั ส่ําาเรจ็ รป็่ รว่ มกนั เพอ่ ขยายโอกาส่ในการลังทนุ รวมถุง่ ใหค้ วามชีว่ ยเหลัอ่ แกป็่ ระเทศเพอ่ นบา้ นในการเต้รยี ม ความพร้อมโครงส่ร้างพ่นฐานพลัังงาน โด้ยพิจารณาให้ความชี่วยเหลั่อด้้านพลัังงานในกลัุ่มป็ระเทศอาเซึ่ียนต้าม ความเหมาะส่ม เพ่อส่ร้างโอกาส่ทางเศรษฐกิจแลัะส่ร้างความส่ัมพันธท์ ีด้ีระหว่างป็ระเทศ
• ส่ง่ เส่รมิ แลัะผลักั ด้นั ใหร้ ฐั วส่ิ าหกจิ ด้า้ นพลังั งานของไทยนําาความรแ้่ ลัะความเชียี วชีาญไป็ลังทนุ ขยาย ศกั ยภาพทางธรุ กจิ ในป็ระเทศเพอ่ นบา้ น โด้ยใหห้ นว่ ยงานทเี กยี วขอ้ งด้า้ นพลังั งานภายในป็ระเทศบร่ ณาการการทําางานรว่ ม กนั เพอ่ ขยายชีอ่ งทางธรุ กจิ ในป็ระเทศเพอ่ นบา้ นแลัะส่นบั ส่นนุ การเป็น็ ศ่นยก์ ลัางการซึ่่อ ขายพลังั งานในภม่ ภิ าคอาเซึ่ยี น
2.1.2.5 แผนพัฒนารัฐบาลัดจัิิทัลัของประเทศไทยพ.ศ.2560-2564
ภายใต้้แผนพัฒนารัฐบาลัด้ิจิทัลัของป็ระเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ป็ระกอบด้้วยป็ระเด้็นยุทธศาส่ต้ร์ 5 ยุทธศาส่ต้ร์ ป็ระเด้็นทีมีความเกียวข้องด้้านพลัังงานแลัะได้้รับป็ระโยชีน์จากการเกิด้ข่นของศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงาน แห่งชีาต้ิเพ่อการพัฒนาแลัะขับเคลั่อนจําานวน 1 ยุทธศาส่ต้ร์ ได้้แก่ ยุทธศาส่ต้ร์ที 2 การยกระด้ับขีด้ความส่ามารถุ ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ โด้ยมีรายลัะเอียด้ทีเกียวข้อง ด้ังนี
(1)ยุทธศาสิ่ติร์ที 2 : ก๊ารยก๊ระดับขีดควีามสิ่ามารถ่ในก๊ารแข่งขันของภาคธุรก๊ิจั ภายใต้้ยุทธศาส่ต้ร์ที 2 มีเป็้าหมายหลััก ค่อ การยกระด้ับขีด้ความส่ามารถุในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้้านต้่าง ๆ ต้ังแต้่การพัฒนาแลัะ เพิมป็ระส่ิทธิภาพของภาคการเกษต้ร การยกระด้ับป็ระส่บการณ์ด้ิจิทัลัของนักท่องเทียว การอําานวยความส่ะด้วกแก่ นักลังทุน การเพิมศักยภาพแก่ผ้่ป็ระกอบการส่่งออก นําาเข้า แลัะธุรกิจขนาด้กลัางแลัะขนาด้ย่อม การยกระด้ับ ป็ระส่ทิ ธภิ าพกระบวนการทางภาษขี องภาครฐั การบร่ ณาการขอ้ มลั่ แลัะบรกิ ารด้า้ นการขนส่ง่ ต้ลัอด้จนการพฒั นาระบบ บริการอัจฉริยะในด้้านส่าธารณ่ป็โภค
การพัฒนาทีมีความเกียวข้องจะเป็็นส่่วนของ “การพัฒนาขีด้ความส่ามารถุเชีิงด้ิจิทัลัภาครัฐด้้าน ส่าธารณป็่ โภค” โด้ยส่ภาป็ฏิริ ป็่ แหง่ ชีาต้ไิ ด้ก้ ําาหนด้วาระการพฒั นาระบบส่าธารณป็่ โภคของป็ระเทศไทยไวท้ งั ส่นิ 2 วาระ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   46   47   48   49   50